Posts Tagged ‘psychoterapia grupowa warszawa’

Tofacitinib lub Adalimumab versus Placebo dla Łuszczycowego zapalenia stawów ad 5

Wednesday, September 4th, 2019

Aby kontrolować błąd typu I na poziomie 5%, zastosowano sekwencyjną hierarchiczną metodę testowania: dla wszystkich punktów końcowych tofacitinib w dawce 10 mg porównano z placebo przed porównaniem dawki 5 mg tofacitinibu z placebo (patrz Dodatek dodatkowy). W przypadku dwóch głównych punktów końcowych ustalona sekwencja do badania przewagi każdej dawki tofacitinibu w porównaniu z placebo w 3. miesiącu była następująca: wskaźnik odpowiedzi ACR20 w grupie otrzymującej 10 mg tofacitinibu w porównaniu z grupą placebo; wskaźnik odpowiedzi ACR20 w grupie 5-mg tofacitinibu w porównaniu z grupą placebo; zmiana od wartości wyjściowej w wyniku HAQ-DI w grupie otrzymującej tofacitinib w dawce 10 mg w porównaniu z grupą placebo; i zmiana od linii podstawowej w wyniku HAQ-DI w grupie 5-mg tofacitinibu w porównaniu z grupą placebo. Jeśli oba pierwotne punkty końcowe były istotne dla każdej dawki tofacitinibu w porównaniu z placebo, kluczowe drugorzędowe punkty końcowe były badane w następującej kolejności: odsetek pacjentów z PASI75, zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w wyniku Leeds Enthesitis Index, zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w Dactylitis Severity Score, zmiana w stosunku do linii podstawowej w wyniku fizycznego funkcjonowania SF-36 i zmiana w stosunku do linii podstawowej w wyniku FACIT-F. Błąd typu I był kontrolowany globalnie dla podstawowych punktów końcowych i dla wymienionych tutaj kluczowych punktów węzłowych. …read more

Tofacitinib w łuszczycowym zapaleniu stawów u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na inhibitory TNF ad

Tuesday, September 3rd, 2019

Tofacitinib preferencyjnie hamuje przekazywanie sygnału przez JAK3 i JAK1 z selektywnością funkcjonalną w stosunku do JAK2.5 W fibroblastach skóry łuszczycowej pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów tofacitinib znacząco zmniejszał ekspresję fosforylowanego przekaźnika sygnału i aktywatora transkrypcji 3 (pSTAT3), pSTAT1 i czynnika jądrowego .B p65 i indukowana ekspresja supresora sygnalizacji-3 cytokiny i inhibitor białkowy aktywowanego STAT3.6 Zahamowanie JAK może skutkować modulacją zapalenia łuszczycowego w stawowych i pozastawowych miejscach.7 Zgłaszamy wyniki testu doustnego łuszczycowego zapalenia stawów (OPAL) za randomizowane badanie III fazy dotyczące tofacitinibu ograniczone do pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy mieli niewystarczającą odpowiedź na co najmniej jeden inhibitor TNF. Metody
Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się do udziału w badaniu, jeśli mieli 18 lat lub więcej (.20 lat na Tajwanie), co najmniej 6 miesięcy wcześniej otrzymali diagnozę łuszczycowego zapalenia stawów, spełnili kryteria klasyfikacji łuszczycowego zapalenia stawów (CASPAR) 8 miało czynną łuszczycę plackowatą podczas badania przesiewowego, miało czynne zapalenie stawów (.3 obrzęknięte i .3 tkliwe lub bolesne stawy) w skriningu i na linii podstawowej, i miało niewystarczającą odpowiedź na co najmniej jeden inhibitor TNF, co określono na podstawie braku skuteczności lub wystąpienie zdarzenia niepożądanego, które lekarz prowadzący uznał za związane z leczeniem. Dalsze szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wykluczenia znajdują się w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Wersja próbna
OPAL Beyond to sześciomiesięczne, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie fazy 3, które zostało przeprowadzone w 98 wielonarodowych ośrodkach od czerwca 2013 r. Do kwietnia 2016 r. …read more

Liraglutyd i nerkowe wyniki w cukrzycy typu 2 ad 7

Sunday, September 1st, 2019

Podobieństwo częstości zdarzeń niepożądanych dotyczy również podgrup zdefiniowanych według oszacowanego GFR na początku badania. Szczegóły podano w tabelach S12A i S12B w dodatkowym dodatku. Dyskusja
Wśród pacjentów, którzy otrzymywali zwykłą terapię, liraglutyd powodował znacznie niższe odsetki wyników nerek niż placebo wśród pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy byli obciążeni dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wynik ten był spowodowany głównie mniejszą częstością występowania makroalbuminurii w grupie liraglutydowej niż w grupie placebo. Stwierdzono nieistotne zmniejszenie ryzyka podwojenia poziomu kreatyniny w surowicy i schyłkowej niewydolności nerek liraglutydem w porównaniu z placebo w okresie do 5 lat obserwacji. …read more

Tofacitinib w łuszczycowym zapaleniu stawów u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na inhibitory TNF ad 9

Sunday, September 1st, 2019

Pacjenci wcześniej otrzymywali średnio więcej niż jeden inhibitor TNF lub inny (nie inhibitor TNF) biologiczny DMARD, co wskazuje, że mogli mieć chorobę, która była trudna do leczenia; jednak od 50 do 60% pacjentów otrzymujących tofacitinib miało odpowiedź ACR20 przed końcem badania, 32 do 38% miało odpowiedź ACR50, a 15 do 21% miało odpowiedź ACR70. Porównywalne dane dotyczące innych terapii, takich jak interleukina-12/23 i hamowanie interleukiny-17, wykazały, że wskaźnik odpowiedzi ACR20 w tygodniu 24 wynosił 35,6% dla ustekinumabu, w porównaniu z 14,5% dla placebo, 24, a odsetek wynosił 14,7% , 29,7% i 45,5% dla odpowiednio dawki 75 mg, 100 mg i 150 mg secukinumabu w porównaniu z 14,3% dla placebo.25 W ciągu 3 miesięcy poważne zakażenia i infekcje półpaśca występowały częściej u pacjentów otrzymujących tofacitinib niż u pacjentów otrzymujących placebo. Po 6 miesiącach częstość występowania ciężkich działań niepożądanych i przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych była większa u pacjentów, którzy otrzymali 10 mg tofacitinibu niż u pacjentów, którzy otrzymali tofacitinib w dawce 5 mg. Zwiększone stężenia enzymów lipidowych i wątrobowych oraz przypadki infekcji półpaśca i ciężkich zakażeń były częstsze wśród pacjentów otrzymujących tofacitinib niż wśród otrzymujących placebo; odkrycia te są podobne do tych z poprzednich badań z tofacitinibem 26-35
Sześciomiesięczny czas trwania tego badania nie jest wystarczająco długi, aby ocenić bezpieczeństwo i długotrwałą skuteczność tofacitinibu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów. Przeprowadzono 12-miesięczną próbę kliniczną 3-fazową tofacitinibu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, którzy wcześniej nie otrzymywali inhibitorów TNF i którzy wykazywali niewystarczającą odpowiedź na konwencjonalne syntetyczne DMARDs, a wyniki przedstawiono w tym wydaniu czasopisma.36 Otwarte badanie rozszerzone, w którym uczestniczą kwalifikujący się pacjenci z naszego badania i badania przeprowadzonego przez Mease i wsp. …read more

Zapobieganie i zwalczanie grypy dzięki dostępnym interwencjom ad

Sunday, September 1st, 2019

Do powikłań grypowych należą zaostrzenie stanów przewlekłych (np. Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zastoinowa niewydolność serca) i zapalenie płuc, ale mogą wystąpić inne ciężkie powikłania (koinfekcja bakteryjna, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zadawanie, zapalenie oskrzelików, zapalenie tchawicy, zapalenie mięśni, rabdomioliza, encefalopatia, i zapalenie mózgu). Infekcja dróg oddechowych wywołana wirusem grypy może powodować rozregulowanie cytokin, powodując ostre uszkodzenie płuc i piorunujący postęp w niewydolności oddechowej, zespół ostrej niewydolności oddechowej, wstrząs septyczny, ostre uszkodzenie nerek i niewydolność wielonarządową.2 Testy diagnostyczne mogą informować o decyzjach klinicznych. Wymazy z nosa lub gardła pobrane w ciągu 3 do 4 dni po rozpoczęciu choroby mają najwyższą wydajność wykrywania wirusów grypy, ale próbki do wymazów z nosa również mogą być akceptowane. Testy wykrywania antygenów (szybkie testy diagnostyczne grypy [RIDTs] i testy immunofluorescencyjne) wykazują brak czułości w porównaniu z innymi testami. …read more

23andMe i FDA

Sunday, September 1st, 2019

W sierpniu 2013 r. Firma testująca genetykę 23andMe zaczęła prowadzić atrakcyjną krajową reklamę telewizyjną, w której atrakcyjni młodzi ludzie powiedzieli, że za 99 USD można nauczyć się setek rzeczy o swoim zdrowiu , w tym, że możesz mieć zwiększone ryzyko serca choroby, artretyzm, kamienie żółciowe, [lub] hemochromatozę (www.ispot.tv/ad/7qoF/23-and-me). Głównym celem kampanii firmy było zarejestrowanie miliona konsumentów. 22 listopada, Food and Drug Administration (FDA) wysłało 23 i Me list z ostrzeżeniem nakazującym natychmiastowe zaprzestanie wprowadzania do obrotu PGS [Zestaw do pobierania śliny i Personal Genome Service] do czasu otrzymania przez FDA pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla tego urządzenia. 5 grudnia firma ogłosiła, że jest zgodna z wymaganiami FDA i zaprzestała prowadzenia reklamy, zauważając na swojej stronie internetowej: W tym czasie zawiesiliśmy nasze testy genetyczne związane ze zdrowiem, aby natychmiast zastosować się do dyrektywy [FDA] o zaprzestaniu nowy dostęp konsumenta podczas naszego procesu przeglądu regulacyjnego. …read more

Po Fałszywym Startie – Czego możemy się spodziewać po nowych targach ubezpieczeń zdrowotnych

Sunday, September 1st, 2019

Reforma ubezpieczeń zdrowotnych została pomyślana jako sposób na poprawę wyboru konsumenta, a zgodnie z ustawą o przystępnej cenie (ACA) rok 2014 powinien zapewnić test najlepszego sposobu. Zamiast tego, błędne rozpoczęcie wymiany w większości kraju przetestuje pamięć wyborców i określi koszty wyborcze, które utrudniły Amerykanom zakup (lub utrzymanie) zasięgu. Pierwsza lekcja z wdrożenia była więc całkowicie niezamierzona: implementacja się liczy. Strona wymiany ubezpieczenia zdrowotnego. Giełda ubezpieczeń Connecticut, AccessHealthCT (www.accesshealthct.com), zachęca kupujących do porównywania kluczowych cech wybranych planów. …read more

Zagrożenia widzenia – Monitorowanie bezpieczeństwa suplementów diety cd

Sunday, September 1st, 2019

Odpowiednia reakcja na zdrowie publiczne byłaby szybsza, gdyby wszystkie kluczowe organizacje, w tym centra zatruć, Departament Obrony, lokalne wydziały zdrowia publicznego i producenci, wspólnie z FDA przekazywały raporty o poważnych szkodliwych zdarzeniach związanych z suplementami w czasie rzeczywistym. Mogłoby powstać zespół reagowania na suplementy, złożony z ekspertów klinicystów, toksykologów, farmakologów i chemików. Zespół mógłby być oparty na CDC, FDA, centrach zatruć lub instytucji akademickiej. Kiedy konsumenci lub lekarze zgłaszają poważne niepożądane zdarzenia, zespół reagowania na suplement może zostać natychmiast powiadomiony. Multidyscyplinarny zespół mógłby następnie zaoferować kliniczne porady lekarzom, którzy opiekowali się pacjentami, dostarczać szczegółowe raporty do FDA i analizować nieużywane suplementy pacjentów dla etykietowanych i nieznakowanych składników. …read more

Ocena autonomii w edukacji medycznej – zarządzanie rzeczami, które idą w nocy ad

Sunday, September 1st, 2019

Aby wyjaśnić te skutki, zanim autonomia rezydentów zostanie nieodwracalnie ograniczona, ACGME i inne osoby, które regulują programy szkoleniowe, powinny zezwalać, a nawet promować oceny różnych modeli stopniowej autonomii, zwłaszcza w nocy, zamiast ustanawiać jeden sztywny standard wyłącznie na podstawie przypuszczeń. Dwa kluczowe przejścia pojawiają się, gdy lekarze stają się niezależnymi praktykami. Po pierwsze, i, co oczywiste, oczekuje się, że będą funkcjonować jako kompetentni klinicyści, zdolni do podejmowania decyzji i wykonywania procedur bez nadzoru. W celu promowania tego celu opracowano nową terminologię do zastosowania w ocenie podstawowych kompetencji uczestników , zmieniając cele programu nauczania w zakresie przekazywania i testowania mieszkańców w oparciu o konkretną bazę wiedzy, w celu promowania wiedzy na temat funkcji i atrybutów oczekiwanych od przyszłych lekarzy. Obecni lekarze muszą teraz ocenić etapy edukacyjne lub osiągnięcie przez uczestników biegłości w zakresie podstawowych kompetencji określonych przez jednostki akredytujące. …read more

Transformacja życia, wzmacnianie społeczności – innowacje w globalnym zdrowiu psychicznym

Sunday, September 1st, 2019

Pan K. spędził prawie półtora roku na kłodzie w swojej rodzinnej wiosce w północno-wschodniej Ghanie. Jego zbrodnia. Miał zaburzenie psychotyczne, a jego rodzina nie mogła pozwolić sobie na 17 dolarów za leki przeciwpsychotyczne, które ustabilizowałyby jego stan. Zamiast tego skonsultowali się z tradycyjnym uzdrowicielem, który przypiął prawą nogę pana K. …read more