Posts Tagged ‘parafrenia’

Wytwarzanie toksyny E. coli wytwarzanej przez Shiga w toksynie związanej z mąką

Thursday, September 5th, 2019

W 2016 r. Wielooddziałowy zespół badał wybuch epidemii Escherichia coli (STEC) wytwarzanej przez Shiga wytwarzającej toksynę Shiga O121 i O26 związanej z zakażoną mąką od dużego producenta krajowego. Metody
Przypadek został zdefiniowany jako zakażenie szczepem epidemicznym, w którym wystąpił początek choroby w okresie od 21 grudnia 2015 r. Do 5 września 2016 r. W celu zidentyfikowania ekspozycji związanych z epidemią, przypadki ogniska choroby porównano z przypadkami choroby jelita niezwiązanego z STEC, dopasowanymi zgodnie z grupa wiekowa, płeć i stan zamieszkania. …read more

Tofacitinib lub Adalimumab versus Placebo dla Łuszczycowego zapalenia stawów ad 7

Wednesday, September 4th, 2019

Brakujące dane dotyczące odpowiedzi ACR20 zostały przypisane jako brak odpowiedzi (brak danych po 3 miesiącach dla trzech pacjentów w grupie placebo, dla czterech z grupy 5-mg tofacitinibu, dla dwóch z grupy 10-mg tofacitinibu, a dla sześciu dla grupa adalimumab). Nie zastosowano imputacji dla brakujących danych HAQ-DI (brak danych po 3 miesiącach dla trzech pacjentów w grupie placebo, dla czterech w grupie 5-mg tofacitinibu, dla jednej z grupy 10-mg tofacitinibu, a dla pięciu dla grupa adalimumab, w analizie powtarzanych pomiarów brakowało danych dla jednego pacjenta w grupie placebo). Gwiazdki oznaczają porównanie z placebo, z jedną gwiazdką (*) wskazującą nieskorygowaną wartość P wynoszącą 0,05 lub mniej, dwie gwiazdki (**) wskazujące nieskorygowaną wartość P mniejszą niż 0,01 i trzy gwiazdki (***) wskazujące nieskorygowane Wartość P mniejsza niż 0,001. Sztylet (.) wskazuje, że wartość P wynosiła 0,05 lub mniej dla porównania z placebo dla globalnej kontroli błędu typu I, zgodnie z wcześniej określoną procedurą testową. Podwójny sztylet (.) wskazuje, że wartość P wynosi 0,05 lub mniej, zgodnie z wcześniej określoną procedurą testowania obniżającego dla kontroli błędu typu I w ramach przebiegu czasowego odpowiedzi ACR20. …read more

Tofacitinib w łuszczycowym zapaleniu stawów u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na inhibitory TNF czesc 4

Monday, September 2nd, 2019

Zdarzenia niepożądane o szczególnym znaczeniu, zdefiniowane w protokole badań, obejmowały poważną infekcję, infekcję półpaśca, zakażenie oportunistyczne, zakażenie prątkami gruźlicy, nowotwory, zdarzenia sercowo-naczyniowe, zdarzenia wątrobowe, śródmiąższową chorobę płuc i perforacje żołądkowo-jelitowe. Potencjalne infekcje oportunistyczne, nowotwory, zdarzenia sercowo-naczyniowe i zdarzenia wątrobowe zostały orzeczone przez niezależne komitety ekspertów, których członkowie nie byli świadomi zadań grupy próbnej (patrz Dodatek Uzupełniający). Analiza statystyczna
Szczegóły dotyczące obliczania wielkości próby znajdują się w dodatkowym dodatku. Analizy skuteczności obejmowały wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę tofacitinibu lub placebo (pełny zestaw analityczny). Aby kontrolować błąd typu I na poziomie 5%, przeprowadzono sekwencyjne testy hierarchiczne; dla wszystkich punktów końcowych, porównanie dawki 10 mg tofacitinibu z placebo przeprowadzono przed porównaniem dawki 5 mg tofacitinibu z placebo (patrz Dodatek dodatkowy). …read more

Lewosimendan u pacjentów z dysfunkcją lewej komory W trakcie operacji kardiochirurgicznej

Sunday, September 1st, 2019

Lewosimendan jest lekiem inotropowym, który został wykazany w niewielkich badaniach w celu zapobiegania lub leczenia zespołu małej pojemności minutowej serca po operacji kardiochirurgicznej. Metody
W wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo, badaniu fazy 3, ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo lewosimendanu u pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą 35% lub mniej, którzy byli poddawani zabiegom kardiochirurgicznym przy użyciu bypassu sercowo-płucnego. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do podania dożylnego lewosimendanu (w dawce 0,2 .g na kilogram masy ciała na minutę przez godzinę, następnie dawki 0,1 .g na kilogram na minutę przez 23 godziny) lub placebo, z infuzją rozpoczętą przed Chirurgia. Dwa główne punkty końcowe to czteroskładnikowa kompozycja śmierci w 30 dniu, terapia nerkozastępcza do 30. dnia, okołooperacyjny zawał mięśnia sercowego do 5 dnia lub użycie mechanicznego urządzenia wspomagającego pracę serca do 5 dnia; i dwuskładnikowy kompozyt o śmierci do dnia 30 lub użycie mechanicznego urządzenia wspomagającego pracę serca do 5 dnia. …read more

Liraglutyd i nerkowe wyniki w cukrzycy typu 2 ad

Sunday, September 1st, 2019

Efekt i działanie liraglutydu w cukrzycy: ocena wyników sercowo-naczyniowych (LEADER) niedawno wykazała mniejsze ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, zgon z jakiejkolwiek przyczyny oraz wyniki leczenia mikronaczyniowego liraglutydem niż w przypadku placebo.14 Niższe ryzyko wystąpienia mikrokrążenia było spowodowane przez nerki wyniki. Dlatego podajemy tutaj wyniki wcześniejszej analizy wpływu liraglutydu na wyniki nerek. Metody
Projekt testowy i nadzór
Projekt badania i metody zostały opublikowane wcześniej.15 Protokół próbny, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą lub komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. W skrócie, w tym podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, pacjenci z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do otrzymywania liraglutydu lub placebo w połączeniu ze zwykłą opieką. Dyspozycja uczestników badania została opublikowana wcześniej15. …read more

23andMe i FDA cd

Sunday, September 1st, 2019

Upoważnił publikację całego swojego genomu z jednym wyjątkiem: odmawia poinformowania o swoim statusie APOE lub opublikowania go, ponieważ nie chce wiedzieć, czy jest na wyższym niż przeciętne poziomie ryzyka dla choroby Alzheimera. To powinno być jego prawo i prawo każdego pacjenta lub konsumenta. Ze względu na agresywny marketing firmy i odmowę rozwiązania zaległych problemów z danymi, FDA miała rację, wydając ostrzeżenie 23andMe. Powstałe wyłączenie z rynku stwarza okazję do poważnego dialogu, który może być podstawą do ustanowienia standardów nie tylko dla 23 iMe, ale dla całej branży. Na przykład, 23 iMe udostępnia konsumentowi surowe dane genetyczne pochodzące z próbki DNA, coś, co powinny zrobić wszystkie biobanki. …read more

Po Fałszywym Startie – Czego możemy się spodziewać po nowych targach ubezpieczeń zdrowotnych cd

Sunday, September 1st, 2019

Zgodnie z odwieczną teorią zarządzanej konkurencji, eskalacja kosztów leczenia i powolne tempo systematycznej poprawy jakości odzwierciedlają braki w typowej strukturze rynków ubezpieczeń zdrowotnych. Teoria mówi, że jeśli zorganizowany zostanie wybór konsumenta wśród konkurencyjnych planów zdrowotnych, jeśli wybory będą dotowane równo, tak że kupujący będzie nosił pełną różnicę w składkach, a jeśli konsumenci zostaną poinformowani o wartości swoich opcji, konsumenci będą żądać mniej kosztownych planów oferowanie dostawców o wyższej wartości. Z kolei sektor prywatny będzie dostarczał więcej konkurentów, a rynek wynagrodzi rozwój planów oferujących wyższą wartość. To jest właśnie punkt nowych planów sieci selektywnej (tj. Planów oferujących sieć ograniczonego dostawcy) – w celu uchwycenia wartości tańszych sieci w niższych planach ochrony zdrowia. …read more

Pacjent zależny od szpitala ad

Sunday, September 1st, 2019

Wiele osób nawiązało relacje z personelem szpitala i lekarzami, którzy pamiętają je z wcześniejszych przyjęć, a te znajome twarze zapewniają pewność. Pacjenci uzależnieni od szpitala mają tendencję do kontynuowania procesu readmisji z postępującym pogorszeniem stanu funkcjonalnego i utratą odporności w okresie miesięcy do lat. Zwykle każda ponowna hospitalizacja stwierdza, że są gorsze niż po wypisaniu ich na kilka tygodni (lub dni) wcześniej, a leczenie staje się mniej skuteczne. Ostatni okres życia często charakteryzuje się szeregiem kryzysów, obaw i niewygód, dopóki nie zostanie podjęta decyzja o przejściu na opiekę hospicyjną lub pacjent umrze w szpitalu, mimo że wszystko zostało zrobione.
Pod wieloma względami istnienie pacjentów zależnych od szpitala jest bezpośrednim wynikiem sukcesów i postępów medycyny. …read more

Przekształcanie praktyk specjalistycznych – centralne sąsiedztwo medyczne pacjenta

Sunday, September 1st, 2019

Dom opieki medycznej skupiający się na pacjentach (PCMH) jest dobrze przyjętym pojazdem opieki podstawowej w Stanach Zjednoczonych1. Krajowy Komitet Zapewnienia Jakości (NCQA) uznał prawie 27 000 klinicystów w ponad 5000 ośrodkach w całym kraju w ramach programu PCMH. Płatnicy państwowi i prywatni mają własne kryteria certyfikacji. Ponieważ wysiłki PCMH rozprzestrzeniły się i spotkały z mieszanym sukcesem, niektórzy obserwatorzy zauważyli, że odnowienie podstawowej opieki zdrowotnej jest prawdopodobnie konieczne, ale niewystarczające dla rozwiązania problemu fragmentacji opieki i wzrostu kosztów. Służby opieki podstawowej same stanowią zaledwie 6% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną. …read more

Transformacja życia, wzmacnianie społeczności – innowacje w globalnym zdrowiu psychicznym cd

Sunday, September 1st, 2019

Oprócz przekonujących argumentów moralnych i humanitarnych dotyczących leczenia i opieki, chcielibyśmy również podkreślić naukowe i ekonomiczne argumenty. Innowacyjne sposoby świadczenia opieki opartej na faktach mogą zmniejszyć niepełnosprawność i cierpienie; zwiększyć zdrowie, dobre samopoczucie i produktywność osób z zaburzeniami psychicznymi; i zmniejszyć niekorzystne skutki ekonomiczne tych problemów dla jednostek, ich rodzin i społeczeństwa. Podejście uniwersalne nie nadaje się do globalnego zwiększenia opieki nad zdrowiem psychicznym. Konteksty krajowe i kultury różnią się znacznie, a jeśli innowacje w leczeniu mają być skuteczne, planiści zdrowia psychicznego i decydenci muszą je dostosować do lokalnych warunków społecznych, ekonomicznych i kulturowych, w tym dostępności zasobów ludzkich. Wybór działań politycznych do wdrożenia powinien opierać się na obecnych lukach w opiece psychiatrycznej w określonym kontekście oraz na priorytetach decydentów i innych zainteresowanych stron. …read more