W pierwszym przypadku przy dokladniejszym

W pierwszym przypadku przy dokładniejszym badaniu można stwierdzić, że w paranoi jest jedna konsekwentnie rozbudo- wana i logicznie zwarta osobowość, podczas gdy w schizofrenii prędzej czy później dostrzec .można obecność dawnej osobowości, stanowiącej sprzeczność z roszczepienną. Co do zamroczenia zaś – w tym przypadku mogłoby chodzić tylko o zamroczenie jasne – to osobowość rozszczepienna nigdy nie jest tak zwarta w swej strukturze i zewnętrznych przejawach, aby mogła wytrzymać porównanie z osobowością paranoika. Zresztą bliższe badanie musi wykryć zaburzenia świadomości, pamięci, orientacji i inne, znamienne dla zamrocze- nia. Gdyby nawet zdarzyła się pomyłka, to czas ją zniweczy, gdyż rozszcze- pienna osobowość zwykła trwać tylko jakiś czas, a potem musi ustąpić miejsca osobowości prawidłowej. Różnicowanie z parafrenią omówimy poniżej. Rzad- kość psychoz paranoicznych nie powinna osłabiać czujności rozpoznawczej le- karzy. Psychoz tych jest w szpitalach psychiatrycznych mało, gdyż mniej wię- cej 10 liczby przyjętych. Znacznie więcej paranoików jednakże zażywa wol- ności albo dlatego, że są nieszkodliwi, albo dlatego, że z wielu względów nie wchodzą w styczność z psychiatrami, Duża odpowiedzialność ciąży na lekarzu, który zetknie się ze świeżym, roz- poczynającym się procesem psychotycznym. Trudności różnicowo-rozpoznaw- cze bywają tu ogromne. U młodego człowieka, który zaczyna wypowiadać uro- jenia, chociaż do omamów się nie przyznaje, zawsze należy myśleć przede wszystkim o rozpoczynającej się schizofrenii. Obraz kliniczny może jednak przypominać w tym wstępnym okresie paranoję. Nie widać bowiem jeszcze ani objawów rozszezepiennych, ani typowych zaburzeń afektywnych, a wypo- wiadane urojenia mogą robić wrażenie usystematyzowanych. Na przykład młody człowiek czuje się obserwowany, śledzony, jakoś inaczej traktowany, tak jakby się z niego śmiano, jakby mu coś chciano dać do zrozumienia, jakby się od niego odsuwano. [patrz też: , opieka medyczna, olejek cbd, odzież termoaktywna ]

Tags: , ,

Comments are closed.