Utrudnienie oprózniania sie zyl do

Utrudnienie opróżniania się żył do prawej komory serca wskutek ich ucisku przez powietrze oraz ucisk tchawicy i krtani wywołują w takich przypadkach ogromną duszność, sinicę i inne ciężkie i groźne objawy. Prócz tego badaniem fizycznym stwierdza się wtedy na przedniej ścia- nie klatki piersiowej i w okolicy sercowej odgłos opukowy bębenkowy, znaczne osłabienie szmerów oddechowych i tonów serca oraz szmer młyński w okolicy sercowej, Tętno bywa często zwolnione wskutek ucisku na nerw błędny. W nagłych i gwałtownych przypadkach sprawa kończy się przeważnie śmiercią. Lezcenie polega na nacięciu śród- piersia (mediastinotomia) na szyi dla zapewnienia ujścia powietrza. Szczegółowiej omówię tę odmę w rozdziale o chorobach śródpiersia. Dla zapobieżenia powstaniu odmy podskórnej, podpowięzio- wej i śródpiersiowej należy zwracać szczególną uwagę, by choty podczas zabiegu nie oddychał głęboko ani nie kaszlał oraz by wytwarzając lub dopełniając odmę nie doprowadzać do dodatniego ciśnienia w jamie opłucnej. Gdy odma już powstała, przerywamy zabieg i staramy się powstrzymać dalsze dostawanie się powietrza z jamy opłucnej. Osiąga się to przez unieruchomienie chorego, zarządzenie powierzchownego od- dychania, nałożenie opatrunku uciskającego miejsce nakłucia, przez zwalczanie kaszlu. Odma opłucna i przekłucia płuca. Odma opłucna samorodna Częstym powikłaniem, związanym z wykonywaniem odmy opłucnej leczniczej, jest odma z przekłucia płuca oraz odma opłucna samorodna (pneumothorax spontaneus). Powikłania te są częstsze niż zator po- wietrzny. Odma opłucna z przekłucia płuca po stronie leczonej zdarza się podczas w.ytwarzania odmy opłucnej leczniczej oraz podczas dopełnień. Jeżeli igła uszkodzi płuco w zdrowym jego miejscu, nie pociąga to zwykle za sobą większych następstw, gdyż otwór dość szybko zamyka się przy zapadaniu się płuca pod działaniem powietrza, wprowadzonego przez igłę albo dostającego się do jamy opłucnej z płuca. Inaczej bywa, gdy płuco zostanie uszkodzone w miejscu zmienionym albo w miejscu zdro-:- wym w sąsiedztwie jednak ze zrostem opłucnym, naciekiem płucnym lub inną zmianą w płucu, która je usztywnia. W tych przypadkach powie-. trze z płuca może dostać się w dużej ilości do jamy opłucnej i wywołać odmę z przekłucia. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy na włosy, catering dietetyczny, Zdrowa żywność ]

Tags: , ,

Comments are closed.