U wielu chorych wystepuje z

U wielu chorych występuje z upływem czasu zjawisko przy- stosowania się. Pod wpływem własnych doświadczeń lub pod wpływem per- swazji otoczenia i psychoterapii chory dochodzi do wniosku, że owe głosy są zjawiskiem chorobliwym i że nie trzeba im wierzyć. Chory dysymuluje, czasem kłóci się z głosami po kryjomu, gdy nikt go nie słyszy. Wielu chorych zacho- wuje jednak bezkrytycyzm i uparcie trwa przy swojej teorii powstawania głosówi źródła prześladowań. Mimo to nawet ci chorzy dadzą się stosunkowo łatwo namówić do poddania się leczeniu. Parafrenia przewlekła rozwija się czasem jako przedłużenie ostrego lub pod- ostrego zespołu parafrenicznego. Używa się wówczas niekiedy określenia hallu- cinopis protracta sive chronica. Obraz kliniczny takiej ostrej lub podostrej psy- chozy typu parafrenicznego zawiera wszystkie te same co przewlekła parafre- :nia elementy symptomatologiczne.
OSTRA OMAMICA ALKOHOLOWA (HALLUCINOSIS ACUT A POTATORUM) Ponieważ w naszych warunkach alkohol jako czynnik etiologiczny zajmuje LU pierwsze miejsce, -warto bardziej szczegółowo zająć się jedną z psychoz alko- holowych. Mianowicie osobne miejsce zajmuje ostra omamica alkoholowa, Zwana też alkoholicznym obłędem z omamami. Według wszelkiego prawdopo- dobieństwa jest to ostry zespół parafreniczny. Niektórzy dopatrywali się w psy- chozie tej jakościowych zmian świadomości typu zamroczeni owego, co jednak w większości przypadków nie potwierdza się. Nie ma np. typowej niepamięci. Inni znowu skłonni byli psychozę tę utożsamiać z zespołem paranoidalnym, a więc dopatrywać się powinowactwa ze schizofrenią. Z dokładniejszych obser- wacji wynika jednak, że w ostrej halucynozie nie ma naruszenia struktury osobowości, że afekt jest dobrze modulowany i dostosowany, bez cech sztyw- ności, że w szczególności nie ulega upośledzeniu uczuciowość wyższa, wreszcie że urojenia mają wyraźną dążność do systematyzacji. Przypadki przedłużają- cej się halucynozy alkoholowej nie różnią się niczym istotnym od parafrenii. Zwolennicy kretschmerowskiego preformizmu wskazują na przypadki z ce- chami prępsychotycznej schizoidii. W większości przypadków nie stwierdza się jednak prępsychotycznych cech psychopatii, a jeżeli czasem się je stwierdza, to niekoniecznie musi chodzić o cechy osobowości schizoidnej. Na psychozę tę najczęściej zapadają alkoholicy nałogowi z nietolerancją napojów wyskoko- wych. Wyjątkowo widuje się ostrą halucynozę przy pierwszym upojeniu, zresztą zazwyczaj u osobników neuropatycznych. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, zagęszczanie rzęs, Prywatne przedszkole Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.