Tresc urojen przesladowczych stanowia czesto

Treść urojeń prześladowczych stanowią często zamysły wrogów otrucia chorego. Podejrzenia te znajdują potwierdzenie w omamach węcho- wych i smakowych. Częste jesttwierdzenie, że w nocy zatruwa się go gazami, wpuszczanymi np. przez dziurkę od klucza. Chory słyszy: syk wpuszczanego gazu i czuje przykrą jego woń. Na drugi dzień skarży się też na liczne dolegli- wości, które wiąże przyczynowo z otruciem. Niezupełnie typowe są .omamy psychiczne podobne do paranoidalnych, a więc zjawiska telepatii, hipnotyzo- wania na odległość, odczytywania myśli chorego. Czasem górują urojenia ksobne .. Urojenia wielkościowe zazwyczaj ledwie się zaznaczają. Wrogowie zwykle mają motywy osobiste, a więc chodzi o porachunki na tle kłótni ro- dzinnych lub sąsiedzkich, o prześladowania na tle zawiści zawodowej, majątko- wej, czasem na tle politycznym. Czasem chorzy gubią się w domysłach i bez- radnie oświadczają, że nie rozumieją celu tych szykan, Niektórzy sądzą, że wypróbowuje się na nich jakiś nowy wynalazek. Czasem w obrazie klinicz- nym występują wyraźnie omamy czuciowo-ustrojowe. Często chodzi tu o uro- jeniowe interpretacje różnych przypadkowych spostrzeżeń i doznań, Chora do- chodzi np. do wniosku, że w nocy gwałci się ją, uśpiwszy przedtem podstęp- nie. Chorzy religijni posądzają złego ducha o te ,działania i uważają się za opętanych. Urojenia te są do tego stopnia usystematyzowane, że w piśmien- nictwie używa się czasem starego określenia paraphrenia systematica, które zwykło się za Kraepelinem przeciwstawiać nazwie paraphrenia expansiva. Rozróżnienie to nie opiera się na istotnych sprawdzianach. Bardzo trafne jest stare miano Kraepelina par:anoia haUucinat,oria. Wyszło ono niesłusznie z użycia. Nawet w ciągu wielu lat prowadzona obserwacja parafreników nie ujawnia jakichkolwiek cech rozpadu struktury osobowości. Afekt jest zupełnie dostoso- wany do treści urojeń, a więc najczęściej chory reaguje przygnębieniem lub roz- drażnieniem. [patrz też: , integracja sensoryczna, przedłużanie rzęs, balsam do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.