Rozpoznanie opiera sie na typowych

Rozpoznanie opiera się na typowych urojeniach usystematyzowanych, którym nie towarzyszy naruszenie struktury osobowości, ani zaburzenia życia afektywnego. Psychoza, o przebiegu przewlekłym, ogranicza się wyłącznie do urojeń. Rokowanie jest niepomyślne. Mimo ciężkości schorzenia chory zachował w pełni swoją zdolność do pracy, jest cenionym pedagogiem i nie wykazuje obniżenia uczuciowości wyższej. 8. Obłęd sytuacyjny (paranoia situativa) występuje najczęściej pod postacią przedstarczego obłędu ułaskawienia więźniów od- siadujących karę dożywotniego więzienia. Po wielu Hitach więzienia wytwarza się niczym nie uzasadniony optymizm, posuwający się czasem nawet tak da- leko, że więźniowie wymazują ze swej pamięci przestępstwo i karę, czują się niewinni, amnestionowani lub ułaskawieni. W przekonaniu tym żyją aż do śmierci, głusi na wszelkie przeciwdowody. Opisy tych przypadków pochodzą z czasów, gdy opierano się wyłącznie na psychopatologii i nie stosowano pneu- moencefalografii. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że podłożem tych optymistycz- nych urojeń bywa jakiś proces psychoorganiczny, wyrażający się bezkryty- cyzmem i euforią. Chorzy ci wytrwale pisują podania o ułaskawienie, to znowu skargi, zażalenia i protesty, w niezłomnym przekonaniu, że dążenia ich uwień- czone będą powodzeniem. U wielu więźniów wytwarza się obłęd pieniaczy lub prześladowczy. Jeżeli nie mija on i przebiega przewlekle, to dzieje się tak wskutek tego, że sytuacja reaktywna utrzymuje się dożywotnio lub w każdym razie beznadziejnie długo. Opisane jeszcze po pierwszej wojnie światowej psychozy drutów kolczastych, występujące u jeńców wojennych, widywane również w hitle- rowskich obozach koncentracyjnych, były w dużym odsetku przypadkami pa- ranoi omawianego typu. Ponadto bywały to depresje reaktywne. Przypadki z omamami słuchowymi zaliczyć trzeba oczywiście do zespołów paranoidalnych i. parafrenicznych. Psychozy te przeważnie mijają z chwilą odzyskania wolności. Przedstawione powyżej zespoły paranoiczne nie wyczerpują wszystkich mo- żliwości, stanowią raczej przykłady naj częstszych i praktycznie najważniej- szych zespołów psychotycznych tej kategorii. [więcej w: , Balsam Johnson, prawo medyczne, proktolog ]

Tags: , ,

Comments are closed.