Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii

Tuesday, July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzie- -Iiśmy jeszcze dziwniejszy przypadek. Mianowicie zona przejęła urojenia prześla- dowcze swojego męża cierpiącego na schizofrenię paranoidalną z omamami, razem z nim zabarykadowała się w domu, czyhając z siekierą w ręku na najazd wrogów. Schizofreniczne dziwactwa tłumaczyła sobie tym, że “wariuje on z prze- rażenia”. W pierwszej chwili trudno było ustalić, u którego z małżonków sprawa jest pierwotna, a u którego wtórna. Po rozdzieleniu obojga żona już po 2 dniach stała się zupełnie krytyczna, – zdumiewając się nad własną łatwo- wiernością i zaślepieniem, podczas gdy u męża proces schizofreniczny mimo energicznego leczenia utrzymywał się nadal. Chorego z obłędem udzielonym można, jak.z tego widać, łatwo wyleczyć, usuwając go ze szkodliwego śro- dowiska. 4. Obłęd i zazdrość (paranoia invidiva seu aemulatoria) znany jest w różnych postaciach, zależnie -od działającego czynnika etiologicznego. Mogą go wywołać czynniki reaktywne przy odpowiednim usposobieniu prepsychotycz- nym. W tym ostatnim przypadku riajczęściej chodzi o kobiety. Obłęd zazdrości “stancwi jakby patologiczną karykaturę znanych zjawisk z zakresu fizjologii miłości. Przeświadczenie o zdradach współmałżonka ma wszystkie cechy uro- jenia, gdyż nie ma oparcia w doświadczeniu, przebiega z niewzruszoną siłą przekonania i oporne jest na perswazję. Rozpoznanie bywa czasem o tyle trudne; że wymaga wnikliwej znajomości faktycznego stanu rzeczy. Rzadziej się zdarza, że urojenia zazdrości są tak absurdalne, do tego stopnia urągają możliwościom współmałżonka, że na pierwszy rzut oka umożliwiają rozpozna- nie. W pewnym przypadku otępienia miażdżycowego urojenia zazdrości doty- czyły małżonki chorego, osoby 65-letniej, posądzonej o prawdziwe orgie mi- łosne z chłopakami. Po przeminięciu nawarstwionej psychozy chory ze zgor- szeniem odwoływał swoje zarzuty. Znacznie uporczywszy bywa obłęd zazdrości nawarstwiony epigenetycznie na przewlekłym procesie schizofrenicznym, a także obłęd zazdrości reaktywny. Urojenia w tym ostatriim zdumiewają czasem swoim bezkrytycyzmem i przecenianiem sil małżonka. Czasem tylko separacja lub rozwiązanie węzła małżeńskiego kładzie kres niekończącym się kłótniom mał- żeńskim; [podobne: , Zdrowa żywność, surówki bawełniane, trener personalny ]

Na osobne omówienie zasluguje obled

Tuesday, July 12th, 2016

Na osobne omówienie zasługuje obłęd zazdrości pijaków, ujmo- wany też ogólniejszą nazwą pamnoia alcoholica. Stoi on niemal zawsze w wy- raźnej zależności od okresów wzmożonego picia, tak że słabnie, gdy chory zaniecha picia, a po umieszczeniu w szpitalu w ogóle ustępuje. Tylko w rzad- kich przypadkach utrzymuje się przewlekle. Przypadki przebiegające z oma- mami najczęściej okazują się paranoidem z kręgu schizofr nicznego. Obłęd zazdrości pijaków wiąże się ściśle ze wzmożoną u alkoholików libido przy opóź- nieniu wytrysku nasienia. Niechęć płciową żony i jej zniecierpliwienie przy stosunku tłumaczy sobie chory nie obrzydzeniem jakie wzbudza w pijanym stanie oraz przykrością odczuwaną przez kobietę przy nadmiernie przedłużają- cym się stosunku, lecz pociągiem jej do innych mężczyzn. Poza tym dowodem rozporządza on jeszcze licznymi innymi, które mają charakter urojeń ksobnych i prześladowczych. Przypadkowe spotkania z sąsiadem, zadumany wyraz oczu małżonki, Jej ziewnięcie iub spojrzenie W okno, ukłon jakiegoś znajomego na. UliCY, rzekorno porozumiewawczy uśmiech sąsiadki – oto nieztnte dowody zdrad marzenskicn, wyjasniające dostatecznie oziębłość matżonki w stosunku do chorego. Urojenia zaZC1IOSCi przeplatać Się mogą z urojeniami przesiadów- czynu, w myśl których żona z kocnanxiern zamierzają poznawić go życia. Tacy “przesladowani” chorzy zamieniają się często w przesiadującycn (persecutes persecuteurs) i zdolni są do, przestępstw w stosunku do dommemanycn wrogow. 5. Obłęd posłannictwa religijnego, reformatorski, wynalazczy, odkrywczy (paranoia reformatoria, inventoria etc.). Chodzi tutaj o zaburzenia, które przekraczają znacznie pojęcie idei nadwartości owych, leżących nawet przy największym uniesieniu afektywnym wciąż jeszcze w gra- nicach normy. Tutaj idee nadwartościowe, wzmożone liościowo do ostatecz- nych granic, nabierają cech jakości patologicznej, mianowicie przeistaczają się w urojenia. Najoczywistsze przeciwdowody nie mają dla tych chorych siły prze- konywającej. Przeciwnie, odznaczają się oni przeważnie ogromną siłą porywa- nia za sobą drugich. Zwłaszcza obłęd religijny w sprzyjających społecznie wa- runkach prowadzi łatwo do psychoz zbiorowych, jak to widzieliśmy na przy- kładzie sekty skopców. Często się zdarza, że chorzy z posłannictwem religijnym lub reformatorskim znajdują głupców lub przestępców, którzy finansują ruchy masowe oparte na niedorzeczności. W przypadkach takich trudno jest zaiste rozgraniczyć ostro obłęd od głupoty ludzkiej i od zbrodniczego oszustwa. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olej lniany, Zdrowa żywność ]