Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Zarówno urojenia ksobne jak i

Tuesday, July 12th, 2016

Zarówno urojenia ksobne jak i rzadsze urojenia prześladowcze tworzą logicznie zwarty i konsekwentny system. Struktura osobowości nienaruszona. Afekt dostosowany, doskonale modulowany. Uczuciowość wyższa bez zarzutu. Brak jakichkolwiek omamów. Już nie jeden raz trapiły ją myśli samobójcze, odgania je jednak, gdyż do życia jest przywiązana i kocha syna i siostrę. W klinice wkrótce po przyjęciu zauważyła, że patrzą na nią dziwnie. że się drwiąco uśmiechają lub rozmyślnie zatruwają jej życie drobnymi dokuczaniami lub przytykami do jej życia osobistego. Godzi się jednak na leczenie, gdyż nie może odmówić naleganiom syna. Nie wierzy jednak w możliwość wyleczenia, uważając prześladowania za rzeczywis- tość. Insulinoterapia nie dała poza ogólnym uspokojeniem i zmniejszeniem lękli-• wości pożądanych wyników. Natomiast leczenie largaktylem (12 dni po 200• mg na dobę, po czym doustnie małe dawki na cząs dłuższy) doprowadziło do zupełnego ustąpienia wszystkich objawów obłędu ksobnego. Objawy te znikły już po tygodniu. Katamneza wykazała, że wynik leczniczy jest trwały. Jednakże zbytnie obniżenie dawki podtrzymującej dało łatwo usuwalny nawrót. W kilka miesięcy później utrzy- muje się jednak wciąż jeszcze przekonanie, że była rzeczywiście przedmiotem szy- kan i prześladowań, że jednakże w przebiegu leczenia ludzie nagle dali jej Spokój (psychosis residualis). Rozpoznanie. Przebieg przewlekły, usystematyzowane urojenia głównie ksobne, częściowo i prześladowcze, brak omamów, nienaruszona struktura osobo- wości, brak uszkodzenia afektu, dobrze utrzymana uczuciowość wyższa – wszystko to pozwala na rozpoznanie sensytywnego obłędu ksobnego (paranoia sensitiva). Jest to pierwszy w piśmiennictwie przypadek wyleczenia tej jednostki chorobowej lar- gaktylem, [hasła pokrewne: , zagęszczanie rzęs, olej do włosów, ortodonta ]

U wielu chorych wystepuje z

Tuesday, July 12th, 2016

U wielu chorych występuje z upływem czasu zjawisko przy- stosowania się. Pod wpływem własnych doświadczeń lub pod wpływem per- swazji otoczenia i psychoterapii chory dochodzi do wniosku, że owe głosy są zjawiskiem chorobliwym i że nie trzeba im wierzyć. Chory dysymuluje, czasem kłóci się z głosami po kryjomu, gdy nikt go nie słyszy. Wielu chorych zacho- wuje jednak bezkrytycyzm i uparcie trwa przy swojej teorii powstawania głosówi źródła prześladowań. Mimo to nawet ci chorzy dadzą się stosunkowo łatwo namówić do poddania się leczeniu. Parafrenia przewlekła rozwija się czasem jako przedłużenie ostrego lub pod- ostrego zespołu parafrenicznego. Używa się wówczas niekiedy określenia hallu- cinopis protracta sive chronica. Obraz kliniczny takiej ostrej lub podostrej psy- chozy typu parafrenicznego zawiera wszystkie te same co przewlekła parafre- :nia elementy symptomatologiczne.
OSTRA OMAMICA ALKOHOLOWA (HALLUCINOSIS ACUT A POTATORUM) Ponieważ w naszych warunkach alkohol jako czynnik etiologiczny zajmuje LU pierwsze miejsce, -warto bardziej szczegółowo zająć się jedną z psychoz alko- holowych. Mianowicie osobne miejsce zajmuje ostra omamica alkoholowa, Zwana też alkoholicznym obłędem z omamami. Według wszelkiego prawdopo- dobieństwa jest to ostry zespół parafreniczny. Niektórzy dopatrywali się w psy- chozie tej jakościowych zmian świadomości typu zamroczeni owego, co jednak w większości przypadków nie potwierdza się. Nie ma np. typowej niepamięci. Inni znowu skłonni byli psychozę tę utożsamiać z zespołem paranoidalnym, a więc dopatrywać się powinowactwa ze schizofrenią. Z dokładniejszych obser- wacji wynika jednak, że w ostrej halucynozie nie ma naruszenia struktury osobowości, że afekt jest dobrze modulowany i dostosowany, bez cech sztyw- ności, że w szczególności nie ulega upośledzeniu uczuciowość wyższa, wreszcie że urojenia mają wyraźną dążność do systematyzacji. Przypadki przedłużają- cej się halucynozy alkoholowej nie różnią się niczym istotnym od parafrenii. Zwolennicy kretschmerowskiego preformizmu wskazują na przypadki z ce- chami prępsychotycznej schizoidii. W większości przypadków nie stwierdza się jednak prępsychotycznych cech psychopatii, a jeżeli czasem się je stwierdza, to niekoniecznie musi chodzić o cechy osobowości schizoidnej. Na psychozę tę najczęściej zapadają alkoholicy nałogowi z nietolerancją napojów wyskoko- wych. Wyjątkowo widuje się ostrą halucynozę przy pierwszym upojeniu, zresztą zazwyczaj u osobników neuropatycznych. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, zagęszczanie rzęs, Prywatne przedszkole Kraków ]