Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Statystyki inne, oparte na spostrzezeniach

Tuesday, July 12th, 2016

Statystyki inne, oparte na spostrzeżeniach u chorych znajdujących się w jednakowych warunkach materialnych, mieszkaniowych i pracy (Rite- rowski i inni), nie potwierdzają jednak tej zależności wysięków opłuc- nych w toku leczenia odmą opłucną od wpływów atmosferycznych. Wpływ wieku na częstość wysięków opłucnych w przebiegu lecze- nia odmą opłucną nie jest wyraźny, jak to wynika z zestawienia O. Soko- łowskiego. Wiek a częstość wysięków opłucnych wtoku leczenia odmą opłucną Niektórzy twierdzą, że wysięki opłucne w toku odmy leczniczej są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. W statystyce Sokołowskiego częstość wysięków wynosi u kobiet, leczonych odmą po jednej stronie 34%, u mężczyzn – 23,1%, Uwzględniając postulat jednakowych warunków Reiterowski miał, na odwrót na 158 mężczyzn i 147 kobiet wysięki u mężczyzn w 49,3 % (78 przypadków) i u kobiet w 45,6 % (67 przypadków). Na częstość wysięków opłucnych wywierają wpływ zrosty opłucne poprzedzające leczenie odmą opłucną, One bowiem zawierają nieraz gruzełki, masy serowate itd. i nierzadko rozrywają się w toku leczenia odmą. Według O. Sokołowskiego wysięki opłucne zdarzają się najczę- ściej wtedy, gdy istnieją tylko zrosty górne płaszczyznowe, (w 50% przypadków), rzadziej gdy równocześnie są zrosty płaszczyznowe górne i dolne (w 37,2%) i dalej w kolei coraz mniejszej częstości – gdy w oko- licy szczytów płuc są tylko zrosty postronkowate a w dolnej części płuc płaszczyznowe (23,2%) i wreszcie, gdy w górnej części płuc nie ma zu- pełnie zrostów a są tylko zrosty dolne płaszczyznowe (20,7%). Zatem największe niebezpieczeństwo dołączenia się wysięku stanowi przyrośnięcie górnego płata – prawdopodobnie dlatego, że tutaj znajdują się najczęściej niewygojone gruzełki, które zakażają jamę opłucną przy nadrywaniu się zrostów, rozciąganych odmą. Prócz tego sprawa gruźlicza przebiega tutaj w płucu przeważnie blisko opłu- cnej i bywa nieraz rozległa. [podobne: , gabinety stomatologiczne, ubranka dla niemowląt, oczyszczanie organizmu ]

Pekniecie sródpiersia (ruptura mediastini) Pekniecie

Tuesday, July 12th, 2016

Pęknięcie śródpiersia (ruptura mediastini) Pęknięcie śródpiersia w toku odmy opłucnej leczniczej zdarza się rzadko. Wskutek pęknięcia śródpiersia obie jamy opłucne Iączą się. Toteż przy wprowadzaniu powietrza do jednej jamy wytwarza się odma i po drugiej stronie. Czasami w miejscu pęknięcia wytwarza się za- stawka, która przepuszcza powietrze tylko w jednym kierunku.
Opancerzenie płuca W następstwie wikłających odmę opłucną leczniczą zapaleń opłucnej często dochodzi do zgrubienia opłucnej wskutek odkładania się na jej blaszkach włóknika i następowej jego organizacji. Znaczne zgrubienie opłucnej uniemożliwia rozszerzenie. się płuca po ukończeniu leczenia odmą. Płuco pozostaje na zawsze opancerzone. Wskutek tego sprawność narządu oddechowego wybitnie się zmniejsza. Z czasem jako następstwo powstaje niewydolność krążenia, zwłaszcza jeżeli odmę stosuje się po obu stronach i zgrubienie dotyczy opłucnej obu płuc.
Wolne ciała włóknikowe (corpom fibrinosa libem) Rzadkim powikłaniem w toku odmy opłucnej leczniczej są wolne ciała włóknikowe w jamie opłucnej, wielkości wiśni do wielkości jaja gęsiego, kształtu okrągłego lub jajowatego. Do ich powstania w jamie opłucnej są potrzebne następujące warunki: niewielki wysięk obfitujący we włóknik, utrzymujący się miesiącami, ił nawet latami na jednym pozio- mie zanurzenie w wysięk tylko podstawy płuca; odrywanie się złogów włóknika z powierzchni płuca po czasowym. przyklejeniu płuca do spłucnej ściennej, po przebiciu włóknika igłą i inne. Powikłanie odmy opłucnej leczniczej powstaniem wolnych ciał włó- krukowych .nie ma żadnego znaczenia, Ciało włóknikowe może zniknąć bez śladu ulegając rozpuszczeniu albo rozpada się rozmiękając od wnętrza, może także zwapnieć. Paweł Martyszewski i Wanda Stankiewicz-Trybowska spostrzegali wolne ciała włóknikowe w jamie opłucnej w 0,45% przypadków leczonych odmą (w 4 przypad- kach na 899). [patrz też: , ubranka dla niemowląt, dentysta Kraków, pierścionek zaręczynowy ]