Posts Tagged ‘trener personalny’

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii

Tuesday, July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzie- -Iiśmy jeszcze dziwniejszy przypadek. Mianowicie zona przejęła urojenia prześla- dowcze swojego męża cierpiącego na schizofrenię paranoidalną z omamami, razem z nim zabarykadowała się w domu, czyhając z siekierą w ręku na najazd wrogów. Schizofreniczne dziwactwa tłumaczyła sobie tym, że “wariuje on z prze- rażenia”. W pierwszej chwili trudno było ustalić, u którego z małżonków sprawa jest pierwotna, a u którego wtórna. Po rozdzieleniu obojga żona już po 2 dniach stała się zupełnie krytyczna, – zdumiewając się nad własną łatwo- wiernością i zaślepieniem, podczas gdy u męża proces schizofreniczny mimo energicznego leczenia utrzymywał się nadal. Chorego z obłędem udzielonym można, jak.z tego widać, łatwo wyleczyć, usuwając go ze szkodliwego śro- dowiska. 4. Obłęd i zazdrość (paranoia invidiva seu aemulatoria) znany jest w różnych postaciach, zależnie -od działającego czynnika etiologicznego. Mogą go wywołać czynniki reaktywne przy odpowiednim usposobieniu prepsychotycz- nym. W tym ostatnim przypadku riajczęściej chodzi o kobiety. Obłęd zazdrości “stancwi jakby patologiczną karykaturę znanych zjawisk z zakresu fizjologii miłości. Przeświadczenie o zdradach współmałżonka ma wszystkie cechy uro- jenia, gdyż nie ma oparcia w doświadczeniu, przebiega z niewzruszoną siłą przekonania i oporne jest na perswazję. Rozpoznanie bywa czasem o tyle trudne; że wymaga wnikliwej znajomości faktycznego stanu rzeczy. Rzadziej się zdarza, że urojenia zazdrości są tak absurdalne, do tego stopnia urągają możliwościom współmałżonka, że na pierwszy rzut oka umożliwiają rozpozna- nie. W pewnym przypadku otępienia miażdżycowego urojenia zazdrości doty- czyły małżonki chorego, osoby 65-letniej, posądzonej o prawdziwe orgie mi- łosne z chłopakami. Po przeminięciu nawarstwionej psychozy chory ze zgor- szeniem odwoływał swoje zarzuty. Znacznie uporczywszy bywa obłęd zazdrości nawarstwiony epigenetycznie na przewlekłym procesie schizofrenicznym, a także obłęd zazdrości reaktywny. Urojenia w tym ostatriim zdumiewają czasem swoim bezkrytycyzmem i przecenianiem sil małżonka. Czasem tylko separacja lub rozwiązanie węzła małżeńskiego kładzie kres niekończącym się kłótniom mał- żeńskim; [podobne: , Zdrowa żywność, surówki bawełniane, trener personalny ]

Czestosc wysieków oplucnych w przypadkach

Tuesday, July 12th, 2016

Częstość wysięków opłucnych w przypadkach ujemnych jest dwukrotnie mniejsza niż przy ciśnieniach bliskich zera i 3,5-krotnie od częstości przy ciśnieniach dodatnich. Zależnie 00 wpływu wysokości ciś- nienia w jamie opłucnej, przy którym stosuje się odmę, wysięki opłucne są w czasie tego leczenia rzadsze u dzieci niż u dorosłych, u dzieci bo- . wiem trudniej otrzymać wysokie ciśnienie w jamie opłucnej, gdyż ich śródpiersie jest łatwo przesuwalne. Wysięki w toku Ieczenia odmą opłucną są również rzadsze w przypadkach odmy obustronnej, być może, właśnie dlatego, że stosuje się wtedy w ogóle niższe ciśnienie. Częstość powikłania odmy opłucnej leczniczej zapaleniem opłucnej po- daje się różnie. Niektórzy twierdzą nawet, że wysięk opłucny towarzyszy każdej odmie leczniczej. Pawel Martyszewski spostrzegał wysięki opłucne w 36,4% (na 899 przypadków dłużej spostrzeganych w 328), Zdzislaw Szczepański oblicza częstość wysięków w toku leczenia odmą oplucną na 41,2% przypadków, Hieronim Reiterowski – na 49,8% (na 305 przypadków w 145), Leonard Deloff (materiał sanatorium dla chorych pier- siowych w Rudce od r. 1928-1931) – na 53,5% (na 155 przypadków w 83), a po od- liczeniu zapaleń kątowych (58 przypadków) – na 16%, Olgierd Sokołowski po od- rzuceniu przypadkow kątowych : na 29,6% (materiał obejmuje 1032 przypadki). Wysięki opłucne w toku leczenia gruźlicy płuc odmą oplucną powstają najczęściej w pierwszym półroczu leczenia odmą. Paweł Martyszewski spostrzegał w materiale sanatorium sejmikowego w Otwocku na 434 przypadków 145 wysiękow, przy czym w ciągu pierwszych 3 miesięcy po- wstało 56%, w czasie od 3-6 miesięcy leczenia 26,6%, czyli w pierwszych 6 mie- siącach leczenia odmą powstało 82,6% wysięków, a później zaledwie 17,4%. W ma- teriale Olgierda Sokolowskiego (192 przypadków wysięku opłucnego) wysięki po- wstały w pierwszym kwartale po wytworzeniu odmy w 46,3% (89 przypadków), w drugim w 16% (31 przypadków), w drugim półroczu w 14,6% (28 przypadków) l w okresie od trzeciego do ósmego półrocza po wytworzeniu odmy w 7,8% (15 przy- padków), czyli na pierwsze 6 miesięcy przypadają 62,5% (120 przypadków), więc 4-krotnie więcej niż na półrocze drugie, a na pierwszy kwartał 3-krotnie więcej niż na drugi. W statystyce Reierowskego wysięki opłucne powstały w pierwszych 6 miesiącach w 57,8% (u 84 na 145 przypadków), w półroczu drugim pierwszego roku – w 30,3% (14 przypadków), w pierwszym półroczu .drugiego roku w 6,8% (10 przypadków), w drugim półroczu drugiego roku w 2,7% (4) i w następnych 3 półroczach po 0,6% (po l przypadku na 145). Delojl spostrzegał wysięk opłucnej w pierwszym miesiącu odmy w 50%, w drugim – w 27%, w trzecim – w 10%, w czwartym – w 7%, w piątym i szóstym w 3%, w następnych miesiącach – w 3% przypadków. Według Sokolowskiego wysięki opłucne w toku leczenia odmą opłucną zdarzają się 2 razy częściej w miesiącach jesiennych niż letnich, nato- miast w miesiącach zimowych i wiosennych częstość wysięków jest pra- wie jednakowa: wysięków w miesiącach zimowych (XII; I i II) było 47, w wiosennych (III, IV i V) – 50, w letnich (VI, VII i VIII) – 33 i j€- siennych (IX, X i XI) – 63. [przypisy: , trener personalny, kosmetyki organiczne, olej do włosów ]