Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

WAZNIEJSZE REAKCJE PARANOICZNE 1. Obled

Tuesday, July 12th, 2016

WAŻNIEJSZE REAKCJE PARANOICZNE 1. Obłęd prześladowczy głuchych i głuchoniemych. Za- czynamy umyślnie od opisu najzrozumialszego mechanizmu reaktywnego. Zda- rza się, że głuchy lub głuchoniemy, zwłaszcza gdy nikt nie pracował nad jego umysłem i nie nauczył go współżycia intelektualnego ze zd owym otoczeniem, nie rozumie tego, co się dokoła niego dzieje. Staje się wówczas nieufny, rozdraż- niony i zaczyna błędnie interpretować zamysły otoczenia wobec swej osoby. Najczęściej stare kobiety padają ofiarą takich nieporozumień. Przy nieumiejęt- nym podejściu otoczenia zatargi te przybierają czasem takie rozmiary, że osob- nik wytwarza w sobie mocne przekonanie, że otoczony jest wrogami, którzy dybią na jego całość. Urojenia te miewają czasem charakter trwożliwych obaw, ale czasem nabierają wszelkich cech prawdziwych urojeń z niewzruszonym prze- konaniem i opornością wobec prób przekonywania. Wikłają sprawę iluzje i złu- dzenia pamięciowe, które próżno obalać dyskusją. Jeżeli stan ten ulegnie zasta- rzeniu, to bywa beznadziejny. Jeżeli jednak w porę uda się odmienić choremu znienawidzone środowisko na inne, lepiej go rozumiejące, ustępliwe, taktowne i życzliwe, to sprawa przycicha. W dawniejszym piśmiennictwie opisano po- dobne przypadki u jeńców wojennych, którzy znaleźli się w obcojęzycznym otoczeniu. Zespół paranoiczny tego typu ustępował bardzo łatwo, gdy tylko chory znalazł się w otoczeniu, z którym mógł się porozumieć. Niewątpliwie tak samo byłoby z głuchym lub głuchoniemym, gdyby go nagle wyleczyć z jego kalectwa. Odczyn paranoiczny nie jest więc tu przewlekły w znaczeniu kli- nicznym, chociaż jest uwarunkowany przez przewlekłe cierpienie cielesne, po- wodujące docieranie spostrzeżeń do umysłu osobnika w wypaczonej formie, tak iż działają one jako bodźce reaktywne. Reakcje paranoiczne tego typu, polegające na zakłóceniu stosunków mię- dzyludzkich, zaliczał Kraepelin do. tzw. h o m i lo p a t i i (Verkehrspsychosen). Dodać tu można, że wyraz ten utworzony został nie od wyrazu łacińskiego homo, lecz od greckiego homilia. Odczyn psychotyczny wywolany jest w tym wypadku przez zerwanie łączności intelektualnej z otoczeniem na skutek głu- choty, znalezienia się w obcojęzycznym otoczeniu itp. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, surówki bawełniane, protetyka ]

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii

Tuesday, July 12th, 2016

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzie- -Iiśmy jeszcze dziwniejszy przypadek. Mianowicie zona przejęła urojenia prześla- dowcze swojego męża cierpiącego na schizofrenię paranoidalną z omamami, razem z nim zabarykadowała się w domu, czyhając z siekierą w ręku na najazd wrogów. Schizofreniczne dziwactwa tłumaczyła sobie tym, że “wariuje on z prze- rażenia”. W pierwszej chwili trudno było ustalić, u którego z małżonków sprawa jest pierwotna, a u którego wtórna. Po rozdzieleniu obojga żona już po 2 dniach stała się zupełnie krytyczna, – zdumiewając się nad własną łatwo- wiernością i zaślepieniem, podczas gdy u męża proces schizofreniczny mimo energicznego leczenia utrzymywał się nadal. Chorego z obłędem udzielonym można, jak.z tego widać, łatwo wyleczyć, usuwając go ze szkodliwego śro- dowiska. 4. Obłęd i zazdrość (paranoia invidiva seu aemulatoria) znany jest w różnych postaciach, zależnie -od działającego czynnika etiologicznego. Mogą go wywołać czynniki reaktywne przy odpowiednim usposobieniu prepsychotycz- nym. W tym ostatnim przypadku riajczęściej chodzi o kobiety. Obłęd zazdrości “stancwi jakby patologiczną karykaturę znanych zjawisk z zakresu fizjologii miłości. Przeświadczenie o zdradach współmałżonka ma wszystkie cechy uro- jenia, gdyż nie ma oparcia w doświadczeniu, przebiega z niewzruszoną siłą przekonania i oporne jest na perswazję. Rozpoznanie bywa czasem o tyle trudne; że wymaga wnikliwej znajomości faktycznego stanu rzeczy. Rzadziej się zdarza, że urojenia zazdrości są tak absurdalne, do tego stopnia urągają możliwościom współmałżonka, że na pierwszy rzut oka umożliwiają rozpozna- nie. W pewnym przypadku otępienia miażdżycowego urojenia zazdrości doty- czyły małżonki chorego, osoby 65-letniej, posądzonej o prawdziwe orgie mi- łosne z chłopakami. Po przeminięciu nawarstwionej psychozy chory ze zgor- szeniem odwoływał swoje zarzuty. Znacznie uporczywszy bywa obłęd zazdrości nawarstwiony epigenetycznie na przewlekłym procesie schizofrenicznym, a także obłęd zazdrości reaktywny. Urojenia w tym ostatriim zdumiewają czasem swoim bezkrytycyzmem i przecenianiem sil małżonka. Czasem tylko separacja lub rozwiązanie węzła małżeńskiego kładzie kres niekończącym się kłótniom mał- żeńskim; [podobne: , Zdrowa żywność, surówki bawełniane, trener personalny ]