Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

OBLED KSOBNY (PARANOlA SENSITIVA) Obled

Tuesday, July 12th, 2016

OBŁĘD KSOBNY (PARANOlA SENSITIVA) Obłęd ksobny zaczyna się przeważnie, ale nie zawsze, przewlekle. Czasem wyjątkowo rozpoczyna się jakby ostro od napadów nie określonego lęku, który dopiero po niejakim czasie zaczyna sobie przybierać temat. Ten okres lękowy można by uznać za zwiastuny. Tak czy owak, chory spostrzega się ,w pewnej chwili, że jest przedmiotem zainteresowania dość powszechnego. Obcy ludzie na ulicy specjalnie na niego patrzą, wymieniają też między sobą spojrzenia; uśmiechają się, szepczą do siebie. Do uszu chorego zaczynają docierać urywki rozmów, niby nic nie znaczące, a jednak zawierające przytyki do spraw jego osobistych. Te urojenia ksobne potęgują się. Chory czuje się śledzony, podpa- trywany. Niektóre z zasłyszanych urywków rozmów mają charakter jakby przestrzeżeń, inne wypowiadane są umyślnie dla dokuczenia mu, dla dania mu do poznania, że się o jego sprawach osobistych wie. Chory nie znajduje wytłumaczenia tych zjawisk i gubi się w domysłach. Już wcześnie wpada : jednak na myśl, że ktoś tą akcją musi kierować, że nasyła nań osobiście nie- winnych ludzi, którzy mają za zadanie powiedzieć coś, wykonać jakąś czyn- ność, chociaż sami nie znają celu powierzonych im zadań. W słuchowiskach radiowych, w gazetach, w kinie, dokądkolwiek się chory uda, wszędzie znaj- dują się niby. to przypadkiem wypowiedziane lub zamieszczone aluzje, skryte i zamaskowane, tak że nikt ich nie pozna. Są one przeznaczone tylko dla niego, aby te znaki zrozumiał, aby się nimi przejął. Stopniowo dochodzi do przeko- nania, że jest osaczony, że jest pod “tajnąlkuratelą”. Często zaczyna się do- myślać, czasem ogólnikowo, a czasem majjłc na myśli określoną osobę, która całą tą akcją kieruje; zwłaszcza u mężczyzn kryje się często, ale bynajmniej nie zawsze, myśl homoseksualna w domysłach na temat sprawcy tych prześla- dowań. Najczęściej akcją kieruje w ogóle wzgardzony, niedoszły lub dawny kochanek, rzadziej prześladowania wypływają z pobudek politycznych, z za- WISCI, z zemsty osobistej. Zdarza się też, że chory do ostatka albo nie wie, albo nie chce zdradzić, kogo posądza o przestępstwo tych działań. [więcej w: , Studnie głębinowe, psycholog Kraków, klimatyzacja precyzyjna ]

Zatory powietrzne zdarzaja sie czesciej

Tuesday, July 12th, 2016

Zatory powietrzne zdarzają się częściej podczas dopełnień odmy. Tłu- maczy się to większą ostrożnością lekarza podczas wytwarzania odmy niż podczas dopełnień, gdyż przy pierwszym z tych zabiegów łatwiej uszko- dzić płuco i dlatego lekarz działa wtedy oględniej. Jestem zdania, że klasyczne postaci rzucawki opłucnej zależą od zatoru powietrznego a niekiedy może od zatoru skrzepliną. Sądzę jednak, że nie można odrzucić stanowczo możliwości powstania niektórych rzadkich i bardzo łagodnych postaci poronnych. także na tle odruchu z opłucnej. Za taką możliwością przemawiają chociażby napady kaszlu powstające w okresie czynnym zapalenia opłucnej, gdy zbliżymy blaszki opłucne przez ucisk na międzyżebrza. Odruch na narząd krążenia może wywołać nagłą śmierć przy próbnym nakłuciu w wysiękowym zapaleniu opłucnej u osób z przewlekłym zwyrodnieniem lub zapaleniem mięśnia sercowego. Nie można jednak tego tłumaczenia zastosować do tych postaci “rzucawki opłucnej”, które objawiają się przemijającą ślepotą, szybko przemijają- cym uczuciem ciężaru w jednej kończynie, lekkim przyćmieniem i in- nymi objawami, których powstanie łatwo sę tłumaczy chwilowym zato- rem powietrznym pewnych części mózgu. Rozpoznanie zatorów powietrznych opiera się na wystąpieniu nagłej, silnej duszności z sinicą i utratą przytomności podczas wytwa- rzania lub, dopełniania odmy opłucnej leczniczej (także po uszkodzeniu dużej żyły). Wczesnemu rozpoznaniu powstającego zatoru powietrznego dopomaga tzw. Objaw językowy Liebermeistera poprze- dzający inne objawy zatoru. Polega on na uczuciu drętwienia części. lub całego języka z równoczesnym, -mniej więcej rozległym jego zblednie- ciem. Zależy on od dostawania się pęcherzyków powietrza do głębokiej tętnicy językowej (art. lingualis profunda) lub do jej rozgałęzień. Zatory powietrzne, przebiegające z ciężkimi objawami mózgowymi (utrata przytomności, wymioty, drgawki, porażenia lub niedowłady i in.) trzeba różnicować z zatorami naczyń mózgowych i czopami powietrznymi. Rozróżnić te sprawy można po tym, że objawy te w przypadkach zatorów powietrznych z ciężkimi objawami mózgowymi nieraz szybko znikają: chory odzyskuje przytomność, drgawki ustępują, niedowłady znikają lub stają się mniejsze itd. Natomiast w przy- padkach zatkania naczyń mózgowych czopami niepowietrznymi objawy mózgowe utrzymują się uporczywie. [przypisy: , Studnie głębinowe, przydomowe oczyszczalnie, salon fryzjerski mokotów ]