Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Wspomniany powyzej obled udzielony (folie

Tuesday, July 12th, 2016

Wspomniany powyżej obłęd udzielony (folie a deux) nosi niezupeł- nie ścisłą nazwę psychozy indukowanej (paranoia indueta). Zastrzeżenia budzą się przeciwko pojęciu “indukcja” zaczerpniętemu z nauki o elektryczności. W miejsce tego mechanistycznego pojęcia proponuje Guntermann (1957) po- jęcie sugestii, która stanowi istotę udzielenia się urojeń drugiej osobie. Pra- widłowa nazwa powinna by więc raczej brzmieć paranoia suggesta. Przejęcie urojeń od osoby chorej psychicznie wymaga pewnego usposobienia psychopa- tycznego. Inaczej trudno sobie wytłumaczyć wzmożenie sugestywności do ta- kich rozmiarów, aby osobnik zdrowy mógł przejąć od chorego cały system urojeniowy wraz z: przynależną doń dynamiką afektywną i siłą przekonania, ślepą na kontrargumenty. “Indukcja” może dotyczyć obłędu rozmaitego typu, od pieniaczego począwszy aż do prawdziwej paranoi. “sensytywnej”. Obłęd może się udzielić nie tylko jednej osobie, ale i wielu, doprowadzając do psy- , choz zbiorowych, Obłęd posłannictwa religijnego w ciemnym środowisku wy- twarza szczególną silę sugestii, prowadząc do tworzenia się sekt religijnych o najdziwniejszych założeniach. Powstała w XVIII w. w Rosji carskiej sekta skopców, ,ktÓrzy obcinali- sobie- z pobudek religijnych narządy płciowe, Uczyła- w latach -1805-1871 zarejestrowanych członków 5444. Sekta ta -rozszerzała się w zastraszający sposób, tak że w r. 1914 liczyła 100 000 członków. Nie potrzeba dodawać, że w ustroju radzieckim i ta sekta, i inne zanikły doszczętnie. Jeżeli tak okrutne samookaleczenie może się udzielać w warunkach odpowiedniego nastroju urojeniowego, to cóż się dziwić, że osoba obcująca blisko z paranoi- kiem przejmuje się do tego stopnia jego przeżyciami -i- logiką wnioskowania, ze podziela jego obłęd. [podobne: , oczyszczalnie przydomowe, deratyzacja warszawa, rwa kulszowa ]

Odma sródtkankowa Przetoki powstajace skrycie

Tuesday, July 12th, 2016

Odma śródtkankowa Przetoki powstające skrycie nie pogarszają na razie stanu chorego i wy- wierają mniej ujemny wpływ na przyszłość chorego niż przetoki o po- czątku burzliwym. Przetoki przemijające najczęściej nie pogarszają wy- raźnie choroby, natomiast te, które utrzymują się trwale, działają nie- korzystnie na przebieg gruźlicy płuc. Dla zapobieżenia przetoce opłucno-płucnej nie należy stoso- wać wysokich ciśnień podczas leczenia gruźlicy płuc odmą. Trzeba także unikać uszkodzenia płuca igłą a odmę wytwarzać i dopełniać powoli i łagodnie. W przypadkach powierzchownych jam z przyczepionymi do ich ścian zrostami opłucnymi, jeżeli po 3, najpóźniej po 6 tygodniach stan odmy nie ulega zmianie, należy dla zapobieżenia przedziurawieniu płuca zrosty przepalić, a jeżeli tego dokonać nie można, to odmy zaprze- stać i zastąpić ją torakoplastyką.
Przetoka opłucno-skórna Przetoka opłucno-skórna powstaje zazwyczaj po nakłuciach klatki> piersiowej grubą igłą, wykonanych dla wypuszczenia wysięku opłuc- nego. Od przetoki powstającej w gruźlicy żebra różni się ona tym, że w sąsiednich żbrach nie ma zmian, nadto podczas kaszlu wypływ z prze- toki opłucno-skórnej zwiększa się. Dla zapobieżenia przetoce opłucno-skórnej należy używać igieł cienkich, a po wypuszczeniu wy- sięku poleca się choremu leżeć na zdrowym boku przez kilka godzin, w celu uniknięcia zakażenia otwartego jeszcze kanału wkłucia resztkami wysięku. W razie wytworzenia się przetoki opłucno-skórnej należy nałożyć stały opatrunek aseptyczny, zapobiegający zakażeniu jamy opłucnej z zewnątrz pr;zez przetokę. [podobne: , surówki bawełniane, olejek cbd, rwa kulszowa ]