Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

OBLED KSOBNY (PARANOlA SENSITIVA) Obled

Tuesday, July 12th, 2016

OBŁĘD KSOBNY (PARANOlA SENSITIVA) Obłęd ksobny zaczyna się przeważnie, ale nie zawsze, przewlekle. Czasem wyjątkowo rozpoczyna się jakby ostro od napadów nie określonego lęku, który dopiero po niejakim czasie zaczyna sobie przybierać temat. Ten okres lękowy można by uznać za zwiastuny. Tak czy owak, chory spostrzega się ,w pewnej chwili, że jest przedmiotem zainteresowania dość powszechnego. Obcy ludzie na ulicy specjalnie na niego patrzą, wymieniają też między sobą spojrzenia; uśmiechają się, szepczą do siebie. Do uszu chorego zaczynają docierać urywki rozmów, niby nic nie znaczące, a jednak zawierające przytyki do spraw jego osobistych. Te urojenia ksobne potęgują się. Chory czuje się śledzony, podpa- trywany. Niektóre z zasłyszanych urywków rozmów mają charakter jakby przestrzeżeń, inne wypowiadane są umyślnie dla dokuczenia mu, dla dania mu do poznania, że się o jego sprawach osobistych wie. Chory nie znajduje wytłumaczenia tych zjawisk i gubi się w domysłach. Już wcześnie wpada : jednak na myśl, że ktoś tą akcją musi kierować, że nasyła nań osobiście nie- winnych ludzi, którzy mają za zadanie powiedzieć coś, wykonać jakąś czyn- ność, chociaż sami nie znają celu powierzonych im zadań. W słuchowiskach radiowych, w gazetach, w kinie, dokądkolwiek się chory uda, wszędzie znaj- dują się niby. to przypadkiem wypowiedziane lub zamieszczone aluzje, skryte i zamaskowane, tak że nikt ich nie pozna. Są one przeznaczone tylko dla niego, aby te znaki zrozumiał, aby się nimi przejął. Stopniowo dochodzi do przeko- nania, że jest osaczony, że jest pod “tajnąlkuratelą”. Często zaczyna się do- myślać, czasem ogólnikowo, a czasem majjłc na myśli określoną osobę, która całą tą akcją kieruje; zwłaszcza u mężczyzn kryje się często, ale bynajmniej nie zawsze, myśl homoseksualna w domysłach na temat sprawcy tych prześla- dowań. Najczęściej akcją kieruje w ogóle wzgardzony, niedoszły lub dawny kochanek, rzadziej prześladowania wypływają z pobudek politycznych, z za- WISCI, z zemsty osobistej. Zdarza się też, że chory do ostatka albo nie wie, albo nie chce zdradzić, kogo posądza o przestępstwo tych działań. [więcej w: , Studnie głębinowe, psycholog Kraków, klimatyzacja precyzyjna ]

Wplyw odprezenia chorego pluca przy

Tuesday, July 12th, 2016

Wpływ odprężenia chorego płuca przy prawidłowym leczeniu odmą opłucną objawia się często, już w pierwszych dniach, zwłaszcza przy od- mach całkowitych. Dotyczy to przede wszystkim ogólnej ciepłoty ciała. Gorączka, nawet trawiąca, w przypadkach niepowikłanych nieraz zna- cznie opada i może znikać, w początkowym okresie leczenia wraca jednak za każdym razem, gdy odma wskutek wessania się powietrza zmniejsza się. Przed spadkiem gorączki bardzo często bywa jej skok, zwłaszcza je- żeli do jamy opłucnej wprowadza się dużo powietrza. Mniejszy wpływ na gorączkę spostrzega się w tych przypadkach, w których wytwarza się odmę częściową. Gorączka może u takich osób nawet nie opaść, pomimo leczenia odmą. Działanie odmy na gorączkę tłumaczy się wzmożonym wsysaniem się jadów gruźliczych, wyciśniętych z ognisk gruźliczych. Spadkowi ogólnej ciepłoty dała towarzyszy zwolnienie tętna do 80-72, a nawet do częstości prawidłowej. Kaszel w pierwszych dniach nieraz zwiększa się, a później maleje. Plwocina może zniknąć zupeł- nie. Włókna sprężyste i prątki gruźlicy w plwocinie wykrywa się coraz rzadziej, aż wreszcie mogą one zniknąć – zwykle jednak nie wcześniej niż po 1-2-miesięcznym leczeniu. W niektórych przypadkach na odwrót liczba prątków w plwocinie w pierwszych dniach leczenia odmą wzrasta. Maleją f mogą ustępować także inne objawy toksyczne, nawet w przypadkach nie całkowitej odmy, jako to: objawy niestrawności, ogólne osłabienie, poty nocne (czasami po poprzednim zwiększeniu się) i in. Zauważyłem prócz tego, że wprowadzeniu powietrza do jamy opłucnej 1..1 niektórych chorych stale towarzyszy zmniejszenie dobowej ilości mo- czu. W przypadkach pomyślnych stan podmiotowy i przedmiotowy cho- rych coraz bardziej się poprawia, zwłaszcza jeżeli leczenie odmą rozpo- częto wcześnie i zastosowano równocześnie leczenie higieniczno-diete- tyczne. Obecnie nie ulega już wątpliwości, że leczenie odmą, nie przerwane przedwcześnie, może doprowadzić do zupełnego wyleczenia. Przy uwzględnieniu tylko tych przypadków gruźlicy płuc, w których wyleczenie trwa co najmniej 8 lat, Rist oblicza odsetek wyleczonych odmą płucną na 35. W ma- teriale Pawła Martyszewskiego i Wandy Stankiewicz-Trybowskiej liczba osób kli- nicznie wyleczonych odmą wynosi 46% (120 przypadków na 262, u których leczenie odmą zostało zakończone). Najlepsze wyniki uzyskano u chorych w wieku od 20 do 25 roku żyda. W przypadkach, w których gruźlica trwała poniżej pół roku przed rozpoczęciem leczenia odmą opłucną prątki znikły w plwocinie w 63,3%, natomiast u chorych, u których leczenie odmą rozpoczęto później, zaledwie w 45,5%. [patrz też: , psycholog Kraków, odzież bhp, wkładki sfp ]