Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Tresc urojen przesladowczych stanowia czesto

Tuesday, July 12th, 2016

Treść urojeń prześladowczych stanowią często zamysły wrogów otrucia chorego. Podejrzenia te znajdują potwierdzenie w omamach węcho- wych i smakowych. Częste jesttwierdzenie, że w nocy zatruwa się go gazami, wpuszczanymi np. przez dziurkę od klucza. Chory słyszy: syk wpuszczanego gazu i czuje przykrą jego woń. Na drugi dzień skarży się też na liczne dolegli- wości, które wiąże przyczynowo z otruciem. Niezupełnie typowe są .omamy psychiczne podobne do paranoidalnych, a więc zjawiska telepatii, hipnotyzo- wania na odległość, odczytywania myśli chorego. Czasem górują urojenia ksobne .. Urojenia wielkościowe zazwyczaj ledwie się zaznaczają. Wrogowie zwykle mają motywy osobiste, a więc chodzi o porachunki na tle kłótni ro- dzinnych lub sąsiedzkich, o prześladowania na tle zawiści zawodowej, majątko- wej, czasem na tle politycznym. Czasem chorzy gubią się w domysłach i bez- radnie oświadczają, że nie rozumieją celu tych szykan, Niektórzy sądzą, że wypróbowuje się na nich jakiś nowy wynalazek. Czasem w obrazie klinicz- nym występują wyraźnie omamy czuciowo-ustrojowe. Często chodzi tu o uro- jeniowe interpretacje różnych przypadkowych spostrzeżeń i doznań, Chora do- chodzi np. do wniosku, że w nocy gwałci się ją, uśpiwszy przedtem podstęp- nie. Chorzy religijni posądzają złego ducha o te ,działania i uważają się za opętanych. Urojenia te są do tego stopnia usystematyzowane, że w piśmien- nictwie używa się czasem starego określenia paraphrenia systematica, które zwykło się za Kraepelinem przeciwstawiać nazwie paraphrenia expansiva. Rozróżnienie to nie opiera się na istotnych sprawdzianach. Bardzo trafne jest stare miano Kraepelina par:anoia haUucinat,oria. Wyszło ono niesłusznie z użycia. Nawet w ciągu wielu lat prowadzona obserwacja parafreników nie ujawnia jakichkolwiek cech rozpadu struktury osobowości. Afekt jest zupełnie dostoso- wany do treści urojeń, a więc najczęściej chory reaguje przygnębieniem lub roz- drażnieniem. [patrz też: , integracja sensoryczna, przedłużanie rzęs, balsam do włosów ]

Zdzislaw Gorecki zwraca uwage, ze

Tuesday, July 12th, 2016

Zdzisław Gorecki zwraca uwagę, że sprawa gruźlicza w płucach zwiększa wytwarzanie limfy, która zawiera prócz białka, tłuszczów, ciał tłuszczowatych i krysta- loidów także toksyny, a nieraz również prątki gruźlicy i inne bakterie, oraz że ucisk naczyń limfatycznych przez odmę powoduje zastój limfy a następnie odwrotny kierunek jej prądu ku opłucnej zamiast fizjologicz- nego kierunku ku wnęce płuca. Doszedłszy do opłucnej limfa wywołuje jej zapalenie. Ponieważ podrażnienie opłucnej jest zazwyczaj nieznaczne, przeto zapalenie dołączające się do odmy bywa zwykle surowicze. Po- drażnienie silniejsze może wywołać zapalenie ropne. Zapalenie oplucnej może być wywołane już przez same bakterie znajdujące się nierzadko w takich przypadkach w Iimfie. Przynajmniej doświadczalnie stwier- dzono, że już niewielka ilość bakterii, nawet mało zjadliwych, może w przypadku odmy opłucnej wywołać jej zapalenie. Natomiast opłucna zdrowa może dać sobie zupełnie dobrze radę ze znacznie większą liczbą tych samych bakterii, tak iż nie dochodzi do wyraźnych jej zmian. Niektórzy tłumaczą powstanie wysięku opłucnego w toku leczenia odmą płucną zakażeniem jamy opłucnej prątkami gruźlicy przy nad- rywaniu się wiotkich zrostów szczytowych lub wnękowych, zawierają- cych niewygojone gruzełki, albo przy przebiciu się do jamy opłucnej płuc- nego ogniska gruźliczego. Toteż zapalenie opłucnej zdarza się znacznie częściej w przypadkach odmy częściowej niż całkowitej. Inni, zwłaszcza Bard, sądzą, że naj częstszą przyczyną wysięku opłucnego w toku lecze- nia odmą opłucną bywa przetoka opłucno-płucna. Przetoki opłucno-płucne o przebiegu zupełnie bezobjawowym powstają w toku leczenia odmą opłucną bardzo często wskutek oderwania zrostu w miej- scu przyczepu płucnego albo wskutek pęknięcia rozdętego pęcherzyka płucnego. Hieronim Reiterowski zastanawia się, czy chorzy, u których powstają w toku leczenia odmą wysięki opłucne, nie są obarczeni skazą wysiękowo-limfatyczną Czernyego cechującą się silniej- szym oddziaływaniem ustroju na wszelkie bodźce. Według Michała Tela- tyckiego, naj częstszą przyczyną zapalenia opłucnej w toku leczenia o-dmą opłucną jest stałe drażnienie opłucnej przez napinanie przy nagłym ru- chu oddechowym obu jej blaszek przez zrosty. Olgierd Sokołowski zwraca uwagę na rolę patogenetyczną znaczniejszych ciśnień w jamie opłucnej i przytacza na dowód zestawienie obejmujące 1.032 przypadki odmowe. [patrz też: , witamina b6, tusz do rzęs, przedłużanie rzęs ]