Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Rozpoznanie psychoz paranoicznych, jezeli sie

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie psychoz paranoicznych, jeżeli się można oprzeć na do- brym wywiadzie i jeżeli się uzyska wgląd w przeżycia psychiczne chorego, nie nastręcza większych trudności. Ważne są negatywne wyniki badań: struktura osobowości nienaruszona, co najwyżej ogólne wzmożenie Ilościowe osobowości, wywołane urojeniami wielkościowymi, katatymicznym egocentryzmem i wzmo- żonym napięciem afektywnym, czasem nawet z rysami fanatyzmu. Wszystkie czynności psychiczne są formalnie w porządku, chociaż zaprzężone są w służbę obłędnych idei. Ani na chwilę nie cierpi świadomość. Czynności intelektualne i życie afektywne badane poza tematyką obłędu nie wykazują najmniejszych zaburzeń. Nawet chory, który popełnił przestępstwo, nie zdradza zaburzeń uczuciowości w rodzaju np. obniżenia uczuciowości wyższej. Przeciwnie, w swoim mniemaniu popełnił on przestępstwo właśnie w imię sprawiedliwości, poczucia obowiązku, dla zasady. W swoim samopoczuciu czuje się jak żołnierz, który zabija dla wyższych idei, nie czując się zbrodniarzem. Nie cierpią też czynności spostrzegania jako takie. Pod wpływem napiętego afektu dochodzi do złudzeń, także do rozległych złudzeń pamięciowych, ale nigdy nie stwierdza się oma- mów. Zachowanie zewnętrzne chorego nie uderza niczym szczególnym, w każ- dym razie jest dostosowane (adekwatne). Chorzy z obłędem wzmagającym wybitnie samopoczucie uzewnętrzniają czasem swoje urojenia wielkościowe dostojeństwem postawy, arystokratyczną niedbałością ruchów, uroczystym peł- nym religijnego namaszczenia głosem, fanatycznym błyskiem oka lub ozna- kami pewności siebie, poczucia godności itd., niby prawdziwy hrabia, praw- dziwy arcykapłan, prawdziwy wynalazca lub prawdziwa ofiara prześladowań. W rozpoznaniu różnicowym chodzi głównie o odgraniczenie psy- choz paranoicznych od zespołu paranoidalnego. Przy dokładnym badaniu prze- ważnie rychło wychodzi na jaw schizofreniczny rozpad struktury osobowości, liczne zaburzenia życia afektywnego, zaburzenia spostrzegania z ornamami na czele, dziwactwa, rozkojarzenie i inne objawy typowe dla psychoz z kręgu schizofrenicznego. Czasem jednak na początku psychozy, gdy objawy te nie są jeszcze wyrazme uwypuklone, zwłaszcza przy niedokładnych wiadomościach o przeszłości chorego, jego .dysymulacji, potrzebny jest dłuższy okres obser- wacji na oddziale zamkniętym dla rozstrzygnięcia rozpoznania. Trudności mogą sprawiać te zespoły paranoiczne, które przebiegają ze wzmożeniem osobowości, mogącym naśladować nie tylko schizofreniczne rozszczepienie, ale i zamrocze- niowe rozdwojenie osobowości. [przypisy: , kosmetyki organiczne, Prywatne przedszkole Kraków, magnez i witamina b6 ]

U wielu chorych wystepuje z

Tuesday, July 12th, 2016

U wielu chorych występuje z upływem czasu zjawisko przy- stosowania się. Pod wpływem własnych doświadczeń lub pod wpływem per- swazji otoczenia i psychoterapii chory dochodzi do wniosku, że owe głosy są zjawiskiem chorobliwym i że nie trzeba im wierzyć. Chory dysymuluje, czasem kłóci się z głosami po kryjomu, gdy nikt go nie słyszy. Wielu chorych zacho- wuje jednak bezkrytycyzm i uparcie trwa przy swojej teorii powstawania głosówi źródła prześladowań. Mimo to nawet ci chorzy dadzą się stosunkowo łatwo namówić do poddania się leczeniu. Parafrenia przewlekła rozwija się czasem jako przedłużenie ostrego lub pod- ostrego zespołu parafrenicznego. Używa się wówczas niekiedy określenia hallu- cinopis protracta sive chronica. Obraz kliniczny takiej ostrej lub podostrej psy- chozy typu parafrenicznego zawiera wszystkie te same co przewlekła parafre- :nia elementy symptomatologiczne.
OSTRA OMAMICA ALKOHOLOWA (HALLUCINOSIS ACUT A POTATORUM) Ponieważ w naszych warunkach alkohol jako czynnik etiologiczny zajmuje LU pierwsze miejsce, -warto bardziej szczegółowo zająć się jedną z psychoz alko- holowych. Mianowicie osobne miejsce zajmuje ostra omamica alkoholowa, Zwana też alkoholicznym obłędem z omamami. Według wszelkiego prawdopo- dobieństwa jest to ostry zespół parafreniczny. Niektórzy dopatrywali się w psy- chozie tej jakościowych zmian świadomości typu zamroczeni owego, co jednak w większości przypadków nie potwierdza się. Nie ma np. typowej niepamięci. Inni znowu skłonni byli psychozę tę utożsamiać z zespołem paranoidalnym, a więc dopatrywać się powinowactwa ze schizofrenią. Z dokładniejszych obser- wacji wynika jednak, że w ostrej halucynozie nie ma naruszenia struktury osobowości, że afekt jest dobrze modulowany i dostosowany, bez cech sztyw- ności, że w szczególności nie ulega upośledzeniu uczuciowość wyższa, wreszcie że urojenia mają wyraźną dążność do systematyzacji. Przypadki przedłużają- cej się halucynozy alkoholowej nie różnią się niczym istotnym od parafrenii. Zwolennicy kretschmerowskiego preformizmu wskazują na przypadki z ce- chami prępsychotycznej schizoidii. W większości przypadków nie stwierdza się jednak prępsychotycznych cech psychopatii, a jeżeli czasem się je stwierdza, to niekoniecznie musi chodzić o cechy osobowości schizoidnej. Na psychozę tę najczęściej zapadają alkoholicy nałogowi z nietolerancją napojów wyskoko- wych. Wyjątkowo widuje się ostrą halucynozę przy pierwszym upojeniu, zresztą zazwyczaj u osobników neuropatycznych. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, zagęszczanie rzęs, Prywatne przedszkole Kraków ]