Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

ZESPOLY PARAFRENICZNE I PARAFRENIA Sa

Tuesday, July 12th, 2016

ZESPOŁY PARAFRENICZNE I PARAFRENIA Są to psychozy równie rzadkie jak paranoiczne. Stanowią ok. 100 spośród• . nowo przyjętych do szpitali i klinik psychiatrycznych, Można je określić nazwą: obłęd z omamami. Wspólne z obłędem są następujące cechy: dążność do prze- wlekłego przebiegu (chociaż i tutaj znane są zespoły podostre), zaznaczona sy- stematyzacja urojeń, nienaruszona struktura osobowości i zachowane dobrze życie uczuciowe włącznie •z uczuciowością wyższą. Podobieństwo do zespołu paranoidalnego polega na obecności omamów wszelkiego rodzaju z wyjątkiem wzrokowych. Obecność omamów psychicznych przemawia raczej za zespołem paranoidąlnym. Urojenia są zwarte logicznie i. usystematyzowane, jednakże rzadko osiągają konsekwencję i życiową zrozumiałość tego stopnia co w pa- ranoi. Omamów jest zwykle bardzo dużo, przeważnie słuchowe. Najczęściej chory słyszy je jak rozmowy prowadzone w trzeciej osobie o nim. Omamy czuciowo-ustrojowe występują rzadziej. Omamy węchowe i smakowe często trudno odróżnić od iluzji. Przebieg parafrenii “prawdziwej” jest przewlekły. Podostre zespoły parafreniczne występują jako powikłanie psychotyczne spraw organicznych różnego rodzaju. Dane historyczne. Termin paraphrenia stworzył Kahlbaum w r. 1863. Ozna- czał on jednak coś zupełnie innego niż dzisiaj. Autor ten rozróżniał różne stany objawowe, którym nadawał nazwy w rodzaju neophrenia, paraphrenia, euphrenia, dyphrenia. Z pojęć tych nic się nie ostało. Termin paraphrenia zużytkował dopiero Kraepelin na oznaczenie pewnych postaci obłędu przebiegających z omamami (pa- ranoia hąllucinatoria, paraphrenia systematica). W piśmiennictwie światowym pod- stawiano i podstawia się wciąż jeszcze pod miano parafrenii różne obrazy kliniczne, co powoduje ogromne zamieszanie. Są dlatego autorzy, którzy w ogóle nie uznają tego gatunku psychozy. Psychiatria radziecka uznaje parafrenię, chociaż nie zawsze w jednolitym znaczeniu. Natomiast w części II “Sród Pawłowowskich” spotykamy sze- reg przypadków parafrenii, omawianych przez Pawłowa, Iwanowa-Smolenskiego i Czistowicza w tym zakresie i z tą treścią I tego pojęcia co obecnie w psychiatrii szwajcarskiej. [więcej w: , medycyna estetyczna, powiększanie piersi, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]