Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Etiologia parafrenii przewleklej jest zupelnie

Tuesday, July 12th, 2016

Etiologia parafrenii przewlekłej jest zupełnie nie znana. Natomiast zespoły parafreniczne pojawiają się jako powikłanie psychotyczne sP.•aw różnej natury. Naj- częściej chodzi o tło intoksykacyjne. Do zespołów parafrenicznych zaliczamy np. ostrą halucynozę Wernickego na tle zatrucia alkoholem. Podobne psychozy widuje się jednak również na tle zatrucia innymi związkami chemicznymi, często na tle zatruć zawodowych. Tło zakaźne dostarcza również takich powikłań, chociaż nie zawsze w warunkach szpitala psvchiatrycznego udaje się określić naturę zakażenia. W jed- nym przypadku widzieliśmy w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej. c) obraz kliniczny przewlekłej parafrenii W dużym odsetku przypadków sprawa zaczyna się przewlekle, bez zadziałania jakichś zrozumia- łych czynników wyzwalających. Chory zaczyna słyszeć głosy dochodzące doń najczęściej z daleka, np. zza ściany, zza okna. Są to rozmowy toczące się na temat chorego, Znacznie rzadziej głosy zwracają się bezpośrednio do chorego, jako przezwiska, pogróżki, szyderstwa, nakazy. Głosy zsynchronizowana by- wają z dźwiękami i szmerami, należącymi logicznie do całości, np. trzaskanie drzwiami,. kroki na schodach, tętent koni, warkot silnika samochodu, którym przyjechali prześladowcy itd. Omamy słuchowe są tak łudząco podobne do rzeczywistości, że chor nie ma wątpliwości. Zdumiewa go najwyżej technika ich powstawania. Czasem chory zależnie od stopnia swego wykształcenia, snuje domysły na temat aparatów, za pomocą których jego prześladowcy przesyłają mu owe głosy. Ponieważ głosy mówią o rzeczach osobistych chorego, zaczyna się on domyślać, że śledzi się go i prześladuje za pomocą aparatów podsłucho- wych i nadawczych. BezkrytycYzm chorych na temat prześladowań może się posuwać bardzo daleko, ale pozostaje zawsze w granicach ludzkich możliwości technicznych. [więcej w: , fizjoterapia, poradnia psychologiczna kielce, okulista ]

Liczba chorych, u których pratki

Tuesday, July 12th, 2016

Liczba chorych, u których prątki znikły, jest tym większa, im dłużej trwało leczenie: już w drugim roku leczenia liczba chorych bez prątków w plwocinie przekracza 50 % a w następnych latach dochodzi do 75-80%. W statystyce Oddziału Gruźliczego 2 Kliniki Chorób Wewn. U. J. w Krakowie za lata 1829-1933 obejmującej 251 przy- padków, leczonych odmą opłucną, uzyskano trwałą poprawę bez prątków w plwoci- nie w ciągu co najmniej 2 lat w 22,31 % (56 przypadków), względną poprawę i czę- ściową zdolność do pracy w 21,7% (52 przypadki), powstrzymanie postępu choroby z wykrztuszaniem nadal plwociny z prątkami i zdolność do pracy tylko w niektó- rych zawodach w 5,17% (13 przypadków); pogorszenie sprawy płucnej stwierdzono w 7,17% (18 przypadków), zmarło 4,9% (15 chorych), los pozostałych 91 chorych jest nieznany. Odma całkowita w materiale Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybowskiej wywo- łała zniknięcie prątków w 65,78%, częściowa zaś – w 35,75%. Toteż w każdym przypadku należy dążyć. do wytworzenia odmy cał- kowitej. Jeżeli przeszkodą w tym są zrosty nie znikające pomimo stoso- wania odmy, to trzeba rozważyć, czy nie dadzą się one usunąć przez prze- palanie, gdyż uwolnienie części płuca, utrzymywanych przez zrosty, w stopniu wystarczającym do otrzymania odmy całkowitej wybitnie po- prawia szanse wyleczenia. Odma opłucna nawet całkowita, nie zawsze jednak zatrzymuje rozwój zmian gruźliczych w usuniętym płucu i nie zawsze zapobiega powstaniu w nim nowych ognisk gruźliczych. Potwierdziła 1:0 Janina Misiewicz w doświadczeniach, które miały za zadanie wyjaśnić wpływ odmy opłuc- nej na doświadczalną gruźlicę płuc u królików. Okazało się, że odma, za- stosowana po stronie płuca, pierwotnie zakażonego gruźlicą, nie przeszka- dza rozwojowi w nim gruźlicy ani co do rodzaju, ani co do obszaru zmian w porównaniu z płucem królika, zakażonego tak samo, lecz nie leczonego odmą. Doświadczenia te tłumaczą bezskuteczność odmy spostrzeganą zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie odmą .rozpoczęto w czasie późniejszym. [przypisy: , odzież bhp, poradnia psychologiczna kielce, kosmetyki naturalne ]