Posts Tagged ‘ortodonta’

Zarówno urojenia ksobne jak i

Tuesday, July 12th, 2016

Zarówno urojenia ksobne jak i rzadsze urojenia prześladowcze tworzą logicznie zwarty i konsekwentny system. Struktura osobowości nienaruszona. Afekt dostosowany, doskonale modulowany. Uczuciowość wyższa bez zarzutu. Brak jakichkolwiek omamów. Już nie jeden raz trapiły ją myśli samobójcze, odgania je jednak, gdyż do życia jest przywiązana i kocha syna i siostrę. W klinice wkrótce po przyjęciu zauważyła, że patrzą na nią dziwnie. że się drwiąco uśmiechają lub rozmyślnie zatruwają jej życie drobnymi dokuczaniami lub przytykami do jej życia osobistego. Godzi się jednak na leczenie, gdyż nie może odmówić naleganiom syna. Nie wierzy jednak w możliwość wyleczenia, uważając prześladowania za rzeczywis- tość. Insulinoterapia nie dała poza ogólnym uspokojeniem i zmniejszeniem lękli-• wości pożądanych wyników. Natomiast leczenie largaktylem (12 dni po 200• mg na dobę, po czym doustnie małe dawki na cząs dłuższy) doprowadziło do zupełnego ustąpienia wszystkich objawów obłędu ksobnego. Objawy te znikły już po tygodniu. Katamneza wykazała, że wynik leczniczy jest trwały. Jednakże zbytnie obniżenie dawki podtrzymującej dało łatwo usuwalny nawrót. W kilka miesięcy później utrzy- muje się jednak wciąż jeszcze przekonanie, że była rzeczywiście przedmiotem szy- kan i prześladowań, że jednakże w przebiegu leczenia ludzie nagle dali jej Spokój (psychosis residualis). Rozpoznanie. Przebieg przewlekły, usystematyzowane urojenia głównie ksobne, częściowo i prześladowcze, brak omamów, nienaruszona struktura osobo- wości, brak uszkodzenia afektu, dobrze utrzymana uczuciowość wyższa – wszystko to pozwala na rozpoznanie sensytywnego obłędu ksobnego (paranoia sensitiva). Jest to pierwszy w piśmiennictwie przypadek wyleczenia tej jednostki chorobowej lar- gaktylem, [hasła pokrewne: , zagęszczanie rzęs, olej do włosów, ortodonta ]

Bilateralizacja w toku odmy leczniczej

Tuesday, July 12th, 2016

Bilateralizacja w toku odmy leczniczej jest powikłaniem bardzo nie- pomyślnym, gdyż w ogromnej większości przypadków (w materiale K. Dąbrowskiego w 72,4%) wybitnie pogarsza rokowanie. Wczesna bilateralizacja rokuje na ogół gorzej niż późna. Bilateralizacja w postaci nowych: ognisk gruźliczych rokuje zwykle lepiej niż ta, która powstaje z aktywacji starych ognisk. W materiale K. Dąbrowskiego pierwsza kończyła się niepomyślnie w 67,4% (31 na 46), druga zaś w 82,6% (19 na 23). Wobec ujemnego wpływu bilateralizacji na los chorych, należy jej zapobir gać i jaik najwcześniej ją rozpoznać. Dla zapobieżenia bilateralizacji leczenie gruźlicy płuc odmą opłucną trzeba rozpoczynać jak naj wcześniej , gdy nie ma jeszcze większych zrostów, oraz, nie zwle- kać z przepalaniem takich zrostów opłucnych, które uniemożliwiają za- padnięcie się części płuca zawierającej ogniska gruźlicze. By sprawę wcześnie rozpoznać, należy każdego chorego bardzo dokładnie o bserwować podczas leczenia odmą opłucną, badać często stan podmio- towy, ogólną ciepłotę ciała i wagę ciała oraz stan obu .płuc metodami podstawowym i radiograficznie. Badania te powinny poprzedzać każde dopełnienie, odmy, w okresie zaś, gdy dopełnienia są już rzadsze, należy badania powtarzać mniej więcej co 1/2-2 miesięcy. Otrzymane przy tym seryjne zdjęcia rentgenowskie pozwalają o wiele wcześniej określić: dołączającą się bilateralizację sprawy gruźliczej i jej siedzibę. Leczenie w przypadkach bilateralizacji o łagodnym przebiegu bez gorączki lub niewielką gorączką polega na stosowaniu metody wypo- czynkowej i higieniczno-dietetycznej z równoczesnym leczeniem strep- tomycyną. Jeżeli sprawa nie cofa się ani nie zatrzymuje się, to należy niezwłocznie przejść do leczenia odmą opłucną, tak lż chory ma wtenczas odmę po obu stronach. Przypadki z większą gorączką i z licznymi ogni- skami, zwłaszcza jeżeli dochodzi do rozpadu, wymagają niezwłocznego leczenia odmą opłucną, należy jednak prowadzić je bardzo ostrożnie. Jeżeli bilateralizacja nastąpiła w późnym okresie leczenia odmą, gdy chory od dłuższego już czasu nie odpluwa prątków gruźlicy ani nie go- rączkuje i czuje