Posts Tagged ‘opieka medyczna’

W pierwszym przypadku przy dokladniejszym

Tuesday, July 12th, 2016

W pierwszym przypadku przy dokładniejszym badaniu można stwierdzić, że w paranoi jest jedna konsekwentnie rozbudo- wana i logicznie zwarta osobowość, podczas gdy w schizofrenii prędzej czy później dostrzec .można obecność dawnej osobowości, stanowiącej sprzeczność z roszczepienną. Co do zamroczenia zaś – w tym przypadku mogłoby chodzić tylko o zamroczenie jasne – to osobowość rozszczepienna nigdy nie jest tak zwarta w swej strukturze i zewnętrznych przejawach, aby mogła wytrzymać porównanie z osobowością paranoika. Zresztą bliższe badanie musi wykryć zaburzenia świadomości, pamięci, orientacji i inne, znamienne dla zamrocze- nia. Gdyby nawet zdarzyła się pomyłka, to czas ją zniweczy, gdyż rozszcze- pienna osobowość zwykła trwać tylko jakiś czas, a potem musi ustąpić miejsca osobowości prawidłowej. Różnicowanie z parafrenią omówimy poniżej. Rzad- kość psychoz paranoicznych nie powinna osłabiać czujności rozpoznawczej le- karzy. Psychoz tych jest w szpitalach psychiatrycznych mało, gdyż mniej wię- cej 10 liczby przyjętych. Znacznie więcej paranoików jednakże zażywa wol- ności albo dlatego, że są nieszkodliwi, albo dlatego, że z wielu względów nie wchodzą w styczność z psychiatrami, Duża odpowiedzialność ciąży na lekarzu, który zetknie się ze świeżym, roz- poczynającym się procesem psychotycznym. Trudności różnicowo-rozpoznaw- cze bywają tu ogromne. U młodego człowieka, który zaczyna wypowiadać uro- jenia, chociaż do omamów się nie przyznaje, zawsze należy myśleć przede wszystkim o rozpoczynającej się schizofrenii. Obraz kliniczny może jednak przypominać w tym wstępnym okresie paranoję. Nie widać bowiem jeszcze ani objawów rozszezepiennych, ani typowych zaburzeń afektywnych, a wypo- wiadane urojenia mogą robić wrażenie usystematyzowanych. Na przykład młody człowiek czuje się obserwowany, śledzony, jakoś inaczej traktowany, tak jakby się z niego śmiano, jakby mu coś chciano dać do zrozumienia, jakby się od niego odsuwano. [patrz też: , opieka medyczna, olejek cbd, odzież termoaktywna ]

U wielu chorych wystepuje z

Tuesday, July 12th, 2016

U wielu chorych występuje z upływem czasu zjawisko przy- stosowania się. Pod wpływem własnych doświadczeń lub pod wpływem per- swazji otoczenia i psychoterapii chory dochodzi do wniosku, że owe głosy są zjawiskiem chorobliwym i że nie trzeba im wierzyć. Chory dysymuluje, czasem kłóci się z głosami po kryjomu, gdy nikt go nie słyszy. Wielu chorych zacho- wuje jednak bezkrytycyzm i uparcie trwa przy swojej teorii powstawania głosówi źródła prześladowań. Mimo to nawet ci chorzy dadzą się stosunkowo łatwo namówić do poddania się leczeniu. Parafrenia przewlekła rozwija się czasem jako przedłużenie ostrego lub pod- ostrego zespołu parafrenicznego. Używa się wówczas niekiedy określenia hallu- cinopis protracta sive chronica. Obraz kliniczny takiej ostrej lub podostrej psy- chozy typu parafrenicznego zawiera wszystkie te same co przewlekła parafre- :nia elementy symptomatologiczne.
OSTRA OMAMICA ALKOHOLOWA (HALLUCINOSIS ACUT A POTATORUM) Ponieważ w naszych warunkach alkohol jako czynnik etiologiczny zajmuje LU pierwsze miejsce, -warto bardziej szczegółowo zająć się jedną z psychoz alko- holowych. Mianowicie osobne miejsce zajmuje ostra omamica alkoholowa, Zwana też alkoholicznym obłędem z omamami. Według wszelkiego prawdopo- dobieństwa jest to ostry zespół parafreniczny. Niektórzy dopatrywali się w psy- chozie tej jakościowych zmian świadomości typu zamroczeni owego, co jednak w większości przypadków nie potwierdza się. Nie ma np. typowej niepamięci. Inni znowu skłonni byli psychozę tę utożsamiać z zespołem paranoidalnym, a więc dopatrywać się powinowactwa ze schizofrenią. Z dokładniejszych obser- wacji wynika jednak, że w ostrej halucynozie nie ma naruszenia struktury osobowości, że afekt jest dobrze modulowany i dostosowany, bez cech sztyw- ności, że w szczególności nie ulega upośledzeniu uczuciowość wyższa, wreszcie że urojenia mają wyraźną dążność do systematyzacji. Przypadki przedłużają- cej się halucynozy alkoholowej nie różnią się niczym istotnym od parafrenii. Zwolennicy kretschmerowskiego preformizmu wskazują na przypadki z ce- chami prępsychotycznej schizoidii. W większości przypadków nie stwierdza się jednak prępsychotycznych cech psychopatii, a jeżeli czasem się je stwierdza, to niekoniecznie musi chodzić o cechy osobowości schizoidnej. Na psychozę tę najczęściej zapadają alkoholicy nałogowi z nietolerancją napojów wyskoko- wych. Wyjątkowo widuje się ostrą halucynozę przy pierwszym upojeniu, zresztą zazwyczaj u osobników neuropatycznych. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, zagęszczanie rzęs, Prywatne przedszkole Kraków ]