Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Zakres dzialania wynalazców i odkrywców

Tuesday, July 12th, 2016

Zakres działania wynalazców i odkrywców bywa znacznie skromniejszy. Pro- mieniowanie ich urojeń porywa najwyżej garstkę najbliższych współpracowni- ków lub zaślepionych krewnyph chorego. Brak uznania ze strony kompetent- nych czynników ludzie ci przypisują zawiści i innym nikczemnym pobudkom. Chorzy ci chętnie powołują się na przykłady z historii. Wiadomo bowiem, że wiele cennych odkryć naukowych i wynalazków technicznych nie doczekało się za życia autorów uznania, a ich samych wyśmiewano i otaczano wzgardą. Pokrzepiające te przykłady utwierdzają chorych w urojeniowym przekonaniu, że dokonali epokowego wynalazku lub odkrycia, chociaż w tych wynalazkach tkwi niewątpliwie błąd lub sprzeczność w założeniu, albo są one wprost nie- dorzeczne. Niepowodzenia nie zrażają tych ludzi. Dziesiątki lat tracą oni na- daremne wysiłki, rujnują siebie i rodzinę materialnie, toczą zaciekłą, czasem pieniaczą walkę wśród .osobistych wyrzeczeń i samozaparcia. Umieszczenie cho- rego w szpitalu psychiatrycznym zwiększa tylko jego rozgoryczenie i pogłębia urojenia prześladowcze. 6. Obłęd erotyczny, obłęd genealogiczny (paranoia originaria), i inne tego typu osnute są również na urojeniach wielkościowych, które prze- radzają się często w urojenia prześladowcze i ksobne. Obłęd erotyczny (paranoia erotica), niemal wyłącznie dotykający ko- biety, polega na przekonaniu, że jakaś osobistość kocha się skrycie w chorej. Czasem może tam nie być nawet osobistej znajomości lub tylko przelotna, mimo to chora głęboko wierzy w• rzeczywistość swoich urojeń. Na wszystkie przeciw- dowody chora ma gotową odpowiedź: p.ie otrzymuje odpowiedzi na swoje listy miłosne, gdyż zawistne rywalki wykradają listy, nie dopuszczono jej na pó- słuchanie przez intrygi wrogów; gdy wtargnęła podstępem do mieszkania swo- jego ukochanego i ten kazał ją przemocą wyprowadzić, musiał to jej zdaniem uczynić dla uspokojenia. wzburzonej opinii publicznej. Dowody jego miłości są pewne: gdy przejeżdżał samochodem, wyraźnie szukał jej wzrokiem i uśmie- chał się tęsknie, w wygłoszonej przez niego mowie niektóre zwroty stanowią oczywistą dla niej aluzję do ich stosunku. Urojenia ksobne przepojone są myślą wielkościową i katatymicznym egocentryzmem. Nawet po wielu latach obłęd ten może się utrzymywać w całej pełni, chociaż z upływem czasu słabnie zwykle , natarczywość i napastliwość chorych. [podobne: , kosmetyki naturalne, olejek makadamia, olejek kokosowy na włosy ]

Niezrozumiale z poczatku spostrzezenia przyoblekaja

Tuesday, July 12th, 2016

Niezrozumiałe z początku spostrzeżenia przyoblekają się za jakiś czas w bardziej zrozumiałą formę. Chory domyśla się, że otoczenie ma wobec niego wrogie zamysły, lub że w nim samym musi być coś odrażają- cego, śmiesznego lub grzesznego. Początkowy obraz może więc przypominać obłęd ksobny lub prześladowczy albo hipochondryczny. W tym okresie może się choremu wydawać, że jego twarz jest zniekształcona. Zwierciadło potwier- dza mu tę iluzję (dysmorphophobia). Choremu może się wydawać, że wydziela przykrą woń i w ten sposób tłumaczy sobie spostrzeżenie, że ludzie się od niego odsuwają, że robią miny, że się na jego temat po kryjomu porozumiewają lub wypowiadają złośliwe uwagi. Trzeba mieć dużo wprawy diagnostycznej, aby w tym początkowym okresie nie poprzestać na rozpoznaniu zespołu paranoicz- nego, lecz wniknąć głębiej w jego podłoże. Wyrsch dużą wagę rozpoznawczą przywiązuje do swoistego nastroju schizofrenicznego (schizophrene Stimmung), którym odznacza się świat przeżyć autystyczno-urojeniowych. Jest błędem, je- żeli przy różnicowaniu ma się na myśli wyłącznie możliwość przewlekłej schi- zofrenii paranoidalnej. Jeżeli lekarz w wątpliwym przypadku, jak w przy to- czonych przykładach, nie znajduje omamów i innych cech zespołu paranoidal- nego, to uważa, że ma prawo rozpoznać paranoję. Tymczasem pamiętać należy o możliwości paranoicznego zespołu na podłożu przewlekłej schizofrenii, prostej lub ubytkowej. W przypadkach tych zespół paranoiczny ma typową strukturę: urojenia są logicznie do ćzwarte, wykazują niezłą systematyzację, towarzyszy im konsekwentne napięcie afektywne. Dokładniejsze badanie wskazane jest w przypadkach urojeń niedorzecznych, nazbyt kłócących się z rzeczywistością i z doświadczeniem. Absurdalność urojeń zakrawa wówczas na dereizm. Do- kładniejsze badanie wykryje w przypadkach tych wiele innych objawów roz- szczepiennych. Nie trzeba wówczas, jak to się czasem błędnie czyni, odrzucać rozpoznania paranoi. Obydwa rozpoznania są bowiem trafne, ponieważ leżą w innej płaszczyźnie, w innej warstwie etioepigenetycznej. Dotyczy to zwłasz- cza tak stosunkowo częstych przypadków obłędu zazdrości, obłędu religijnego ze skłonnością do sekciarstwa, również rzadszych przypadków obłędu genea- logicznego. Jeżeli tego rodzaju reakcje paranoiczne wystąpią na podłożu gru- bych zmian organicznych, np. otępienia starczego lub miażdżycowego, zmian psychoorganicznych alkoholowych itd., to etioepigenetyczna złożoność struk- tury takich obrazów klinicznych jest dla wszystkich zrozumiała. Natomiast ubytki schizofreniczne są znacznie trudniejsze do wykrycia. Jeżeli są jeszcze przeciwnicy wyodrębniania paranoi z kręgu schizofrenicznego, to pogląd swój opierają oni prawdopodobnie na analizie takich złożonych przypadków obłędu, powstałego na podłożu schizofrenicznym. [hasła pokrewne: , Depilacja laserowa, olejek makadamia, olej kokosowy ]