Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Zakres dzialania wynalazców i odkrywców

Tuesday, July 12th, 2016

Zakres działania wynalazców i odkrywców bywa znacznie skromniejszy. Pro- mieniowanie ich urojeń porywa najwyżej garstkę najbliższych współpracowni- ków lub zaślepionych krewnyph chorego. Brak uznania ze strony kompetent- nych czynników ludzie ci przypisują zawiści i innym nikczemnym pobudkom. Chorzy ci chętnie powołują się na przykłady z historii. Wiadomo bowiem, że wiele cennych odkryć naukowych i wynalazków technicznych nie doczekało się za życia autorów uznania, a ich samych wyśmiewano i otaczano wzgardą. Pokrzepiające te przykłady utwierdzają chorych w urojeniowym przekonaniu, że dokonali epokowego wynalazku lub odkrycia, chociaż w tych wynalazkach tkwi niewątpliwie błąd lub sprzeczność w założeniu, albo są one wprost nie- dorzeczne. Niepowodzenia nie zrażają tych ludzi. Dziesiątki lat tracą oni na- daremne wysiłki, rujnują siebie i rodzinę materialnie, toczą zaciekłą, czasem pieniaczą walkę wśród .osobistych wyrzeczeń i samozaparcia. Umieszczenie cho- rego w szpitalu psychiatrycznym zwiększa tylko jego rozgoryczenie i pogłębia urojenia prześladowcze. 6. Obłęd erotyczny, obłęd genealogiczny (paranoia originaria), i inne tego typu osnute są również na urojeniach wielkościowych, które prze- radzają się często w urojenia prześladowcze i ksobne. Obłęd erotyczny (paranoia erotica), niemal wyłącznie dotykający ko- biety, polega na przekonaniu, że jakaś osobistość kocha się skrycie w chorej. Czasem może tam nie być nawet osobistej znajomości lub tylko przelotna, mimo to chora głęboko wierzy w• rzeczywistość swoich urojeń. Na wszystkie przeciw- dowody chora ma gotową odpowiedź: p.ie otrzymuje odpowiedzi na swoje listy miłosne, gdyż zawistne rywalki wykradają listy, nie dopuszczono jej na pó- słuchanie przez intrygi wrogów; gdy wtargnęła podstępem do mieszkania swo- jego ukochanego i ten kazał ją przemocą wyprowadzić, musiał to jej zdaniem uczynić dla uspokojenia. wzburzonej opinii publicznej. Dowody jego miłości są pewne: gdy przejeżdżał samochodem, wyraźnie szukał jej wzrokiem i uśmie- chał się tęsknie, w wygłoszonej przez niego mowie niektóre zwroty stanowią oczywistą dla niej aluzję do ich stosunku. Urojenia ksobne przepojone są myślą wielkościową i katatymicznym egocentryzmem. Nawet po wielu latach obłęd ten może się utrzymywać w całej pełni, chociaż z upływem czasu słabnie zwykle , natarczywość i napastliwość chorych. [podobne: , kosmetyki naturalne, olejek makadamia, olejek kokosowy na włosy ]

Leczenie. Largaktyl moze uchodzic wprost

Tuesday, July 12th, 2016

Leczenie. Largaktyl może uchodzić wprost za lęk specyficzny wleczemu obłędu. Fakt, że lek ten tylko “zawiesza” objawy, nie obniża w istotnej mierze wy- sokiej jego wartości. Można by go porównać mutatis mutandts do msuliny, która również tylko zawiesza objawy cukrzycy, a nie leczy jej przyczynowo. Obecnie go- rzej przedstawia się możliwość wyleczenia odczynów paranoicznych largaktylern, jeżeli warunki reaktywne nadal się utrzymują. W tych przypadkach Iargaktyl często zawodzi. Obecnie już, po wieloletnim doświadczeniu (1964) wiemy, że dawki pod- trzymujące neuroleptyków zażywać należy w ciągu wielu lat bez przerwy. Prze- wlekle, endogenne postacie paranoi wymagają pod tym względem konsekwencji. W razie zbytniego obniżenia dawki albo samowolnego przerwania leczenia podtrzy- mującego grozi nawrót. Łatwo go zresztą opanować; wystarczy wówczas powrócić do nieco zwiększonych dawek podtrzymujących, aby w ciągu kilku lub kilkunastu dni usunąć z powrotem urojenia. Jak z dotychczasowych doświadczeń wynika, dłu- gotrwałe zażywanie largaktylu nie prowadzi do ujemnych następstw. Ustrój żywy z biegiem czasu przystosowuje się do tego leku i znosi go coraz lepiej. Objawów nałogu zazwyczaj nie bywa. [patrz też: , medycyna estetyczna, olejek kokosowy na włosy, odżywki do rzęs ]