Posts Tagged ‘olejek cbd’

Odma sródtkankowa Przetoki powstajace skrycie

Tuesday, July 12th, 2016

Odma śródtkankowa Przetoki powstające skrycie nie pogarszają na razie stanu chorego i wy- wierają mniej ujemny wpływ na przyszłość chorego niż przetoki o po- czątku burzliwym. Przetoki przemijające najczęściej nie pogarszają wy- raźnie choroby, natomiast te, które utrzymują się trwale, działają nie- korzystnie na przebieg gruźlicy płuc. Dla zapobieżenia przetoce opłucno-płucnej nie należy stoso- wać wysokich ciśnień podczas leczenia gruźlicy płuc odmą. Trzeba także unikać uszkodzenia płuca igłą a odmę wytwarzać i dopełniać powoli i łagodnie. W przypadkach powierzchownych jam z przyczepionymi do ich ścian zrostami opłucnymi, jeżeli po 3, najpóźniej po 6 tygodniach stan odmy nie ulega zmianie, należy dla zapobieżenia przedziurawieniu płuca zrosty przepalić, a jeżeli tego dokonać nie można, to odmy zaprze- stać i zastąpić ją torakoplastyką.
Przetoka opłucno-skórna Przetoka opłucno-skórna powstaje zazwyczaj po nakłuciach klatki> piersiowej grubą igłą, wykonanych dla wypuszczenia wysięku opłuc- nego. Od przetoki powstającej w gruźlicy żebra różni się ona tym, że w sąsiednich żbrach nie ma zmian, nadto podczas kaszlu wypływ z prze- toki opłucno-skórnej zwiększa się. Dla zapobieżenia przetoce opłucno-skórnej należy używać igieł cienkich, a po wypuszczeniu wy- sięku poleca się choremu leżeć na zdrowym boku przez kilka godzin, w celu uniknięcia zakażenia otwartego jeszcze kanału wkłucia resztkami wysięku. W razie wytworzenia się przetoki opłucno-skórnej należy nałożyć stały opatrunek aseptyczny, zapobiegający zakażeniu jamy opłucnej z zewnątrz pr;zez przetokę. [podobne: , surówki bawełniane, olejek cbd, rwa kulszowa ]

ZESPOLY PSYCHOTYCZNE BEZ ROZPADU STRUKTURY

Tuesday, July 12th, 2016

ZESPOŁY PSYCHOTYCZNE BEZ ROZPADU STRUKTURY OSOBOWOŚCI ZESPOŁY PARANOICZNE I OBŁĘD (PARANOIA) Przez paranoję rozumie się psychozę zasadniczo czynnościową, składającą się z usystematyzowanych logicznie urojeń oraz przebiegającą bez rozpadu struktury osobowości i innych cech schizofrenicznych, w szczególności bez za- burzeń afektu. Afekt zachowuje w paranoi pełną zdolność modulacyjną, .cho- ciaż bywa napięty (affectus tensus), ponadto stwierdza się zazwyczaj skłonność do zalegania afektu (Otractioaffectus). Może to .naśladować w pewnych przy- padkach-, jakościowe zaburzenia afektywne, zwłaszcza przy powierzchownym badaniu. Obłęd (pamnoia) jest chorobą przewlekłą, o nieznanej przyczynie. Wielu autorów skłonnych jest uważać tę psychozę za jednostkę nozologiczną. W odróżnieniu od takiej paranoi “prawdziwej” mówimy o odczynach “(reak- cjach), czyli zespołach paranoicznych, wszędzie tam; gdzie psychoza nie wY,- rasta z przyczyn wewnątrzustrojowych (endogennych), lecz jest następstwem działania czynników reaktywnych, i to wyłącznie. Zespoły paranoiczne tego typu pozwalają na pomyślniejsze rokowanie samorzutne, jeżeli uda się czynnik . reaktywny usunąć. Od czasu wprowadzenia do lecznictwa psychiatrycznego largaktylu rokowanie przedstawia się odwrotnie, gdyż łatwiej jest przerwać paranoję endogenną niż reaktywną, jeżeli usunięcie czynników reaktywnych nie leży w mocy lekarza. Dane historyczne. Nażwa paranoia pochodzi od Hipokratesa, oznaczała jednak w storożytności to samo co obłąkanie. Już Cicero rozważał pytanie, czy w obliczu prawa możliwy jest obłęd bez uszkodzenia umysłu, czyli rozumu, i do- szedł do wniosku, że prawo pyta się, non si insanus seti si f1Lriosus est. Toteż w cza- sach nowożytnych prawnicy uważali stworzone przez psychiatrów francuskich (La- segue, 1852, Irelat, Esquirol, Morel) pojęcia w rodzaju folie lucide, folie raisonnante, manie sans delire za sprzeczne w sobie. Dopiero Wilhelm Sander (1838-1922) opisał paranoję w r. 18% w sposób zbliżony do nowoczesnego jej ujęcia. Spośród wielu autorów, którzy zagadnieniu temu poświęcali uwagę, wymienić warto Ernesta Krest- chmera, który w r. 1918 opisał sensytywny obłęd ksobny (paranJia sensitiva) pod nazwą der sensitive Beziehungswahn. W ciągu długiego czasu nie brakło psychia- trów, którzy paranoję i parafrenię zaliczali do schizofrenii paranoidalnej. [przypisy: , olejek cbd, olej do włosów, protetyka ]