Posts Tagged ‘olej do włosów’

ZESPOLY PSYCHOTYCZNE BEZ ROZPADU STRUKTURY

Tuesday, July 12th, 2016

ZESPOŁY PSYCHOTYCZNE BEZ ROZPADU STRUKTURY OSOBOWOŚCI ZESPOŁY PARANOICZNE I OBŁĘD (PARANOIA) Przez paranoję rozumie się psychozę zasadniczo czynnościową, składającą się z usystematyzowanych logicznie urojeń oraz przebiegającą bez rozpadu struktury osobowości i innych cech schizofrenicznych, w szczególności bez za- burzeń afektu. Afekt zachowuje w paranoi pełną zdolność modulacyjną, .cho- ciaż bywa napięty (affectus tensus), ponadto stwierdza się zazwyczaj skłonność do zalegania afektu (Otractioaffectus). Może to .naśladować w pewnych przy- padkach-, jakościowe zaburzenia afektywne, zwłaszcza przy powierzchownym badaniu. Obłęd (pamnoia) jest chorobą przewlekłą, o nieznanej przyczynie. Wielu autorów skłonnych jest uważać tę psychozę za jednostkę nozologiczną. W odróżnieniu od takiej paranoi “prawdziwej” mówimy o odczynach “(reak- cjach), czyli zespołach paranoicznych, wszędzie tam; gdzie psychoza nie wY,- rasta z przyczyn wewnątrzustrojowych (endogennych), lecz jest następstwem działania czynników reaktywnych, i to wyłącznie. Zespoły paranoiczne tego typu pozwalają na pomyślniejsze rokowanie samorzutne, jeżeli uda się czynnik . reaktywny usunąć. Od czasu wprowadzenia do lecznictwa psychiatrycznego largaktylu rokowanie przedstawia się odwrotnie, gdyż łatwiej jest przerwać paranoję endogenną niż reaktywną, jeżeli usunięcie czynników reaktywnych nie leży w mocy lekarza. Dane historyczne. Nażwa paranoia pochodzi od Hipokratesa, oznaczała jednak w storożytności to samo co obłąkanie. Już Cicero rozważał pytanie, czy w obliczu prawa możliwy jest obłęd bez uszkodzenia umysłu, czyli rozumu, i do- szedł do wniosku, że prawo pyta się, non si insanus seti si f1Lriosus est. Toteż w cza- sach nowożytnych prawnicy uważali stworzone przez psychiatrów francuskich (La- segue, 1852, Irelat, Esquirol, Morel) pojęcia w rodzaju folie lucide, folie raisonnante, manie sans delire za sprzeczne w sobie. Dopiero Wilhelm Sander (1838-1922) opisał paranoję w r. 18% w sposób zbliżony do nowoczesnego jej ujęcia. Spośród wielu autorów, którzy zagadnieniu temu poświęcali uwagę, wymienić warto Ernesta Krest- chmera, który w r. 1918 opisał sensytywny obłęd ksobny (paranJia sensitiva) pod nazwą der sensitive Beziehungswahn. W ciągu długiego czasu nie brakło psychia- trów, którzy paranoję i parafrenię zaliczali do schizofrenii paranoidalnej. [przypisy: , olejek cbd, olej do włosów, protetyka ]

Etiologia reaktywnych stanów paranoicznych zawarta

Tuesday, July 12th, 2016

Etiologia reaktywnych stanów paranoicznych zawarta jest w dużym stopniu w samym tym określeniu. Nie rozstrzygnięto dotąd kwestii, o ile i jaką rolę odgrywa w powstaniu takich reakcji dyspozycja wrodzona. Preformiści powołują się na sta- tystyczny fakt, iż wśród przodków chorych na, paranoję ma być mniej więcej tyleż samo schizofreników co u chorych na schizofrenię. Nawet gdy, nie ma dowodów obciążenia dziedzicznego, preformiści przyjmują dyspozycję wrodzoną, tkwiącą w konstytucji. Nikt jednak nie może zaprzeczyć, że istotną, niemal wyłączną rolę w powstawaniu zespołów paranoicznych odgrywają czynniki reaktywne. Chodzi bo- wiem zawsze o osobniczą reakcję na szkodliwe, urażające wpływy środowiskowe. Natomiast etiologia paranoi przewlekłej nie jest Wyjaśniona, chociaż i tutaj czyn- niki reaktywne mają. swój poważny współudział. Brodschi:ill i Strotzka (1957) prze- prowadzili katamnestyczne badania 55 przypadków prawdziwej paranoi spośród przeszło 10000 chorych hospitalizowanych, tyle bowiem ostało się przypadków po uwierzytelnieniu rozpoznań szpitalnych. Natomiast 36 przypadków rozpoznanych jako obłęd trzeba było odrzucić, gdyż rozpoznanie okazało się mylne. Autorzy stwierdzili przemożny udział czynników reaktywnych w powstaniu psychozy, jed- nakże za warunek poczytują “konstytucyjną lub nabytą słabość jaźni” (w termino- logii psychoanalitycznej) w znaczeniu “charakteru degeneratywnego” i ufiksowania na stadium erotyki analnej. W 22 przypadkach przeprowadzono badanie metodą Rorschacha, wyniki przemawiają przeciw schizofrenii. Nozograficzne ujęcie paranoi i parafrenii pokrywa się całkowicie z ujęciem w niniejszej książce. W sporze tym rozstrzygające znaczenie zdaje się mieć ocena wyników leczenia paranoi largaktytern (Bilikiewicz, Sulestrowski i Wdowiak, 1957), pod wpływem którego ustępują endo- genne postacie, co byłoby nie do pomyślenia, gdyby etiologia obłędu była wyłącznie natury reaktywnej lub była uwarunkowana konstytucyjnie. Patogoneza i patofizjologia pozostają w sferze hipotez. Pawłow w skłonności paranoika do tworzenia systemu urojeniowego widział kliniczne ujaw- nienie się “chorego punktu” w korze mózgowej, w którym zachodzi patologiczny bezwład procesu pobudzenia, podczas gdy równocześnie na podstawie prawa indukcji ujemnej zachodzą na obwodzie procesy biernego hamowania. [więcej w: , odżywki do rzęs, infekcje intymne, olej do włosów ]