Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Przypadek nr 9. Paranoia sensitiva.

Tuesday, July 12th, 2016

Przypadek nr 9. Paranoia sensitiva. S. J. ur. 27. XII. 1897 r. Wywiad rodzinny bez znaczenia. Rozwijała się prawidłowo, w szkole uczyła się dobrze. pracowała jako krawczyni, zawsze dawała sobie radę. W 22 r.ż. wyszła za mąż, ma jednego syna, . w 40 r.ż. rozeszła się z mężem z powodu niezgodności charakterów. Miała zawsze charakter dobry, była towarzyska, energiczna, jednakże wrażliwa i nieco podejrzliwa. Podobno już w czasie okupacji czuła się prześladowana. Objawy psy- chotyczne wystąpiły jednak wyraźnie ok. r. 1948, tj. w 52 r.ż. Zauważyła, że jest śledzona, że jej się ludzie przypatrują, że się szczególnie uśmiechają, że o niej mówią, że są w posiadaniu jej tajemnic, że starają się różnymi drobiazgami jej do- kuczyć. Coraz niechętniej wychodziła na ulicę, obawiając się tych dokuczań i drwin. Nie mogła zrozumieć, kto to przeciw niej organizuje i w jakim celu. Przypuszczała, że siostra i syn. do których była bardzo przywiązana, wiedzą o wszystkim, lecz że przez życzllwość, aby jej nie martwić, starają Się wybić jej z głowy te myśli. W jaki sposób jej osobiste sprawy doszły do wiadomości jej prześladowców, nie wiedziała, lecz snuła na ten temat różne domysły. Przypuszczała, np. że są gdzieś może aparaty podsłuchowe lub “głośniki”, które rejestrują jej wypowiedzi. Czasem wyrażała obawy, że może być otruta. Urojenia prześladowcze były jednak zawsze na dalszym pranie. Nigdy nie doznawała żadnych omamów. Do ostatka pracowała, lecz tylko w domu. Do rodziny bardzo przywiązana. Przyjęta do Kliniki Chorób Psychicznych AMG dnia 11. IX. 1954 r. Stan fizyczny bez zmian. Nie stwierdzono żadnych neurologicznych odchyleń od normy. Stan psychiczny: kontakt z chorą łatwy. Gdy nabrała do lekarzy zaufania, chętnie opo- wiedziała wszystkie swoje spostrzeżenia i przypuszczenia. Nie ma poczucia choroby psychicznej. Jej urojenia ksobne są masowe i trwają bez przerwy od sześciu lat, a może i dłużej. [przypisy: , oczyszczanie organizmu, gabinet kosmetyczny, odzież bhp ]

Odomdlenia, zdarzajacego sie czasami podczas

Tuesday, July 12th, 2016

Odomdlenia, zdarzającego się czasami podczas wytwarzania lub dopełniania odmy, różni się zator powietrzny tym, że: 1. dla omdlenia jest cechująca bladość twarzy l błon śluzowych; 2. utrata przytomności przy omdleniu nie jest zazwyczaj ani tak nagła, ani tak znaczna, jak w przypadkach zatoru; 3. omdlenie ustępuje szybko przy niskim ułożeniu głowy. Rokowanie w postaci klasycznej zatoru powietrznego jest nie- pewne, jeżeli objawy szybko nie ustępują; w postach poronnej – przeważ- nie pomyślne. Dla uniknięcia zatorów powietrznych podczas dopełnień należy każde dopełnienie poprzedzać badaniem radiologicznym w celu przekonania się, czy odma jeszcze istnieje. Nie należy także stosować ciśnień dodat- nich, a zrosty, przeszkadzające zapadaniu się płuca, usuwać przepalaniem. Nadto dopełniając odmę należy sprawdzić ciśnienie w jamie opłucnej przy pomocy manometru. W razie zachowania wszystkich tych ostrożności częstość zatorów po- wietrznych spada do minimum. W statystyce Frommela i Demolea zatorów powietrznych podczas leczenia odmą opłucną był? 0,275%0 ze śmiertelnością kolo 8 %. Olgierd Sokolowski oblicza, że na 130.000 zabiegów (wykonanych przez 19 lekarzy) przypadków zatoru było 0,12%, a na 10.000 odm, wykonanych przez niego, tylko 0,02%. Objaw Liebermeistera jest wskazówką konieczności natychmiastowego przerwania wprowadzania powietrza do jamy opłucnej. Chorego należy niezwłocznie ułożyć zupełnie poziomo, a jeszcze lepiej na brzuchu lub w położeniu pochyłym Irendelenburga, Położenie to nie ma wpływu na zatory powietrzne, które już się wytworzyły, lecz zmniejsza szanse do- stawania się dalszych pęcherzyków powietrza do krążenia. Chory po- zostaje w tym położeniu dopóty, dopóki nie zniknie szmer młyński woko- licy sercowej. Prócz tego, gdy zator powietrzny nastąpi, stosuje się sztuczne oddy- chanie przez pociąganie języka (nie przez ugniatanie klatki piersiowej ) i leki sercowe, a w razie ustania czynności serca dosercowo 1 ml 1% adrenalini, muriatici. Zapalenie opłucnej Do najczęstszych powikłań w toku Ieczenia odmą opłucną należy za- palenie opłucnej. Chodzi tutaj o zapalenie suche lub wysiękowe, lecz nie o te niewielkie ilości płynu, które stwierdza się często promieniami rent- genowskimi w kącie żebrowo-przeponowy podczas leczenia odmą opłucną. Taki płyn “zatokowy” stwierdzono w materiale Oddziału gruźliczego 2 Kli- niki Chorób Wewnętrznych U. J. w Krakowie w okresie 1929-1933 r. prawie w 80%, a w materiale sanatorium dla chorych piersiowych w Rudce z lat 1928- 1931 w 70%. [patrz też: , oczyszczanie organizmu, stomatologia Kraków, Balsam Johnson ]