Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

Wspomniany powyzej obled udzielony (folie

Tuesday, July 12th, 2016

Wspomniany powyżej obłęd udzielony (folie a deux) nosi niezupeł- nie ścisłą nazwę psychozy indukowanej (paranoia indueta). Zastrzeżenia budzą się przeciwko pojęciu “indukcja” zaczerpniętemu z nauki o elektryczności. W miejsce tego mechanistycznego pojęcia proponuje Guntermann (1957) po- jęcie sugestii, która stanowi istotę udzielenia się urojeń drugiej osobie. Pra- widłowa nazwa powinna by więc raczej brzmieć paranoia suggesta. Przejęcie urojeń od osoby chorej psychicznie wymaga pewnego usposobienia psychopa- tycznego. Inaczej trudno sobie wytłumaczyć wzmożenie sugestywności do ta- kich rozmiarów, aby osobnik zdrowy mógł przejąć od chorego cały system urojeniowy wraz z: przynależną doń dynamiką afektywną i siłą przekonania, ślepą na kontrargumenty. “Indukcja” może dotyczyć obłędu rozmaitego typu, od pieniaczego począwszy aż do prawdziwej paranoi. “sensytywnej”. Obłęd może się udzielić nie tylko jednej osobie, ale i wielu, doprowadzając do psy- , choz zbiorowych, Obłęd posłannictwa religijnego w ciemnym środowisku wy- twarza szczególną silę sugestii, prowadząc do tworzenia się sekt religijnych o najdziwniejszych założeniach. Powstała w XVIII w. w Rosji carskiej sekta skopców, ,ktÓrzy obcinali- sobie- z pobudek religijnych narządy płciowe, Uczyła- w latach -1805-1871 zarejestrowanych członków 5444. Sekta ta -rozszerzała się w zastraszający sposób, tak że w r. 1914 liczyła 100 000 członków. Nie potrzeba dodawać, że w ustroju radzieckim i ta sekta, i inne zanikły doszczętnie. Jeżeli tak okrutne samookaleczenie może się udzielać w warunkach odpowiedniego nastroju urojeniowego, to cóż się dziwić, że osoba obcująca blisko z paranoi- kiem przejmuje się do tego stopnia jego przeżyciami -i- logiką wnioskowania, ze podziela jego obłęd. [podobne: , oczyszczalnie przydomowe, deratyzacja warszawa, rwa kulszowa ]

Wskazaniami do leczenia odma obustronna

Tuesday, July 12th, 2016

Wskazaniami do leczenia odmą obustronną są przede wszystkim postaci gruźlicy ze zmianami miąższowymi. Zatem stosuje się tę metodę w tych przypadkach, w których: 1. w obu płucach są zmiany przewlekłe serowate z jamami lub wysię- kowo-serowate; . 2. w toku leczenia. odmą opłucną powstaje bilateralizacja gruźlicy w po- staci ogniska wysiękowo-serowatego; 3. w obu płucach są świeże zmiany wysiękowo-serowate i 4. w obu płucach są zmiany włóknisto-serowate bez przewagi zmiany włóknistej nad wysiękowo-serowatą. Najczęściej przystępuje się do odmy po stronie drugiego płuca w przy- padkach zmian w obu płucach dopiero wtedy, gdy odma, zastosowana po stronie płuca z większymi zmianami, wpływaj ąc na nie korzystnie, nie poprawia zmian gruźliczych w drugim płucu. Przeciwskzania do odmy obustronnej stanowią: 1. ciężki ogólny stan chorego z wybitnymi objawami toksycznymi; 2. ostra gruźlica płuc w postaci ostrej gruźlicy prosówkowej, ostrego serowatego zapalenia odoskrzelowego lub płatowego obu płuc; 3. rozległe zmiany w płucach, zwłaszcza włókniste: przypadki, w któ- rych sprawa gruźlicza zajmuje przeszło połowę każdego pola płuc- nego już mało nadają się do odmy obustronnej, 4. gruźlicze przybrzeżne zapalenie opłucnej jako sprawa chorobowa, cechująca się wielką skłonnością do zarastania jamy opłucnej; 5. duża rozedma płuc oboczna uogólniona; 6. zmniejszenie pojemności życiowej płuc poniżej 1200 ml; 7. ciężkie zmiany gruźlicze w innych narządach; 8. wady serca, nawet wyrównane, oraz zwyrodnienie mięśnia serco- wego 9. podeszły wiek chorego: powyżej 45 roku życia stosuje się odmę obu- stronną wyjątkowo, jeżeli ogólny stan chorego jest dobry, a narząd krążenia zupełnie sprawny; natomiast dzieci znOS21ą leczenie obu- stronną odmą opłucną dobrze, nieraz nawet lepiej niż odmę po jednej stronie, zależnie od wiotkości ich śródpiersia. [patrz też: , Kabiny Sanitarne, Szkoła tańca Poznań, oczyszczalnie przydomowe ]