Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

WAZNIEJSZE REAKCJE PARANOICZNE 1. Obled

Tuesday, July 12th, 2016

WAŻNIEJSZE REAKCJE PARANOICZNE 1. Obłęd prześladowczy głuchych i głuchoniemych. Za- czynamy umyślnie od opisu najzrozumialszego mechanizmu reaktywnego. Zda- rza się, że głuchy lub głuchoniemy, zwłaszcza gdy nikt nie pracował nad jego umysłem i nie nauczył go współżycia intelektualnego ze zd owym otoczeniem, nie rozumie tego, co się dokoła niego dzieje. Staje się wówczas nieufny, rozdraż- niony i zaczyna błędnie interpretować zamysły otoczenia wobec swej osoby. Najczęściej stare kobiety padają ofiarą takich nieporozumień. Przy nieumiejęt- nym podejściu otoczenia zatargi te przybierają czasem takie rozmiary, że osob- nik wytwarza w sobie mocne przekonanie, że otoczony jest wrogami, którzy dybią na jego całość. Urojenia te miewają czasem charakter trwożliwych obaw, ale czasem nabierają wszelkich cech prawdziwych urojeń z niewzruszonym prze- konaniem i opornością wobec prób przekonywania. Wikłają sprawę iluzje i złu- dzenia pamięciowe, które próżno obalać dyskusją. Jeżeli stan ten ulegnie zasta- rzeniu, to bywa beznadziejny. Jeżeli jednak w porę uda się odmienić choremu znienawidzone środowisko na inne, lepiej go rozumiejące, ustępliwe, taktowne i życzliwe, to sprawa przycicha. W dawniejszym piśmiennictwie opisano po- dobne przypadki u jeńców wojennych, którzy znaleźli się w obcojęzycznym otoczeniu. Zespół paranoiczny tego typu ustępował bardzo łatwo, gdy tylko chory znalazł się w otoczeniu, z którym mógł się porozumieć. Niewątpliwie tak samo byłoby z głuchym lub głuchoniemym, gdyby go nagle wyleczyć z jego kalectwa. Odczyn paranoiczny nie jest więc tu przewlekły w znaczeniu kli- nicznym, chociaż jest uwarunkowany przez przewlekłe cierpienie cielesne, po- wodujące docieranie spostrzeżeń do umysłu osobnika w wypaczonej formie, tak iż działają one jako bodźce reaktywne. Reakcje paranoiczne tego typu, polegające na zakłóceniu stosunków mię- dzyludzkich, zaliczał Kraepelin do. tzw. h o m i lo p a t i i (Verkehrspsychosen). Dodać tu można, że wyraz ten utworzony został nie od wyrazu łacińskiego homo, lecz od greckiego homilia. Odczyn psychotyczny wywolany jest w tym wypadku przez zerwanie łączności intelektualnej z otoczeniem na skutek głu- choty, znalezienia się w obcojęzycznym otoczeniu itp. [hasła pokrewne: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, surówki bawełniane, protetyka ]

ZESPOLY PARAFRENICZNE I PARAFRENIA Sa

Tuesday, July 12th, 2016

ZESPOŁY PARAFRENICZNE I PARAFRENIA Są to psychozy równie rzadkie jak paranoiczne. Stanowią ok. 100 spośród• . nowo przyjętych do szpitali i klinik psychiatrycznych, Można je określić nazwą: obłęd z omamami. Wspólne z obłędem są następujące cechy: dążność do prze- wlekłego przebiegu (chociaż i tutaj znane są zespoły podostre), zaznaczona sy- stematyzacja urojeń, nienaruszona struktura osobowości i zachowane dobrze życie uczuciowe włącznie •z uczuciowością wyższą. Podobieństwo do zespołu paranoidalnego polega na obecności omamów wszelkiego rodzaju z wyjątkiem wzrokowych. Obecność omamów psychicznych przemawia raczej za zespołem paranoidąlnym. Urojenia są zwarte logicznie i. usystematyzowane, jednakże rzadko osiągają konsekwencję i życiową zrozumiałość tego stopnia co w pa- ranoi. Omamów jest zwykle bardzo dużo, przeważnie słuchowe. Najczęściej chory słyszy je jak rozmowy prowadzone w trzeciej osobie o nim. Omamy czuciowo-ustrojowe występują rzadziej. Omamy węchowe i smakowe często trudno odróżnić od iluzji. Przebieg parafrenii “prawdziwej” jest przewlekły. Podostre zespoły parafreniczne występują jako powikłanie psychotyczne spraw organicznych różnego rodzaju. Dane historyczne. Termin paraphrenia stworzył Kahlbaum w r. 1863. Ozna- czał on jednak coś zupełnie innego niż dzisiaj. Autor ten rozróżniał różne stany objawowe, którym nadawał nazwy w rodzaju neophrenia, paraphrenia, euphrenia, dyphrenia. Z pojęć tych nic się nie ostało. Termin paraphrenia zużytkował dopiero Kraepelin na oznaczenie pewnych postaci obłędu przebiegających z omamami (pa- ranoia hąllucinatoria, paraphrenia systematica). W piśmiennictwie światowym pod- stawiano i podstawia się wciąż jeszcze pod miano parafrenii różne obrazy kliniczne, co powoduje ogromne zamieszanie. Są dlatego autorzy, którzy w ogóle nie uznają tego gatunku psychozy. Psychiatria radziecka uznaje parafrenię, chociaż nie zawsze w jednolitym znaczeniu. Natomiast w części II “Sród Pawłowowskich” spotykamy sze- reg przypadków parafrenii, omawianych przez Pawłowa, Iwanowa-Smolenskiego i Czistowicza w tym zakresie i z tą treścią I tego pojęcia co obecnie w psychiatrii szwajcarskiej. [więcej w: , medycyna estetyczna, powiększanie piersi, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]