Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Rozpoznanie psychoz paranoicznych, jezeli sie

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie psychoz paranoicznych, jeżeli się można oprzeć na do- brym wywiadzie i jeżeli się uzyska wgląd w przeżycia psychiczne chorego, nie nastręcza większych trudności. Ważne są negatywne wyniki badań: struktura osobowości nienaruszona, co najwyżej ogólne wzmożenie Ilościowe osobowości, wywołane urojeniami wielkościowymi, katatymicznym egocentryzmem i wzmo- żonym napięciem afektywnym, czasem nawet z rysami fanatyzmu. Wszystkie czynności psychiczne są formalnie w porządku, chociaż zaprzężone są w służbę obłędnych idei. Ani na chwilę nie cierpi świadomość. Czynności intelektualne i życie afektywne badane poza tematyką obłędu nie wykazują najmniejszych zaburzeń. Nawet chory, który popełnił przestępstwo, nie zdradza zaburzeń uczuciowości w rodzaju np. obniżenia uczuciowości wyższej. Przeciwnie, w swoim mniemaniu popełnił on przestępstwo właśnie w imię sprawiedliwości, poczucia obowiązku, dla zasady. W swoim samopoczuciu czuje się jak żołnierz, który zabija dla wyższych idei, nie czując się zbrodniarzem. Nie cierpią też czynności spostrzegania jako takie. Pod wpływem napiętego afektu dochodzi do złudzeń, także do rozległych złudzeń pamięciowych, ale nigdy nie stwierdza się oma- mów. Zachowanie zewnętrzne chorego nie uderza niczym szczególnym, w każ- dym razie jest dostosowane (adekwatne). Chorzy z obłędem wzmagającym wybitnie samopoczucie uzewnętrzniają czasem swoje urojenia wielkościowe dostojeństwem postawy, arystokratyczną niedbałością ruchów, uroczystym peł- nym religijnego namaszczenia głosem, fanatycznym błyskiem oka lub ozna- kami pewności siebie, poczucia godności itd., niby prawdziwy hrabia, praw- dziwy arcykapłan, prawdziwy wynalazca lub prawdziwa ofiara prześladowań. W rozpoznaniu różnicowym chodzi głównie o odgraniczenie psy- choz paranoicznych od zespołu paranoidalnego. Przy dokładnym badaniu prze- ważnie rychło wychodzi na jaw schizofreniczny rozpad struktury osobowości, liczne zaburzenia życia afektywnego, zaburzenia spostrzegania z ornamami na czele, dziwactwa, rozkojarzenie i inne objawy typowe dla psychoz z kręgu schizofrenicznego. Czasem jednak na początku psychozy, gdy objawy te nie są jeszcze wyrazme uwypuklone, zwłaszcza przy niedokładnych wiadomościach o przeszłości chorego, jego .dysymulacji, potrzebny jest dłuższy okres obser- wacji na oddziale zamkniętym dla rozstrzygnięcia rozpoznania. Trudności mogą sprawiać te zespoły paranoiczne, które przebiegają ze wzmożeniem osobowości, mogącym naśladować nie tylko schizofreniczne rozszczepienie, ale i zamrocze- niowe rozdwojenie osobowości. [przypisy: , kosmetyki organiczne, Prywatne przedszkole Kraków, magnez i witamina b6 ]

Prócz postaci klasycznych zdarzaja sie

Tuesday, July 12th, 2016

Prócz postaci klasycznych zdarzają się przypadki niezupełne, zwane poronnymi (edampsia pleurae abortiva). Objawiają się one np. nag- łym blednięciem twarzy, drobną plamistością niektórych miejsc skóry, dusznością, mroczkami przed oczyma, wymiotami; tętnem częstym lub nieregularnym, uczuciem ciężaru w jednej kończynie, niekiedy zamro- czeniem. Czasami jedynym objawem zatoru bywa nagła utrata wzroku. Przy zachowanej przytomności objaw ter, może trwać od kilku chwil do dwudziestu kilku godzin i ustępuje przeważnie powoli, zator powietrzny Forlanini przypisywał powstanie rzucawki opłucnej odruchowi z opłuc- nej. Na tę odruchową teorię patogenezy klasycznej postaci rzu- cawki opłucnej nie godzi się przeważna większość klinicystów. Tłumaczą oni rzucawkę opłucną niedokrwieniem mózgu na tle zatorów powietrznych (embolia aeria). Teoria zatorowa powstania rzucawki opłucnej znajduje potwier- dzenie w znalezieniu przez licznych autorów w naczyniach mózgu pęche- rzyków powietrznych w przypadkach rzucawki opłucnej, które skoń- czyły się zgonem chorych. Za tą teorią przemawia także to, że objawy nerwowe są w rzucawce opłucnej takie same, jakie spostrzega się w do- świadczeniach na zwierzętach z wprowadzaniem powietrza do naczyń krwionośnych domózgowych. Zator powietrzny powstaje wtenczas, gdy igła zrani gałązkę żyły płuc- nej i wytworzy się połączenie między tą żyłą a równocześnie uszkodzo- nym pęcherzykiem płucnym. Powietrze dostaje się wtedy przez lewą po- łowę serca i tętnicę główną do tętnic mózgowych. Zator powietrzny może powstać także przy pęknięciu zrostu opłucnego, które się zdarza, jeżeli ciśnienie w jamie opłucnej podczas wytwarzania lub dopełniania odmy doprowadza się do wysokiego poziomu. W tych przypadkach powietrze razem z krwią może z naczyń w zroście dotrzeć do żył płucnych, a na- stępnie przez lewą komorę i tętnicę główną do mózgu. Zator może powstać już po ukończeniu zabiegu, gdy chory przedtem leżący szybko usiądzie, gdyż w postawie pionowej ciśnienie w jamie opłuc- nej wzrasta, zależnie od wyższego ustawienia przepony. W naszym piś- miennictwie taki przypadek opisał Zdzisław Szczepański. [hasła pokrewne: , okulista, kosmetyki organiczne, olej do włosów ]