Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Czestosc wysieków oplucnych w przypadkach

Tuesday, July 12th, 2016

Częstość wysięków opłucnych w przypadkach ujemnych jest dwukrotnie mniejsza niż przy ciśnieniach bliskich zera i 3,5-krotnie od częstości przy ciśnieniach dodatnich. Zależnie 00 wpływu wysokości ciś- nienia w jamie opłucnej, przy którym stosuje się odmę, wysięki opłucne są w czasie tego leczenia rzadsze u dzieci niż u dorosłych, u dzieci bo- . wiem trudniej otrzymać wysokie ciśnienie w jamie opłucnej, gdyż ich śródpiersie jest łatwo przesuwalne. Wysięki w toku Ieczenia odmą opłucną są również rzadsze w przypadkach odmy obustronnej, być może, właśnie dlatego, że stosuje się wtedy w ogóle niższe ciśnienie. Częstość powikłania odmy opłucnej leczniczej zapaleniem opłucnej po- daje się różnie. Niektórzy twierdzą nawet, że wysięk opłucny towarzyszy każdej odmie leczniczej. Pawel Martyszewski spostrzegał wysięki opłucne w 36,4% (na 899 przypadków dłużej spostrzeganych w 328), Zdzislaw Szczepański oblicza częstość wysięków w toku leczenia odmą oplucną na 41,2% przypadków, Hieronim Reiterowski – na 49,8% (na 305 przypadków w 145), Leonard Deloff (materiał sanatorium dla chorych pier- siowych w Rudce od r. 1928-1931) – na 53,5% (na 155 przypadków w 83), a po od- liczeniu zapaleń kątowych (58 przypadków) – na 16%, Olgierd Sokołowski po od- rzuceniu przypadkow kątowych : na 29,6% (materiał obejmuje 1032 przypadki). Wysięki opłucne w toku leczenia gruźlicy płuc odmą oplucną powstają najczęściej w pierwszym półroczu leczenia odmą. Paweł Martyszewski spostrzegał w materiale sanatorium sejmikowego w Otwocku na 434 przypadków 145 wysiękow, przy czym w ciągu pierwszych 3 miesięcy po- wstało 56%, w czasie od 3-6 miesięcy leczenia 26,6%, czyli w pierwszych 6 mie- siącach leczenia odmą powstało 82,6% wysięków, a później zaledwie 17,4%. W ma- teriale Olgierda Sokolowskiego (192 przypadków wysięku opłucnego) wysięki po- wstały w pierwszym kwartale po wytworzeniu odmy w 46,3% (89 przypadków), w drugim w 16% (31 przypadków), w drugim półroczu w 14,6% (28 przypadków) l w okresie od trzeciego do ósmego półrocza po wytworzeniu odmy w 7,8% (15 przy- padków), czyli na pierwsze 6 miesięcy przypadają 62,5% (120 przypadków), więc 4-krotnie więcej niż na półrocze drugie, a na pierwszy kwartał 3-krotnie więcej niż na drugi. W statystyce Reierowskego wysięki opłucne powstały w pierwszych 6 miesiącach w 57,8% (u 84 na 145 przypadków), w półroczu drugim pierwszego roku – w 30,3% (14 przypadków), w pierwszym półroczu .drugiego roku w 6,8% (10 przypadków), w drugim półroczu drugiego roku w 2,7% (4) i w następnych 3 półroczach po 0,6% (po l przypadku na 145). Delojl spostrzegał wysięk opłucnej w pierwszym miesiącu odmy w 50%, w drugim – w 27%, w trzecim – w 10%, w czwartym – w 7%, w piątym i szóstym w 3%, w następnych miesiącach – w 3% przypadków. Według Sokolowskiego wysięki opłucne w toku leczenia odmą opłucną zdarzają się 2 razy częściej w miesiącach jesiennych niż letnich, nato- miast w miesiącach zimowych i wiosennych częstość wysięków jest pra- wie jednakowa: wysięków w miesiącach zimowych (XII; I i II) było 47, w wiosennych (III, IV i V) – 50, w letnich (VI, VII i VIII) – 33 i j€- siennych (IX, X i XI) – 63. [przypisy: , trener personalny, kosmetyki organiczne, olej do włosów ]

Rozpoznanie psychoz paranoicznych, jezeli sie

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie psychoz paranoicznych, jeżeli się można oprzeć na do- brym wywiadzie i jeżeli się uzyska wgląd w przeżycia psychiczne chorego, nie nastręcza większych trudności. Ważne są negatywne wyniki badań: struktura osobowości nienaruszona, co najwyżej ogólne wzmożenie Ilościowe osobowości, wywołane urojeniami wielkościowymi, katatymicznym egocentryzmem i wzmo- żonym napięciem afektywnym, czasem nawet z rysami fanatyzmu. Wszystkie czynności psychiczne są formalnie w porządku, chociaż zaprzężone są w służbę obłędnych idei. Ani na chwilę nie cierpi świadomość. Czynności intelektualne i życie afektywne badane poza tematyką obłędu nie wykazują najmniejszych zaburzeń. Nawet chory, który popełnił przestępstwo, nie zdradza zaburzeń uczuciowości w rodzaju np. obniżenia uczuciowości wyższej. Przeciwnie, w swoim mniemaniu popełnił on przestępstwo właśnie w imię sprawiedliwości, poczucia obowiązku, dla zasady. W swoim samopoczuciu czuje się jak żołnierz, który zabija dla wyższych idei, nie czując się zbrodniarzem. Nie cierpią też czynności spostrzegania jako takie. Pod wpływem napiętego afektu dochodzi do złudzeń, także do rozległych złudzeń pamięciowych, ale nigdy nie stwierdza się oma- mów. Zachowanie zewnętrzne chorego nie uderza niczym szczególnym, w każ- dym razie jest dostosowane (adekwatne). Chorzy z obłędem wzmagającym wybitnie samopoczucie uzewnętrzniają czasem swoje urojenia wielkościowe dostojeństwem postawy, arystokratyczną niedbałością ruchów, uroczystym peł- nym religijnego namaszczenia głosem, fanatycznym błyskiem oka lub ozna- kami pewności siebie, poczucia godności itd., niby prawdziwy hrabia, praw- dziwy arcykapłan, prawdziwy wynalazca lub prawdziwa ofiara prześladowań. W rozpoznaniu różnicowym chodzi głównie o odgraniczenie psy- choz paranoicznych od zespołu paranoidalnego. Przy dokładnym badaniu prze- ważnie rychło wychodzi na jaw schizofreniczny rozpad struktury osobowości, liczne zaburzenia życia afektywnego, zaburzenia spostrzegania z ornamami na czele, dziwactwa, rozkojarzenie i inne objawy typowe dla psychoz z kręgu schizofrenicznego. Czasem jednak na początku psychozy, gdy objawy te nie są jeszcze wyrazme uwypuklone, zwłaszcza przy niedokładnych wiadomościach o przeszłości chorego, jego .dysymulacji, potrzebny jest dłuższy okres obser- wacji na oddziale zamkniętym dla rozstrzygnięcia rozpoznania. Trudności mogą sprawiać te zespoły paranoiczne, które przebiegają ze wzmożeniem osobowości, mogącym naśladować nie tylko schizofreniczne rozszczepienie, ale i zamrocze- niowe rozdwojenie osobowości. [przypisy: , kosmetyki organiczne, Prywatne przedszkole Kraków, magnez i witamina b6 ]