Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Zakres dzialania wynalazców i odkrywców

Tuesday, July 12th, 2016

Zakres działania wynalazców i odkrywców bywa znacznie skromniejszy. Pro- mieniowanie ich urojeń porywa najwyżej garstkę najbliższych współpracowni- ków lub zaślepionych krewnyph chorego. Brak uznania ze strony kompetent- nych czynników ludzie ci przypisują zawiści i innym nikczemnym pobudkom. Chorzy ci chętnie powołują się na przykłady z historii. Wiadomo bowiem, że wiele cennych odkryć naukowych i wynalazków technicznych nie doczekało się za życia autorów uznania, a ich samych wyśmiewano i otaczano wzgardą. Pokrzepiające te przykłady utwierdzają chorych w urojeniowym przekonaniu, że dokonali epokowego wynalazku lub odkrycia, chociaż w tych wynalazkach tkwi niewątpliwie błąd lub sprzeczność w założeniu, albo są one wprost nie- dorzeczne. Niepowodzenia nie zrażają tych ludzi. Dziesiątki lat tracą oni na- daremne wysiłki, rujnują siebie i rodzinę materialnie, toczą zaciekłą, czasem pieniaczą walkę wśród .osobistych wyrzeczeń i samozaparcia. Umieszczenie cho- rego w szpitalu psychiatrycznym zwiększa tylko jego rozgoryczenie i pogłębia urojenia prześladowcze. 6. Obłęd erotyczny, obłęd genealogiczny (paranoia originaria), i inne tego typu osnute są również na urojeniach wielkościowych, które prze- radzają się często w urojenia prześladowcze i ksobne. Obłęd erotyczny (paranoia erotica), niemal wyłącznie dotykający ko- biety, polega na przekonaniu, że jakaś osobistość kocha się skrycie w chorej. Czasem może tam nie być nawet osobistej znajomości lub tylko przelotna, mimo to chora głęboko wierzy w• rzeczywistość swoich urojeń. Na wszystkie przeciw- dowody chora ma gotową odpowiedź: p.ie otrzymuje odpowiedzi na swoje listy miłosne, gdyż zawistne rywalki wykradają listy, nie dopuszczono jej na pó- słuchanie przez intrygi wrogów; gdy wtargnęła podstępem do mieszkania swo- jego ukochanego i ten kazał ją przemocą wyprowadzić, musiał to jej zdaniem uczynić dla uspokojenia. wzburzonej opinii publicznej. Dowody jego miłości są pewne: gdy przejeżdżał samochodem, wyraźnie szukał jej wzrokiem i uśmie- chał się tęsknie, w wygłoszonej przez niego mowie niektóre zwroty stanowią oczywistą dla niej aluzję do ich stosunku. Urojenia ksobne przepojone są myślą wielkościową i katatymicznym egocentryzmem. Nawet po wielu latach obłęd ten może się utrzymywać w całej pełni, chociaż z upływem czasu słabnie zwykle , natarczywość i napastliwość chorych. [podobne: , kosmetyki naturalne, olejek makadamia, olejek kokosowy na włosy ]

Liczba chorych, u których pratki

Tuesday, July 12th, 2016

Liczba chorych, u których prątki znikły, jest tym większa, im dłużej trwało leczenie: już w drugim roku leczenia liczba chorych bez prątków w plwocinie przekracza 50 % a w następnych latach dochodzi do 75-80%. W statystyce Oddziału Gruźliczego 2 Kliniki Chorób Wewn. U. J. w Krakowie za lata 1829-1933 obejmującej 251 przy- padków, leczonych odmą opłucną, uzyskano trwałą poprawę bez prątków w plwoci- nie w ciągu co najmniej 2 lat w 22,31 % (56 przypadków), względną poprawę i czę- ściową zdolność do pracy w 21,7% (52 przypadki), powstrzymanie postępu choroby z wykrztuszaniem nadal plwociny z prątkami i zdolność do pracy tylko w niektó- rych zawodach w 5,17% (13 przypadków); pogorszenie sprawy płucnej stwierdzono w 7,17% (18 przypadków), zmarło 4,9% (15 chorych), los pozostałych 91 chorych jest nieznany. Odma całkowita w materiale Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybowskiej wywo- łała zniknięcie prątków w 65,78%, częściowa zaś – w 35,75%. Toteż w każdym przypadku należy dążyć. do wytworzenia odmy cał- kowitej. Jeżeli przeszkodą w tym są zrosty nie znikające pomimo stoso- wania odmy, to trzeba rozważyć, czy nie dadzą się one usunąć przez prze- palanie, gdyż uwolnienie części płuca, utrzymywanych przez zrosty, w stopniu wystarczającym do otrzymania odmy całkowitej wybitnie po- prawia szanse wyleczenia. Odma opłucna nawet całkowita, nie zawsze jednak zatrzymuje rozwój zmian gruźliczych w usuniętym płucu i nie zawsze zapobiega powstaniu w nim nowych ognisk gruźliczych. Potwierdziła 1:0 Janina Misiewicz w doświadczeniach, które miały za zadanie wyjaśnić wpływ odmy opłuc- nej na doświadczalną gruźlicę płuc u królików. Okazało się, że odma, za- stosowana po stronie płuca, pierwotnie zakażonego gruźlicą, nie przeszka- dza rozwojowi w nim gruźlicy ani co do rodzaju, ani co do obszaru zmian w porównaniu z płucem królika, zakażonego tak samo, lecz nie leczonego odmą. Doświadczenia te tłumaczą bezskuteczność odmy spostrzeganą zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie odmą .rozpoczęto w czasie późniejszym. [przypisy: , odzież bhp, poradnia psychologiczna kielce, kosmetyki naturalne ]