Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Dlugosc leczenia odma oplucna Sprawa

Tuesday, July 12th, 2016

Długość leczenia odmą opłucną Sprawa długości leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną nie została do- tychczas jednolicie rozstrzygnięta. Ci sami autorowie wypowiadali nie- jednokrotnie co do tego zdania rozbieżne, jakby dowodząc tym słuszno- ści zgryźliwego twierdzenia Voltaire’a, że medycyna polega na tym, iż środki, których nie zna, stosuje na ustroju, który zna jeszcze mniej. Przyczyna rozbieżności leży w niejednakowych warunkach leczenia, za- leżnie od charakteru i rozległości zmian gruźliczych w płucu od stanu opłucnej, sił odpornościowych chorego, zdolności oddziaływania na odmę i od tego, jak wcześnie rozpoczęto leczenie odmą. W ogóle leczenie odmą opłucną powinno trwać co najmniej 2 lata od zniknięcia prątków, a może wymagać nawet 5 lat i więcej, ponieważ gojenie się jam wymaga dłuż- szego czasu. Toteż jeżeli chory nie może leczyć się odmą przez parę lat, nie należy tego leczenia w ogóle rozpoczynać. Jeżeli leczenie odmą opłucną rozpoczęto wcześnie, gdy zmiany są świeże i bardzo ograniczone, jeżeli przy tym powiodło się wytworzyć: odmę całkowitą od razu i uzyskać szybko skuteczne jej działanie, jeżeli prątków w plwocinie nie ma już od dłuższego czasu i przebiegu odmy nie zakłóciło żadne powikłanie, to leczenie odmą można zakończyć po 2 latach. W przeciwnym razie powinno ono trwać nadal. Michał Telatycki poleca w przypadkach rozleglejszych zmian wyjściowych w płucach pod- trzymywanie odmy co najmniej przez 3-4 lata od chwili zniknięcia prąt- ków gruźlicy w plwocinie, potwierdzanego wielokrotnymi badaniami, wykonywanymi co dwa miesiące. Nieraz, wbrew naszej woli leczenie odmą opłucną musimy przerwać przedwcześnie wskutek powstania, zro- stowego zapalenia opłucnej. [patrz też: , kosmetyki naturalne, Balsam Johnson, medycyna estetyczna ]

Bilateralizacja w toku odmy leczniczej

Tuesday, July 12th, 2016

Bilateralizacja w toku odmy leczniczej jest powikłaniem bardzo nie- pomyślnym, gdyż w ogromnej większości przypadków (w materiale K. Dąbrowskiego w 72,4%) wybitnie pogarsza rokowanie. Wczesna bilateralizacja rokuje na ogół gorzej niż późna. Bilateralizacja w postaci nowych: ognisk gruźliczych rokuje zwykle lepiej niż ta, która powstaje z aktywacji starych ognisk. W materiale K. Dąbrowskiego pierwsza kończyła się niepomyślnie w 67,4% (31 na 46), druga zaś w 82,6% (19 na 23). Wobec ujemnego wpływu bilateralizacji na los chorych, należy jej zapobir gać i jaik najwcześniej ją rozpoznać. Dla zapobieżenia bilateralizacji leczenie gruźlicy płuc odmą opłucną trzeba rozpoczynać jak naj wcześniej , gdy nie ma jeszcze większych zrostów, oraz, nie zwle- kać z przepalaniem takich zrostów opłucnych, które uniemożliwiają za- padnięcie się części płuca zawierającej ogniska gruźlicze. By sprawę wcześnie rozpoznać, należy każdego chorego bardzo dokładnie o bserwować podczas leczenia odmą opłucną, badać często stan podmio- towy, ogólną ciepłotę ciała i wagę ciała oraz stan obu .płuc metodami podstawowym i radiograficznie. Badania te powinny poprzedzać każde dopełnienie, odmy, w okresie zaś, gdy dopełnienia są już rzadsze, należy badania powtarzać mniej więcej co 1/2-2 miesięcy. Otrzymane przy tym seryjne zdjęcia rentgenowskie pozwalają o wiele wcześniej określić: dołączającą się bilateralizację sprawy gruźliczej i jej siedzibę. Leczenie w przypadkach bilateralizacji o łagodnym przebiegu bez gorączki lub niewielką gorączką polega na stosowaniu metody wypo- czynkowej i higieniczno-dietetycznej z równoczesnym leczeniem strep- tomycyną. Jeżeli sprawa nie cofa się ani nie zatrzymuje się, to należy niezwłocznie przejść do leczenia odmą opłucną, tak lż chory ma wtenczas odmę po obu stronach. Przypadki z większą gorączką i z licznymi ogni- skami, zwłaszcza jeżeli dochodzi do rozpadu, wymagają niezwłocznego leczenia odmą opłucną, należy jednak prowadzić je bardzo ostrożnie. Jeżeli bilateralizacja nastąpiła w późnym okresie leczenia odmą, gdy chory od dłuższego już czasu nie odpluwa prątków gruźlicy ani nie go- rączkuje i czuje