Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Obled pieniaczy (paranoia querulatoria) wystepuje

Tuesday, July 12th, 2016

Obłęd pieniaczy (paranoia querulatoria) występuje riajczęścięj przy usposobieniu psychopatycznym, może jednak czasem wikłać schizofrenię, stany maniakalne różnego pochodzenia i niektóre reakcje psychonerwicowe, np. tzw. nerwicę roszczeniową. Sprawa zaczyna się z zasady od drobnej jakiejś krzywdy, która spotkała osobnika. Dochodząc swoich praw i nie uzyskując zadośćuczynie- nia, popada on wskutek nieustających odwołań w coraz. to nowsze procesy, które wszczyna ze wzrastającą zawziętością. Z początku trzyma się jeszcze jakiejś rozsądnej linii postępowania, później odwołania jego, skargi, zażalenia i doniesienia zawierają tyle zwrotów obraźliwych w stronę sędziów, którzy mu nie przyznali słuszności, adwokatów,. prokuratorów i władz administra- cyjnych, w których postępowaniu widzi stronniczość, przekupność, złą wolę i niesprawiedliwość, że wynikają stąd coraz to dalsze wyroki, kary i inne na- stępstwa. Wkrótce idee nadwartościowe, jakie można widzieć w pierwszych krokach pieniacza, przeradzają się w prawdziwe urojenia. Chory rujnuje się materialnie i życiowo, byle postawić na swoim. Zaciekłość jego dochodzi do takich rozmiarów, że w każdej próbie perswazji widzi dowody intryg swoich wrogów, mających na celu złamać jego wolę wygrania sprawy. Z• biegiem czasu liczba procesów toczących się przeciwko pieniaczowi albo przez niego wszczę- tych dochodzi do nieprawdopodobnych rozmiarów, a życie jego i jego rodziny jest do tego stopnia rozprzężone, że nie zostaje nic innego, jak oddanie pie- niacza pod obserwację sądowo-psychiatryczną. Tutaj nierzadko można stwierdzić, że twierdzenia pieniacza, wypowiadane z niewzruszoną siłą przekonania i oporne na wszelką perswazję, mają cechy urojeń prześladowczych. Na dnie ich można dopatrzeć się rysów wielkościo- wych. Chory jest przeświadczony, że nie tylko wysoko postawi.one osobistości, ale i władze rządzące zainteresowane są w jego zniszczeniu, aby uniknąć kom- promitacji lub z chęci zysku. Można stwierdzić, że wszystkie wyższe zaintere- sowania, uczucia rodzinne czy społeczne zamilkły w psychice chorego, która owładnięta jest całkowicie tylko myślą o pognębieniu wrogów, odzyskaniu ma- jątku, honoru, wolności itd. Jest wielu pieniaczy, których nawet wieloletni pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie potrafi zmienić, którzy bez ustanku sta- rają się przemycić listy z zażaleniami i wciągają personel szpitala w system urojeń prześladowczych. U niektórych stwierdza się jednak dość rychło otrzeź- wienie, ich napięte afekty przycichają, popadają oni w stan rezygnacji, uznają swoją klęskę i beznadziejną sytuację, obiecują poprawę. Nigdy nie da się z nich, co prawda, wykorzenić głębokiego przekonania, że jednak mieli słusz- ność. Przy dowodzeniu swojej słuszności okazują ogromną biegłość w przepi- osach prawnych, które wykładaj-ą oczywiście tylko po myśli własnego interesu. Rozumowanie ich jest formalnie bez zarzutu, tak że zdolni są czasem zarazić .swoim obłędem bezkrytycznych członków rodziny (obłęd indukowany). W naj- lepszym razie wyleczenie ma charakter powierzchowny. W głębi chory zacho- wuje swoje poczucie krzywdy i urojenia, ale z obawy przed następstwami po- trafi powstrzymać się od pieniaczych działań. Korzystnie wpływa w tym kie- runku ubezwłasnowolnienie chorego. [podobne: , Bielizna nocna damska, Kabiny Sanitarne, medycyna estetyczna ]

Zapalenie wysiekowe oplucnej po stronie

Tuesday, July 12th, 2016

Zapalenie wysiękowe opłucnej po stronie zdrowego płuca rozpoczyna się zwykle silnymi bólami kłującymi po tej stronie i gorączką, która może szybko dojść do 40oC, czasami jednak gorączki nie ma wcale albo są tylko stany podgorączkowe. Tym objawom towa- rzyszy duszność wzmagająca się w miarę zwiększania się wysięku. Ilość wysięku bywa rozmaita. Odpowiednio do tego stłumienie odgłosu opu- kowego może dochodzić do dolnego kąta łopatki, do połowy jej wyso- kości lub jeszcze wyżej: Przebieg bywa najczęściej łagodny: samorodne wessanie się wysięku następuje przeważnie w okresie 15-30 dni. Leczenie w przypadkach wysiękowego zapalenia opłucnej po stronie zdrowego płuca jest przede wszystkim zachowawcze. Usuwa się tylko wysięki wielkie. Jeżeli po wypuszczeniu wysięku wykrywa się ognisko gruźlicze w dotychczas zdrowym płucu, to stosuje się leczenie odmą opłucną także po stronie wysięku przy dalszym stosowaniu odmy po stronie płuca pierwszego z większymi zmianami. Bilateralizacja W toku leczniczej odmy opłucnej rozwija się czasami czynna sprawa gruźlicza w płucu przedtem “zdrowym”. Stan taki: powstaje wskutek jego zakażenia lub zaostrzenia istniejących w nim ognisk gruźliczych nieczynnych. Jest to bilateralizacja gruźlicy. Zakażenie drugiego płuca następuje: 1) drogą oskrzeli; 2) drogą krwi; za zakażeniem w ten sposób przemawiają przypadki, w których stwierdza się w całym przedtem zdrowym- płucu ogniska gru- źlicze rozsiane równomiernie; 3) przez zawleczenie do wnęki zdrowego płuca i limfy z gruźli- czych węzłów chłonnych wnęki płuca po stronie odmy. Bardzo ciekawe pod tym względem są spostrzeżenia Janiny Misiewicz. W toku leczenia odmą opłucną doświadczalnej gruźlicy płuc u królików zauważyła ona, że największe ogniska gruźlicze w lewym płucu doświad- czalnie nie zakażonym znajdowały się niekiedy od tyłu przy wnęce. Ich wielkość i kształt na powierzchni, płuca były zupełnie podobne do wiel- kości i kształtu ognisk na przylegają-cej tutaj powierzchni prawego płuca, zakażonego doświadczalnie prątkami gruźlicy, przyciśniętego jak gdyby przez odmę do lewego płuca. Podobieństwo zewnętrzne ognisk w lewym płucu było tak wielkie, że odnosiło się wrażenie odbitki, lustrzanej zmian na przylegającej części prawego płuca oraz zakażenia lewego płuca bez- pośrednio, z prawego w miejscu przyciśnięcia do siebie powierzchni obu płuc przez odmę. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny, Kabiny Sanitarne ]