Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Z powstaniem wysiekowego zapalenia oplucnej

Tuesday, July 12th, 2016

Z powstaniem wysiękowego zapalenia opłucnej pogarsza się wybitnie zdolność chłonna opłucnej, a ciśnienie w jamie opłucnej wzrasta. Zatem nie ma potrzeby dopełniania odmy w okresie gromadzenia się wysięku. Chorego trzeba często badać promieniami rentgenowskimi, by na czas stwierdzić wsysanie się wysięku. Na podstawie samego tylko badania fizycznego klatki piersiowej często nie można uchwycić tego momentu, gdyż objawy fizyczne mogą, pomimo wchłaniania się wysięku, powsta- wać bez zmiany wskutek zgrubienia blaszek opłucnych. W miarę uby- wania wysięku odmę dopełnia się, by zapobiec przedwczesnemu rozsze- rzeniu się płuca. Jeżeli wysięk zaczął sam się wchłaniać, to nie należy go wypuszczać, wysięk bowiem zawiera ciała uodporniające ustrój cho- rego przeciwko gruźlicy. Wysięk wypuszcza się w tych pttzypadkach, w których nie ma on skłoności do wysysania się, pomimo że przeszło już mniej więcej 2-3 miesiące od czasu uspokojenia się sprawy zapalnej. Dłuższe pozostawanie wysięku jest niebezpieczne ze względu na możli- wość przejścia jego w zimny ropniak opłucny albo powstania zrostów opłucnych i zarośnięcia jamy opłucnej. Wypuszczając wysięk odmę pod- trzymuje się nadal. Z takim ogólnie przyjętym postępowaniem nie godzi się szkoła wło- ska z Moreilim na czele. Wychodząc z założenia, że dołączenie się wy- sięku opłucnego zmniejsza spoczynkowy stan płuca, żąda MoreUi jak naj wcześniejszego usuwania wysięku i zwlekanie uważa za błąd lekarski. Inni znowu polecają odmienne postępowanie, zależnie od tego, czy wysięk surowiczo-włóknikowy jest wczesny, czy późny, zaliczając do wy- sięków wczesnych te, które powstają. w pierwszych 6 miesiącach lecze- nia odmą, do późnych zaś – o wiele rzadszych – powstające po 1/2-2 latach leczenia. W przypadkach dużego wysięku wczesnego wypuszcza się od razu znaczną jego ilość i zastępuje się go powietrzem, a to dla umożliwienia sobie kontroli zmian w płucu oraz zapobieżenia odkładam a się na opłucnej złogów włóknika z następowym wytwarzaniem się roz- ległych zrostów, które uniemożliwiają dalsze leczenie odmą. W przypad- kach wysięku późnego zrosty powstające w razie niewypuszczenia wy- sięku, nie pociągają za sobą tych niepożądanych następstw, które wi- dzimy przy zrostach wczesnych, sprawa bowiem płuca jest już prze- ważnie opanowana przez dług-e leczenie odmą. Zatem w przeciwieństwie do wysięku wczesnego, w przypadkach wysięku późnego poleca się wy- puszczanie wysięku tylko w razie wskazania życiowego oraz ujawnienia sprawy czynnej gruźliczej w miąższu płucnym. [więcej w: , fizjoterapia, pierścionek zaręczynowy, indywidualne kalendarze trójdzielne ]