Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Statystyki inne, oparte na spostrzezeniach

Tuesday, July 12th, 2016

Statystyki inne, oparte na spostrzeżeniach u chorych znajdujących się w jednakowych warunkach materialnych, mieszkaniowych i pracy (Rite- rowski i inni), nie potwierdzają jednak tej zależności wysięków opłuc- nych w toku leczenia odmą opłucną od wpływów atmosferycznych. Wpływ wieku na częstość wysięków opłucnych w przebiegu lecze- nia odmą opłucną nie jest wyraźny, jak to wynika z zestawienia O. Soko- łowskiego. Wiek a częstość wysięków opłucnych wtoku leczenia odmą opłucną Niektórzy twierdzą, że wysięki opłucne w toku odmy leczniczej są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. W statystyce Sokołowskiego częstość wysięków wynosi u kobiet, leczonych odmą po jednej stronie 34%, u mężczyzn – 23,1%, Uwzględniając postulat jednakowych warunków Reiterowski miał, na odwrót na 158 mężczyzn i 147 kobiet wysięki u mężczyzn w 49,3 % (78 przypadków) i u kobiet w 45,6 % (67 przypadków). Na częstość wysięków opłucnych wywierają wpływ zrosty opłucne poprzedzające leczenie odmą opłucną, One bowiem zawierają nieraz gruzełki, masy serowate itd. i nierzadko rozrywają się w toku leczenia odmą. Według O. Sokołowskiego wysięki opłucne zdarzają się najczę- ściej wtedy, gdy istnieją tylko zrosty górne płaszczyznowe, (w 50% przypadków), rzadziej gdy równocześnie są zrosty płaszczyznowe górne i dolne (w 37,2%) i dalej w kolei coraz mniejszej częstości – gdy w oko- licy szczytów płuc są tylko zrosty postronkowate a w dolnej części płuc płaszczyznowe (23,2%) i wreszcie, gdy w górnej części płuc nie ma zu- pełnie zrostów a są tylko zrosty dolne płaszczyznowe (20,7%). Zatem największe niebezpieczeństwo dołączenia się wysięku stanowi przyrośnięcie górnego płata – prawdopodobnie dlatego, że tutaj znajdują się najczęściej niewygojone gruzełki, które zakażają jamę opłucną przy nadrywaniu się zrostów, rozciąganych odmą. Prócz tego sprawa gruźlicza przebiega tutaj w płucu przeważnie blisko opłu- cnej i bywa nieraz rozległa. [podobne: , gabinety stomatologiczne, ubranka dla niemowląt, oczyszczanie organizmu ]