Posts Tagged ‘filtry do wody’

Obled genealogiczny oparty jest równiez

Tuesday, July 12th, 2016

Obłęd genealogiczny oparty jest również na katatymii. Chory żyje w przekonaniu, że jest pochodzenia arystokratycznego i że swoiom ubogim rodzicom został w jakiś tajemniczy sposób podrzucony lub czasowo oddany na własność. Jakaś fantastyczna historia oparta na bardzo kruchych podstawach źródłowych, ma tłumaczyć obecną mistyfikację. Obłędu tego nie należy mie- szać z pseudologią fantastyczną, gdyż chodzi o prawdziwe urojenia, snute z głę- bokim przekonaniem i oporne na wszelkie przeciwdowody. Chory do tego stop- nia wżywa się w swoją rolę, że nawet zewnętrznie przybiera arystokratyczne maniery, tak jak je poznał w powieści czy w kinie. Niektórzy z tych chorych podejmują walkę prawną i prowadzą ją niekiedy z zaciekłością pieniaczy. Zda- rzają się i typy agresywne, chociaż wielu z tych chorych spokojnie l ufnie czeka ha spełnienie się przeznaczeń. Przebieg jest przeważnie przewlekły. Jeżeli uro- jenia są absurdalne, podejrzewać należy tło schizofreniczne. 7. Obłęd urojonej choroby (paranoia hypochondriaca) należy odróż- niać od objawowych idei nadwartościowych lub urojeń hipochondrycznych, występujących w obrazie klinicznym neurastenii, depresji oraz innych psycho- nerwic i psychoz. Chodzi tu mianowicie o prawdziwe, usystematyzowane, oporne na wszelkie sposoby leczenia i na perswazję urojenia ciężkiej, nieuleczalnej, najczęściej zaraźliwej choroby. Przedmiotem urojeń bywa zwykle jedna cho- roba, np. kiła, rzeżączka, choroba weneryczna w ogóle, rzadziej gruźlica, rak, choroba serca itd. Czynnik jatrogenny bezpośredni lub pośredni (np. popularne broszury treści lekarskiej) odgrywają zazwyczaj ogromną rolę. Rzecz prosta podłoże psychopatyczne lub neuropatyczne ma tu duże znaczenie. Nie są ścisłe używane często w tych przypadkach określenia w rodzaju “syfi- lidofobia”, “gonoreofobia”, “ftyzeofobia”, “kancerofobia”, gdyż chodzi tu nie o lęk przed nabawieniem się tych chorób, lecz o głębokie przeświadczenie, że się już padło ich ofiarą. Wszystkie przypadkowe zachorzenia lub objawy, a na- wet zjawiska na wskroś fizjologiczne, chory uznaje za dowody i objawy uro- jonego cierpienia. Argumenty i przeciwdowody lekarzy nie przekonują cho- rego. Jest on zdania, że lekarze umyślnie zatajają ,przed nim prawdę, aby go nie martwić, aby go nie dobijać. U chorych tych mieszają się laickie wyobra- żenia diagnostyczne z niby naukowymi. Przebieg bywa przewlekły. [podobne: , filtry do wody, Bielizna nocna damska, kurs sep ]

Rozpoznanie opiera sie na typowym

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie opiera się na typowym obrazie klinicznym, który wypełniony jest usystematyzowanymi, logicznie zwartymi urojeniami treści prześladowczej i ksobnej, przy nienaruszonej strukturze osobowości i doskonale zmodulowanym i dostosowanym życiu afektywnym i przy braku wszelkich innych aabwrze ń PBY- chicznych, W Szczególności braku omamów. Rokowanie do niedawna było niepomyślne. Ostro przebiegające zespoły para- noiczne reaktywne, wyrosłe zazwyczaj na podłożu psychopatii, lecz czasem nieza- leżnie od stwierdzalnych prepsychotycznych cech osobowości, pozwalały czasem na rokowanie lepsze, o ile było w mocy środowiska usunąć szkodliwie działające urazy psychiczne reaktywne. W ten sposób można było liczyć na ustąpienie odczynu para- noicznego, pieniaczego, obłędu zazdrości, rzadziej stanu reaktywnego prześladow- czego itd. Natomiast dwie postacie obłędu przewlekłego, mianowicie “prawdziwy” obłęd ksobny i obłęd prześladowczy, rokowały jak najgorzej. Largaktyl zmienił ra- dykalnie zasady rokowania w obłędzie. Okazało się z obserwacji klinicznych, że właśnie dwie te postacie przewlekle najlepiej reagują na leczenie largaktylem, nawet najbardziej zastarzałe przypadki po kilku dniach leczenia przeistaczają się w sposób wprost cudowny: chorzy nagle stwierdzają, że nikt ich nie prześladuje, że nikt im nie dokucza. Czasem stwierdza się krytycyzm wobec minionych urojeń, częściej chorzy twierdzą, że to, co było, było rzeczywistością, cieszą się jednak, że prześladowcy dali im spokój. Ten obłęd reszt- kowy (psychosis residualis) z biegiem czasu traci swój ładunek uczuciowo-przeko- naniowy i blednie. Trzeba jednak pamiętać, Że wyleczenie to ma charakter “zawie- szenia” objawów psychozy. Jeżeli chory przerwie przedwcześnie zażywanie dawek podtrzymujących largaktylu, to po paru tygodniach obłęd może powrócić z dawną siłą. Im więcej krytycyzmu przed leczeniem zdradza chory, tym rokowanie zdaje się być pod tYTI względem lepsze. Podejrzane są przypadki, gdzie chory samodziel- nie przerywa zażywanie dawek podtrzymujących, tłumacząc się np., że mu szkodzą, Już samo to stanowisko może świadczyć o nastawieniu urojeniowym. Wówczas na- wrót obłędu jest tylko kwestią czasu. Zapobieganie może wchodzić w rachubę tylko o tyle, o ile da się usunąć warunki sprzyjające powstawaniu spraw reaktywnych. Przyczyny postaci przewlek- łych nie są znane, tym samym nie może być mowy o zapobieganiu. Natomiast lecze-: nie zapobiegawcze w przypadkach leczonych largaktylem jest bardzo wazne. Chodzi tu mianowicie o zapobieżenie nawrotowi dzięki skrupulatnemu zażywaniu dawek podtrzymujących. [podobne: , rehabilitacja, filtry do wody, firma sprzątająca ]