Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Odma otrzewna (pneumoperitonaeum) powstaje w

Tuesday, July 12th, 2016

Odma otrzewna (pneumoperitonaeum) powstaje w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną zwłaszcza wtedy, gdy stosuje się dodatnie ciśnienie w jamie opłucnej. Wtenczas podczas kaszlu, który zwiększa ci- śnienie jeszcze bardziej, powietrze może utorować sobie drogę przez cienką blaszkę mięsno-ścięgnową, rozpinającą się między łukiem bocznym a środ- kowym przepony. W tych przypadkach z powstawaniem odmy otrzewnej odma opłucna znika. Odma otrzewna może wytworzyć się także wtedy, gdy przy wytwarzaniu lub dopełnieniu odmy wprowadza się powietrze w pobliżu dolnego brzegu płuca. Na właściwe rozpoznanie naprowadzają w tych przypadkach paradoksalne wahania ciśnienia W manometrze, po- legające na tym, że ciśnienie podczas wydechu obniża się a podczas wde- chu podnosi się. Narząd moczowy: W początkowym okresie leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną spostrzega się niekiedy białkomocz, wywołany dostaniem się do krążenia większej ilości jadów gruźliczych przy ucisku płuca. Jest on przemijający i nie ma znaczenia. Ciąża i poród. Zajście w ciążę nie wymaga zaprzestania leczenia odmą. Przed samym porodem należy w tych przypadkach dopełnić odmę, by w chwili znacznego obniżenia się przepony zapobiec dużemu rozszerze- niu się chorego płuca z następową aspiracją do dolnego płata płuca za- kaźnego materiału z niewygojonych jeszcze ognisk gruźliczych, usado- wionych w górnym płacie. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, Kabiny Sanitarne, korekcja wzroku ]

Przeciwwskazania do przepalania zrostów stanowia:

Tuesday, July 12th, 2016

Przeciwwskazania do przepalania zrostów stanowią: 1) ciężki ogólny stan chorego; 2) obecność jamy podopłucnej o cienkich ścianach, zagrażającej pęk- nięciem; 3) rozległe zrosty płaszczyźniane; 4) gruźlica dużego oskrzela; 5) wysięk opłucny ropny. Postępująca gruźlica krtani w przypadkach niecałkowitej odmy opłucnej leczniczej po stronie chorgeo płuca poprawia się nieraz po przepaleniu zrostów, jeżeli zabieg ten spowoduje zupełne zapadnięcie się płuca. W przypadkach równoczesnego istnienia zrostów i wysięku opłucnego zrosty przepala się po ustąpieniu ostrego okresu zapalenia opłucnej i po poprzednim usunięciu wysięku. Najniebezpieczniejsze przy przepalaniu są zrosty Maurera typu III i IV, ponieważ wciągnięta do nich tkanka płucna może dochodzić prawie do. okostnej żeber lub rozścięgna mięśni międzyżebrowych. Unikamy prze- palania zrostów, usadowionych w pobliżu śródpiersia oraz górnego otworu klatki piersiowej, ze względu na bliskość naczyń krwionośnych. W prze- palaniu tych zrostów przeszkodą są często także trudności techniczne. Do przepalania zrostów przystępujemy już 3-5, najpóźniej 6 tygodni po wytworzeniu odmy, jeżeli zrosty nie znikają i przeszkadzają w leczeniu, tak iż dalszej poprawy nie ma. Dłuższe zwlekanie w nadziei ścieńczenia zrostów z następowym pęknięciem w związku z ich wydłużaniem się na- raża cherego na powikłanie ropniakiem opłucnym, rozsiewanie się prąt- ków w płucu chorym i zdrowym, zesztywnienie ścian jamy. Przepalanie zrostów wprowadził w r. 1912 Jacobaeus. W jego metodzie do przepalania używa się żegadła galwanokaustycznego prostego lub nieco zakrzywionego, które polecił Unverricht, a którym łatwiej manipulować w jamie opłucnej .. Dla “usunięcia krwawienia z przepalanych zrostów należy posługiwać się żegadłem, rozpalonym tylko do bardzo słabej czerwoności, nie zaś do białego żaru, a to dlatego że żegadłem, rozpalonym do czerwoności, uzy- skuje się po obu stronach przepalonego miejsca pas koagulacyjny szero- kości 3 mm. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, opieka medyczna, rozstanie ]