Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Wspomniany powyzej obled udzielony (folie

Tuesday, July 12th, 2016

Wspomniany powyżej obłęd udzielony (folie a deux) nosi niezupeł- nie ścisłą nazwę psychozy indukowanej (paranoia indueta). Zastrzeżenia budzą się przeciwko pojęciu “indukcja” zaczerpniętemu z nauki o elektryczności. W miejsce tego mechanistycznego pojęcia proponuje Guntermann (1957) po- jęcie sugestii, która stanowi istotę udzielenia się urojeń drugiej osobie. Pra- widłowa nazwa powinna by więc raczej brzmieć paranoia suggesta. Przejęcie urojeń od osoby chorej psychicznie wymaga pewnego usposobienia psychopa- tycznego. Inaczej trudno sobie wytłumaczyć wzmożenie sugestywności do ta- kich rozmiarów, aby osobnik zdrowy mógł przejąć od chorego cały system urojeniowy wraz z: przynależną doń dynamiką afektywną i siłą przekonania, ślepą na kontrargumenty. “Indukcja” może dotyczyć obłędu rozmaitego typu, od pieniaczego począwszy aż do prawdziwej paranoi. “sensytywnej”. Obłęd może się udzielić nie tylko jednej osobie, ale i wielu, doprowadzając do psy- , choz zbiorowych, Obłęd posłannictwa religijnego w ciemnym środowisku wy- twarza szczególną silę sugestii, prowadząc do tworzenia się sekt religijnych o najdziwniejszych założeniach. Powstała w XVIII w. w Rosji carskiej sekta skopców, ,ktÓrzy obcinali- sobie- z pobudek religijnych narządy płciowe, Uczyła- w latach -1805-1871 zarejestrowanych członków 5444. Sekta ta -rozszerzała się w zastraszający sposób, tak że w r. 1914 liczyła 100 000 członków. Nie potrzeba dodawać, że w ustroju radzieckim i ta sekta, i inne zanikły doszczętnie. Jeżeli tak okrutne samookaleczenie może się udzielać w warunkach odpowiedniego nastroju urojeniowego, to cóż się dziwić, że osoba obcująca blisko z paranoi- kiem przejmuje się do tego stopnia jego przeżyciami -i- logiką wnioskowania, ze podziela jego obłęd. [podobne: , oczyszczalnie przydomowe, deratyzacja warszawa, rwa kulszowa ]

Odma oplucna z przeklucia przebiega

Tuesday, July 12th, 2016

Odma opłucna z przekłucia przebiega przewazme bez wysięku i dla- tego rokuje lepiej. Natomiast odma opłucna samorodna często wikła się zapaleniem opłucnej gruźliczym lub mieszanym, a to znacznie pogar- sza rokowanie. Dla zapobieżenia odmie opłucnej z przekłucia należy przy wy- konywaniu odmy leczniczej przestrzegać zasad. Dla zapobieżenia zaś odmie opłucnej samorod- nej należy rozpoczynać leczenie odmą jak najwcześniej, gdy nie ma jeszcze w płucach rozległych zmian gruźliczych ani rozedmowych. le- czyć odmę bez uciekania· się do dodatniego ciśnienia w jamie opłucnej, zwłaszcza w przypadkach z rozleglejszymi zmianami podopłucnymi, nadto zrosty i postronki opłucne przeszkadzające zapadaniu się płuca usuwać przepalaniem, nie zaś dążyć do ich rozerwania przez stosowanie dodat- nich ciśnień. Leczenie w razie powstania odmy opłucnej z przekłucia oraz sa- morodnej polega na stosowaniu spokoju fizycznego i psychicznego oraz na usuwaniu kaszlu w przypadkach zaś przebiegających ze znaczną dusz- nością i dużym przesunięciem śródpiersia i sąsiednich narządów także na wypuszczaniu powietrza z jamy opłucnej. Zabieg ten trzeba nieraz po- wtarzać wielokrotnie, a czasami nawet przez pewien czas stale. W razie osłabienia czynności serca stosuje się środki sercowe. Do leków tych oraz do wypuszczania powietrza uciekamy się znacznie częściej w przypadkach odmy opłucnej samorodnej, dołączającej się do odmy leczniczej po obu stronach.
Krwawienia Do mniejszych powikłań, związanych z wykonywaniem odmy opłucnej, należą krwawienia. Mogą one pochodzić z naczyń podskórnych między- żebrowych, płucnych i z naczyń zrostów opłucnych. Krwawienia z uszko- dzonych naczyń podskórnych nie mają większego znaczenia, natomiast krwawienia z naczyń międzyżebrowych mogą wypełniać nawet całą jamę: opłucną. Unika się tych krwawień przez nakłuwanie międzyżebrza tuż ponad górnym brzegiem żebra. [więcej w: , stomatologia Kraków, proktolog, deratyzacja warszawa ]