Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

OBLED PRZEWLEKLY (PARANOlA CHRONICA SIVE

Tuesday, July 12th, 2016

OBŁĘD PRZEWLEKŁY (PARANOlA CHRONICA SIVE VERA) Zrąb strukturalny tej psychozy nie różni się niczym zasadniczym, z wyjąt- kiem przewlekłego przebiegu, . od zrębu strukturalnego omówionych powyżej zespołów paranoicznych, z których niektóre zresztą, jak widzieliśmy, także wykazywały dążność do przewlekłego przebiegu. Za wspólnym omawianiem tych psychoz przemawia poza wszystkimi innymi argumentami .i nastepujący. Oto czasem stwierdzić można, zwłaszcza w przypadkach paranoi sensytYWr:e, fragmentaryczny początek psychozy na jakiś czas przed wybuchem właści- wego procesu. W ciągu kilku tygodni, jak zazwyczaj dowiadujemy się z wy- wiadu, przed rokiem, czy jeszcze dawniej, chory przeżywał podobny stan, który jednakże przeminął i w ciągu długiego czasu, roku i więcej, nie pojawiał się. W okresie remisji ani chory, ani otoczenie nic podejrzanego nie widzą. Dowo- dzi to, że proces nie jest od początku absolutnie przewlekły, że może jakiś czas trwać, jak gdyby był ostry. Zdaje się to być argumentem przemawiają- cym za czynnościowym charakterem sprawy, uchodzącej- do ery largaktylu za nieuleczalną. Określenie “paranoia prawdziwa” nie jest mimo wszystko pozba- wione sensu. Wyosobniono tę jednostkę z kręgu schizofrenicznego, ale mimo to zachodzić może pewne podobieństwo, gdyż w podobny sposób rozróżniamy zespoły z kręgu schizofrenicznego (schizofrenoidalne) od schizofrenii “praw- dziwej”, 6 której przypuszczamy, że posiada swoje własne, swoiste podłoże etiologiczne. Podobnie może się przedstawiać sprawa co do paranoi “prawdzi- wej”, gdyż jej przewiekły przebieg przy braku tła reaktywnego musi mieć jakąś przyczynę swoistą. Podział psychoz paranoicznych w piśmiennictwie daleki jest od jednolitości i przejrzystości. Jeżeli jednak chodzi o obłęd przewlekły, to w praktyce odróż- nić można dwie postacie, z których jedna odznacza się ogromną przewagą uro- jeń ksobnych i wyrastać ma z osobowości psychopatycznej sensytywnej, druga zaś odznacza się przewagą urojeń prześladowczych. [więcej w: , protetyka, olejek kokosowy, Depilacja laserowa ]

Niezrozumiale z poczatku spostrzezenia przyoblekaja

Tuesday, July 12th, 2016

Niezrozumiałe z początku spostrzeżenia przyoblekają się za jakiś czas w bardziej zrozumiałą formę. Chory domyśla się, że otoczenie ma wobec niego wrogie zamysły, lub że w nim samym musi być coś odrażają- cego, śmiesznego lub grzesznego. Początkowy obraz może więc przypominać obłęd ksobny lub prześladowczy albo hipochondryczny. W tym okresie może się choremu wydawać, że jego twarz jest zniekształcona. Zwierciadło potwier- dza mu tę iluzję (dysmorphophobia). Choremu może się wydawać, że wydziela przykrą woń i w ten sposób tłumaczy sobie spostrzeżenie, że ludzie się od niego odsuwają, że robią miny, że się na jego temat po kryjomu porozumiewają lub wypowiadają złośliwe uwagi. Trzeba mieć dużo wprawy diagnostycznej, aby w tym początkowym okresie nie poprzestać na rozpoznaniu zespołu paranoicz- nego, lecz wniknąć głębiej w jego podłoże. Wyrsch dużą wagę rozpoznawczą przywiązuje do swoistego nastroju schizofrenicznego (schizophrene Stimmung), którym odznacza się świat przeżyć autystyczno-urojeniowych. Jest błędem, je- żeli przy różnicowaniu ma się na myśli wyłącznie możliwość przewlekłej schi- zofrenii paranoidalnej. Jeżeli lekarz w wątpliwym przypadku, jak w przy to- czonych przykładach, nie znajduje omamów i innych cech zespołu paranoidal- nego, to uważa, że ma prawo rozpoznać paranoję. Tymczasem pamiętać należy o możliwości paranoicznego zespołu na podłożu przewlekłej schizofrenii, prostej lub ubytkowej. W przypadkach tych zespół paranoiczny ma typową strukturę: urojenia są logicznie do ćzwarte, wykazują niezłą systematyzację, towarzyszy im konsekwentne napięcie afektywne. Dokładniejsze badanie wskazane jest w przypadkach urojeń niedorzecznych, nazbyt kłócących się z rzeczywistością i z doświadczeniem. Absurdalność urojeń zakrawa wówczas na dereizm. Do- kładniejsze badanie wykryje w przypadkach tych wiele innych objawów roz- szczepiennych. Nie trzeba wówczas, jak to się czasem błędnie czyni, odrzucać rozpoznania paranoi. Obydwa rozpoznania są bowiem trafne, ponieważ leżą w innej płaszczyźnie, w innej warstwie etioepigenetycznej. Dotyczy to zwłasz- cza tak stosunkowo częstych przypadków obłędu zazdrości, obłędu religijnego ze skłonnością do sekciarstwa, również rzadszych przypadków obłędu genea- logicznego. Jeżeli tego rodzaju reakcje paranoiczne wystąpią na podłożu gru- bych zmian organicznych, np. otępienia starczego lub miażdżycowego, zmian psychoorganicznych alkoholowych itd., to etioepigenetyczna złożoność struk- tury takich obrazów klinicznych jest dla wszystkich zrozumiała. Natomiast ubytki schizofreniczne są znacznie trudniejsze do wykrycia. Jeżeli są jeszcze przeciwnicy wyodrębniania paranoi z kręgu schizofrenicznego, to pogląd swój opierają oni prawdopodobnie na analizie takich złożonych przypadków obłędu, powstałego na podłożu schizofrenicznym. [hasła pokrewne: , Depilacja laserowa, olejek makadamia, olej kokosowy ]