Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

W poczatkowym okresie leczenia gruzlicy

Tuesday, July 12th, 2016

W początkowym okresie leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną stoso- wano wysokie ciśnienie dodatnie, by ucisnąć i zupełnie unieruchomie chore płuco. Z czasem przekonano się jednak, że takie postępowanie jest przeważnie szkodliwe, ponieważ zmniejsza znacznie czynność oddechową zdrowych części płuca: i wybitnie zwiększa wysiłek chorego, by powietrze dostało się do płuc podczas wdechu. Toteż obecnie przy leczeniu odmą nie doprowadza się do ciśnienia dodatniego w jamie opłucnej, natomiast dąży się do uzyskania takiego najmniejszego ciśnienia” które wywołując odprężenie pluca przy stosunkowo nieznacznym jego ucisku, daje najlep- szy wynik leczniczy. Przy tym tzw. ciśnieniu najskuteczniejszym (pressio intrapleuralis optima) ciśnienie w jamie opłucnej w okre- sie wdechu i wydechu zostaje jeszcze ujemne. Uzyskuje się to u różnych osób po wprowadzeniu niejednakowej ilości powietrza, zależnie od oso- bniczych różnic w sprężystości pluc i innych czynników. U osób ze śródpiersiem bardzo podatnym wprowadzenie większej ilo- ści powietrza może wywołać znaczne przesunięcie śródpiersia i serca na- ,wet przy ujemnym ciśnieniu w jamie opłucnej. Toteż prócz ciśnienia w jamie opłucnej należy zwracać uwagę także na zachowanie się nie tylko uciskanego płuca, ale i narządów sąsiednich. Znaczne przesunięcie serca i śródpiersia w stronę zdrowego pluca wywołuje duszność L zabu- rzenia czynności serca, które nakazują natychmiast wypuścić część wpro- wadzonego powietrza. Po pierwszych dopełnieniach odmy zaleca się choremu leżeć przez dobę. W początkowym okresie leczenia dopełnia się odmę co kilka dni, wpro- wadzając za każdym razem o 50 ml powietrza więcej niż poprzednio, następnie po dojściu do 500 ml powietrza jednorazowo dopełnia się odmę mniej więcej raz na tydzień przez wprowadzenie 500 ml powietrza. Za- czynając od 5-6 dopełnienia leczenie odmą można prowadzić już ambu- latoryjnie. Wprowadzanie do jamy opłucnej naraz dużej ilości powietrza „na zapas” w celu zmniejszenia częstości dopełnień jest poważnym błędem w postępowaniu. Do utrzymania wytworzonej odmy wy- starczy w późniejszym okresie dopełniać ją coraz rzadziej – raz na 2- -4-6 tygodni, a w przypadkach dużych zgrubień opłucnej nawet jesz- cze rzadziej, [przypisy: , olej do włosów, catering dietetyczny, Siłownie zewnętrzne ]

Zapalenie wysiekowe oplucnej po stronie

Tuesday, July 12th, 2016

Zapalenie wysiękowe opłucnej po stronie zdrowego płuca rozpoczyna się zwykle silnymi bólami kłującymi po tej stronie i gorączką, która może szybko dojść do 40oC, czasami jednak gorączki nie ma wcale albo są tylko stany podgorączkowe. Tym objawom towa- rzyszy duszność wzmagająca się w miarę zwiększania się wysięku. Ilość wysięku bywa rozmaita. Odpowiednio do tego stłumienie odgłosu opu- kowego może dochodzić do dolnego kąta łopatki, do połowy jej wyso- kości lub jeszcze wyżej: Przebieg bywa najczęściej łagodny: samorodne wessanie się wysięku następuje przeważnie w okresie 15-30 dni. Leczenie w przypadkach wysiękowego zapalenia opłucnej po stronie zdrowego płuca jest przede wszystkim zachowawcze. Usuwa się tylko wysięki wielkie. Jeżeli po wypuszczeniu wysięku wykrywa się ognisko gruźlicze w dotychczas zdrowym płucu, to stosuje się leczenie odmą opłucną także po stronie wysięku przy dalszym stosowaniu odmy po stronie płuca pierwszego z większymi zmianami. Bilateralizacja W toku leczniczej odmy opłucnej rozwija się czasami czynna sprawa gruźlicza w płucu przedtem “zdrowym”. Stan taki: powstaje wskutek jego zakażenia lub zaostrzenia istniejących w nim ognisk gruźliczych nieczynnych. Jest to bilateralizacja gruźlicy. Zakażenie drugiego płuca następuje: 1) drogą oskrzeli; 2) drogą krwi; za zakażeniem w ten sposób przemawiają przypadki, w których stwierdza się w całym przedtem zdrowym- płucu ogniska gru- źlicze rozsiane równomiernie; 3) przez zawleczenie do wnęki zdrowego płuca i limfy z gruźli- czych węzłów chłonnych wnęki płuca po stronie odmy. Bardzo ciekawe pod tym względem są spostrzeżenia Janiny Misiewicz. W toku leczenia odmą opłucną doświadczalnej gruźlicy płuc u królików zauważyła ona, że największe ogniska gruźlicze w lewym płucu doświad- czalnie nie zakażonym znajdowały się niekiedy od tyłu przy wnęce. Ich wielkość i kształt na powierzchni, płuca były zupełnie podobne do wiel- kości i kształtu ognisk na przylegają-cej tutaj powierzchni prawego płuca, zakażonego doświadczalnie prątkami gruźlicy, przyciśniętego jak gdyby przez odmę do lewego płuca. Podobieństwo zewnętrzne ognisk w lewym płucu było tak wielkie, że odnosiło się wrażenie odbitki, lustrzanej zmian na przylegającej części prawego płuca oraz zakażenia lewego płuca bez- pośrednio, z prawego w miejscu przyciśnięcia do siebie powierzchni obu płuc przez odmę. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny, Kabiny Sanitarne ]