Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Obled pieniaczy (paranoia querulatoria) wystepuje

Tuesday, July 12th, 2016

Obłęd pieniaczy (paranoia querulatoria) występuje riajczęścięj przy usposobieniu psychopatycznym, może jednak czasem wikłać schizofrenię, stany maniakalne różnego pochodzenia i niektóre reakcje psychonerwicowe, np. tzw. nerwicę roszczeniową. Sprawa zaczyna się z zasady od drobnej jakiejś krzywdy, która spotkała osobnika. Dochodząc swoich praw i nie uzyskując zadośćuczynie- nia, popada on wskutek nieustających odwołań w coraz. to nowsze procesy, które wszczyna ze wzrastającą zawziętością. Z początku trzyma się jeszcze jakiejś rozsądnej linii postępowania, później odwołania jego, skargi, zażalenia i doniesienia zawierają tyle zwrotów obraźliwych w stronę sędziów, którzy mu nie przyznali słuszności, adwokatów,. prokuratorów i władz administra- cyjnych, w których postępowaniu widzi stronniczość, przekupność, złą wolę i niesprawiedliwość, że wynikają stąd coraz to dalsze wyroki, kary i inne na- stępstwa. Wkrótce idee nadwartościowe, jakie można widzieć w pierwszych krokach pieniacza, przeradzają się w prawdziwe urojenia. Chory rujnuje się materialnie i życiowo, byle postawić na swoim. Zaciekłość jego dochodzi do takich rozmiarów, że w każdej próbie perswazji widzi dowody intryg swoich wrogów, mających na celu złamać jego wolę wygrania sprawy. Z• biegiem czasu liczba procesów toczących się przeciwko pieniaczowi albo przez niego wszczę- tych dochodzi do nieprawdopodobnych rozmiarów, a życie jego i jego rodziny jest do tego stopnia rozprzężone, że nie zostaje nic innego, jak oddanie pie- niacza pod obserwację sądowo-psychiatryczną. Tutaj nierzadko można stwierdzić, że twierdzenia pieniacza, wypowiadane z niewzruszoną siłą przekonania i oporne na wszelką perswazję, mają cechy urojeń prześladowczych. Na dnie ich można dopatrzeć się rysów wielkościo- wych. Chory jest przeświadczony, że nie tylko wysoko postawi.one osobistości, ale i władze rządzące zainteresowane są w jego zniszczeniu, aby uniknąć kom- promitacji lub z chęci zysku. Można stwierdzić, że wszystkie wyższe zaintere- sowania, uczucia rodzinne czy społeczne zamilkły w psychice chorego, która owładnięta jest całkowicie tylko myślą o pognębieniu wrogów, odzyskaniu ma- jątku, honoru, wolności itd. Jest wielu pieniaczy, których nawet wieloletni pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie potrafi zmienić, którzy bez ustanku sta- rają się przemycić listy z zażaleniami i wciągają personel szpitala w system urojeń prześladowczych. U niektórych stwierdza się jednak dość rychło otrzeź- wienie, ich napięte afekty przycichają, popadają oni w stan rezygnacji, uznają swoją klęskę i beznadziejną sytuację, obiecują poprawę. Nigdy nie da się z nich, co prawda, wykorzenić głębokiego przekonania, że jednak mieli słusz- ność. Przy dowodzeniu swojej słuszności okazują ogromną biegłość w przepi- osach prawnych, które wykładaj-ą oczywiście tylko po myśli własnego interesu. Rozumowanie ich jest formalnie bez zarzutu, tak że zdolni są czasem zarazić .swoim obłędem bezkrytycznych członków rodziny (obłęd indukowany). W naj- lepszym razie wyleczenie ma charakter powierzchowny. W głębi chory zacho- wuje swoje poczucie krzywdy i urojenia, ale z obawy przed następstwami po- trafi powstrzymać się od pieniaczych działań. Korzystnie wpływa w tym kie- runku ubezwłasnowolnienie chorego. [podobne: , Bielizna nocna damska, Kabiny Sanitarne, medycyna estetyczna ]

Na osobne omówienie zasluguje obled

Tuesday, July 12th, 2016

Na osobne omówienie zasługuje obłęd zazdrości pijaków, ujmo- wany też ogólniejszą nazwą pamnoia alcoholica. Stoi on niemal zawsze w wy- raźnej zależności od okresów wzmożonego picia, tak że słabnie, gdy chory zaniecha picia, a po umieszczeniu w szpitalu w ogóle ustępuje. Tylko w rzad- kich przypadkach utrzymuje się przewlekle. Przypadki przebiegające z oma- mami najczęściej okazują się paranoidem z kręgu schizofr nicznego. Obłęd zazdrości pijaków wiąże się ściśle ze wzmożoną u alkoholików libido przy opóź- nieniu wytrysku nasienia. Niechęć płciową żony i jej zniecierpliwienie przy stosunku tłumaczy sobie chory nie obrzydzeniem jakie wzbudza w pijanym stanie oraz przykrością odczuwaną przez kobietę przy nadmiernie przedłużają- cym się stosunku, lecz pociągiem jej do innych mężczyzn. Poza tym dowodem rozporządza on jeszcze licznymi innymi, które mają charakter urojeń ksobnych i prześladowczych. Przypadkowe spotkania z sąsiadem, zadumany wyraz oczu małżonki, Jej ziewnięcie iub spojrzenie W okno, ukłon jakiegoś znajomego na. UliCY, rzekorno porozumiewawczy uśmiech sąsiadki – oto nieztnte dowody zdrad marzenskicn, wyjasniające dostatecznie oziębłość matżonki w stosunku do chorego. Urojenia zaZC1IOSCi przeplatać Się mogą z urojeniami przesiadów- czynu, w myśl których żona z kocnanxiern zamierzają poznawić go życia. Tacy “przesladowani” chorzy zamieniają się często w przesiadującycn (persecutes persecuteurs) i zdolni są do, przestępstw w stosunku do dommemanycn wrogow. 5. Obłęd posłannictwa religijnego, reformatorski, wynalazczy, odkrywczy (paranoia reformatoria, inventoria etc.). Chodzi tutaj o zaburzenia, które przekraczają znacznie pojęcie idei nadwartości owych, leżących nawet przy największym uniesieniu afektywnym wciąż jeszcze w gra- nicach normy. Tutaj idee nadwartościowe, wzmożone liościowo do ostatecz- nych granic, nabierają cech jakości patologicznej, mianowicie przeistaczają się w urojenia. Najoczywistsze przeciwdowody nie mają dla tych chorych siły prze- konywającej. Przeciwnie, odznaczają się oni przeważnie ogromną siłą porywa- nia za sobą drugich. Zwłaszcza obłęd religijny w sprzyjających społecznie wa- runkach prowadzi łatwo do psychoz zbiorowych, jak to widzieliśmy na przy- kładzie sekty skopców. Często się zdarza, że chorzy z posłannictwem religijnym lub reformatorskim znajdują głupców lub przestępców, którzy finansują ruchy masowe oparte na niedorzeczności. W przypadkach takich trudno jest zaiste rozgraniczyć ostro obłęd od głupoty ludzkiej i od zbrodniczego oszustwa. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olej lniany, Zdrowa żywność ]