Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Benedykt Grass wychodzac z zalozenia,

Tuesday, July 12th, 2016

Benedykt Grass wychodząc z założenia, że kardy wysięk w toku lecze- nia gruźlicy płuc odmą opłucną jest gruźliczy i zawiera w 100% przy- padków zjadliwe prątki Kocha, stosuje się u wszystkich chorych z burzli- wie przebiegającym wysiękiem opłucnym przepłukiwania jamy opłucnej słabym roztworem Lugola, natomiast pozostawia bez tego leczenia wy- sięki o przebiegu łagodnym. Polecono także, gdy dołącza się zapalenia opłucnej, wlewanie do jamy opłucnej 20 ml 20% wodnego roztworu glu- konianu wapniowego (calcium gluconatum) a to dla powstrzymania gro- madzenia się wysięku. Wysięki ropne, powstające w toku leczniczej odmy opłucnej u cho- rych na gruźlicę płuc, mogą być pochodzenia gruźliczego albo miesza- nego. Zapalenie wysiękowe opłucnej po stronie płuca zdrowego (pleuritis exsudativa contralateralis). W rzadkich przypad- kach w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną wysięk opłucnej pow- staje po stronie zdrowego płuca. Powikłanie to zdarza się najczęściej w drugim lub trzecim miesiącu leczenia odmą. Jest ono częstsze w przy- padkach odmy po prawej stronie. Wywód chorobowy nie jest jeszcze wyjaśniony. Jedni utrzymują, że odma opłucna nie odgrywa tutaj ża- dnej roli i sądzą, że powikłanie to stanowi objaw nowego usadowienia się istniejącego w ustroju zakażenia gruźliczego niezależnie od odmy, drudzy natomiast są tego zdania, że właśnie odma wyzwala odczyn ze strony opłucnej zdrowego płuca. Dotyczy to tych przypadków, w których w tym płucu są ogniska grużlicze, co prawda bardzo nieznaczne, nie dające się wykryć nawet promieniami rentgenowskimi. Ogniska te mają ulegać aktywacji pod wpływem odmy wywołującej przesunięcie serca i śródpiersia, pociąganie zrostów itd. Odczyn zdrowego płuca może być bardzo łagodny w postaci tylko przekrwienia podopłucnych części płuca albo przybrzeżnego zapalenia płuca (corticopleuritis), może jednak być silniejszy i objawiać się wtedy w postaci wysiękowego zapalenia opłu- cnej. Wysięk bywa przeważnie surowiczo-włóknikowy, nieraz krwo- toczny. Przewaga w nim limfocytów oraz zmiany opłucne, stwierdzone w nielicznych, co prawda” przypadkach śmierci, dowodzą gruźliczego po- chodzenia wysięku. [więcej w: , bielizna nocna, Bielizna nocna damska, witamina b6 ]

Obled pieniaczy (paranoia querulatoria) wystepuje

Tuesday, July 12th, 2016

Obłęd pieniaczy (paranoia querulatoria) występuje riajczęścięj przy usposobieniu psychopatycznym, może jednak czasem wikłać schizofrenię, stany maniakalne różnego pochodzenia i niektóre reakcje psychonerwicowe, np. tzw. nerwicę roszczeniową. Sprawa zaczyna się z zasady od drobnej jakiejś krzywdy, która spotkała osobnika. Dochodząc swoich praw i nie uzyskując zadośćuczynie- nia, popada on wskutek nieustających odwołań w coraz. to nowsze procesy, które wszczyna ze wzrastającą zawziętością. Z początku trzyma się jeszcze jakiejś rozsądnej linii postępowania, później odwołania jego, skargi, zażalenia i doniesienia zawierają tyle zwrotów obraźliwych w stronę sędziów, którzy mu nie przyznali słuszności, adwokatów,. prokuratorów i władz administra- cyjnych, w których postępowaniu widzi stronniczość, przekupność, złą wolę i niesprawiedliwość, że wynikają stąd coraz to dalsze wyroki, kary i inne na- stępstwa. Wkrótce idee nadwartościowe, jakie można widzieć w pierwszych krokach pieniacza, przeradzają się w prawdziwe urojenia. Chory rujnuje się materialnie i życiowo, byle postawić na swoim. Zaciekłość jego dochodzi do takich rozmiarów, że w każdej próbie perswazji widzi dowody intryg swoich wrogów, mających na celu złamać jego wolę wygrania sprawy. Z• biegiem czasu liczba procesów toczących się przeciwko pieniaczowi albo przez niego wszczę- tych dochodzi do nieprawdopodobnych rozmiarów, a życie jego i jego rodziny jest do tego stopnia rozprzężone, że nie zostaje nic innego, jak oddanie pie- niacza pod obserwację sądowo-psychiatryczną. Tutaj nierzadko można stwierdzić, że twierdzenia pieniacza, wypowiadane z niewzruszoną siłą przekonania i oporne na wszelką perswazję, mają cechy urojeń prześladowczych. Na dnie ich można dopatrzeć się rysów wielkościo- wych. Chory jest przeświadczony, że nie tylko wysoko postawi.one osobistości, ale i władze rządzące zainteresowane są w jego zniszczeniu, aby uniknąć kom- promitacji lub z chęci zysku. Można stwierdzić, że wszystkie wyższe zaintere- sowania, uczucia rodzinne czy społeczne zamilkły w psychice chorego, która owładnięta jest całkowicie tylko myślą o pognębieniu wrogów, odzyskaniu ma- jątku, honoru, wolności itd. Jest wielu pieniaczy, których nawet wieloletni pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie potrafi zmienić, którzy bez ustanku sta- rają się przemycić listy z zażaleniami i wciągają personel szpitala w system urojeń prześladowczych. U niektórych stwierdza się jednak dość rychło otrzeź- wienie, ich napięte afekty przycichają, popadają oni w stan rezygnacji, uznają swoją klęskę i beznadziejną sytuację, obiecują poprawę. Nigdy nie da się z nich, co prawda, wykorzenić głębokiego przekonania, że jednak mieli słusz- ność. Przy dowodzeniu swojej słuszności okazują ogromną biegłość w przepi- osach prawnych, które wykładaj-ą oczywiście tylko po myśli własnego interesu. Rozumowanie ich jest formalnie bez zarzutu, tak że zdolni są czasem zarazić .swoim obłędem bezkrytycznych członków rodziny (obłęd indukowany). W naj- lepszym razie wyleczenie ma charakter powierzchowny. W głębi chory zacho- wuje swoje poczucie krzywdy i urojenia, ale z obawy przed następstwami po- trafi powstrzymać się od pieniaczych działań. Korzystnie wpływa w tym kie- runku ubezwłasnowolnienie chorego. [podobne: , Bielizna nocna damska, Kabiny Sanitarne, medycyna estetyczna ]