Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Rozpoznanie opiera sie na typowych

Tuesday, July 12th, 2016

Rozpoznanie opiera się na typowych urojeniach usystematyzowanych, którym nie towarzyszy naruszenie struktury osobowości, ani zaburzenia życia afektywnego. Psychoza, o przebiegu przewlekłym, ogranicza się wyłącznie do urojeń. Rokowanie jest niepomyślne. Mimo ciężkości schorzenia chory zachował w pełni swoją zdolność do pracy, jest cenionym pedagogiem i nie wykazuje obniżenia uczuciowości wyższej. 8. Obłęd sytuacyjny (paranoia situativa) występuje najczęściej pod postacią przedstarczego obłędu ułaskawienia więźniów od- siadujących karę dożywotniego więzienia. Po wielu Hitach więzienia wytwarza się niczym nie uzasadniony optymizm, posuwający się czasem nawet tak da- leko, że więźniowie wymazują ze swej pamięci przestępstwo i karę, czują się niewinni, amnestionowani lub ułaskawieni. W przekonaniu tym żyją aż do śmierci, głusi na wszelkie przeciwdowody. Opisy tych przypadków pochodzą z czasów, gdy opierano się wyłącznie na psychopatologii i nie stosowano pneu- moencefalografii. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że podłożem tych optymistycz- nych urojeń bywa jakiś proces psychoorganiczny, wyrażający się bezkryty- cyzmem i euforią. Chorzy ci wytrwale pisują podania o ułaskawienie, to znowu skargi, zażalenia i protesty, w niezłomnym przekonaniu, że dążenia ich uwień- czone będą powodzeniem. U wielu więźniów wytwarza się obłęd pieniaczy lub prześladowczy. Jeżeli nie mija on i przebiega przewlekle, to dzieje się tak wskutek tego, że sytuacja reaktywna utrzymuje się dożywotnio lub w każdym razie beznadziejnie długo. Opisane jeszcze po pierwszej wojnie światowej psychozy drutów kolczastych, występujące u jeńców wojennych, widywane również w hitle- rowskich obozach koncentracyjnych, były w dużym odsetku przypadkami pa- ranoi omawianego typu. Ponadto bywały to depresje reaktywne. Przypadki z omamami słuchowymi zaliczyć trzeba oczywiście do zespołów paranoidalnych i. parafrenicznych. Psychozy te przeważnie mijają z chwilą odzyskania wolności. Przedstawione powyżej zespoły paranoiczne nie wyczerpują wszystkich mo- żliwości, stanowią raczej przykłady naj częstszych i praktycznie najważniej- szych zespołów psychotycznych tej kategorii. [więcej w: , Balsam Johnson, prawo medyczne, proktolog ]

Dlugosc leczenia odma oplucna Sprawa

Tuesday, July 12th, 2016

Długość leczenia odmą opłucną Sprawa długości leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną nie została do- tychczas jednolicie rozstrzygnięta. Ci sami autorowie wypowiadali nie- jednokrotnie co do tego zdania rozbieżne, jakby dowodząc tym słuszno- ści zgryźliwego twierdzenia Voltaire’a, że medycyna polega na tym, iż środki, których nie zna, stosuje na ustroju, który zna jeszcze mniej. Przyczyna rozbieżności leży w niejednakowych warunkach leczenia, za- leżnie od charakteru i rozległości zmian gruźliczych w płucu od stanu opłucnej, sił odpornościowych chorego, zdolności oddziaływania na odmę i od tego, jak wcześnie rozpoczęto leczenie odmą. W ogóle leczenie odmą opłucną powinno trwać co najmniej 2 lata od zniknięcia prątków, a może wymagać nawet 5 lat i więcej, ponieważ gojenie się jam wymaga dłuż- szego czasu. Toteż jeżeli chory nie może leczyć się odmą przez parę lat, nie należy tego leczenia w ogóle rozpoczynać. Jeżeli leczenie odmą opłucną rozpoczęto wcześnie, gdy zmiany są świeże i bardzo ograniczone, jeżeli przy tym powiodło się wytworzyć: odmę całkowitą od razu i uzyskać szybko skuteczne jej działanie, jeżeli prątków w plwocinie nie ma już od dłuższego czasu i przebiegu odmy nie zakłóciło żadne powikłanie, to leczenie odmą można zakończyć po 2 latach. W przeciwnym razie powinno ono trwać nadal. Michał Telatycki poleca w przypadkach rozleglejszych zmian wyjściowych w płucach pod- trzymywanie odmy co najmniej przez 3-4 lata od chwili zniknięcia prąt- ków gruźlicy w plwocinie, potwierdzanego wielokrotnymi badaniami, wykonywanymi co dwa miesiące. Nieraz, wbrew naszej woli leczenie odmą opłucną musimy przerwać przedwcześnie wskutek powstania, zro- stowego zapalenia opłucnej. [patrz też: , kosmetyki naturalne, Balsam Johnson, medycyna estetyczna ]