Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Tresc urojen przesladowczych stanowia czesto

Tuesday, July 12th, 2016

Treść urojeń prześladowczych stanowią często zamysły wrogów otrucia chorego. Podejrzenia te znajdują potwierdzenie w omamach węcho- wych i smakowych. Częste jesttwierdzenie, że w nocy zatruwa się go gazami, wpuszczanymi np. przez dziurkę od klucza. Chory słyszy: syk wpuszczanego gazu i czuje przykrą jego woń. Na drugi dzień skarży się też na liczne dolegli- wości, które wiąże przyczynowo z otruciem. Niezupełnie typowe są .omamy psychiczne podobne do paranoidalnych, a więc zjawiska telepatii, hipnotyzo- wania na odległość, odczytywania myśli chorego. Czasem górują urojenia ksobne .. Urojenia wielkościowe zazwyczaj ledwie się zaznaczają. Wrogowie zwykle mają motywy osobiste, a więc chodzi o porachunki na tle kłótni ro- dzinnych lub sąsiedzkich, o prześladowania na tle zawiści zawodowej, majątko- wej, czasem na tle politycznym. Czasem chorzy gubią się w domysłach i bez- radnie oświadczają, że nie rozumieją celu tych szykan, Niektórzy sądzą, że wypróbowuje się na nich jakiś nowy wynalazek. Czasem w obrazie klinicz- nym występują wyraźnie omamy czuciowo-ustrojowe. Często chodzi tu o uro- jeniowe interpretacje różnych przypadkowych spostrzeżeń i doznań, Chora do- chodzi np. do wniosku, że w nocy gwałci się ją, uśpiwszy przedtem podstęp- nie. Chorzy religijni posądzają złego ducha o te ,działania i uważają się za opętanych. Urojenia te są do tego stopnia usystematyzowane, że w piśmien- nictwie używa się czasem starego określenia paraphrenia systematica, które zwykło się za Kraepelinem przeciwstawiać nazwie paraphrenia expansiva. Rozróżnienie to nie opiera się na istotnych sprawdzianach. Bardzo trafne jest stare miano Kraepelina par:anoia haUucinat,oria. Wyszło ono niesłusznie z użycia. Nawet w ciągu wielu lat prowadzona obserwacja parafreników nie ujawnia jakichkolwiek cech rozpadu struktury osobowości. Afekt jest zupełnie dostoso- wany do treści urojeń, a więc najczęściej chory reaguje przygnębieniem lub roz- drażnieniem. [patrz też: , integracja sensoryczna, przedłużanie rzęs, balsam do włosów ]

Czestosc bilateralizacji w gruzlicy pluc

Tuesday, July 12th, 2016

Częstość bilateralizacji w gruźlicy płuc podczas leczenia odmą opłucną oceniają różni autorowie niejednakowo. Różnice zależą naj- prawdopodobniej przede wszystkim od doboru przypadków do leczenia odmą, zwłaszcza zaś od liczby przypadków z. dostatecznym uciskiem przez odmę ognisk gruźliczych w płucu. W materiale K. Dąbrowskiego było 69 przypadków bilateralizacji na 282 przy- padki odmy po jednej stronie, co stanowi 24,5%. W 46 z tych przypadków (66%)· bilateralizacja nastąpiła w płucu przedtem zdrowym, w 23 zaś jako zaktywowanie ognisk gruźliczych starych lub powstanie świeżych w płucu niezupełnie zdrowym. W materiale Sanatorium Wilkowice·Bystra spostrzegano bilateralizację tylko w 9 przypadkach (w 7,6%) na 118 przypadków, leczonych odmą. Tak wielka różnica może zależeć od tego, że vi sanatorium stosowano prócz odmy leczenie klimatyczno- sana tory] ne. Bilateralizacja w gruźlicy płuc w toku odmy opłucnej leczniczej zda- rza się w początkowym okresie leczenia odmą, i w późniejszych okresach. Pierwszą nazywamy bilateralizacją wczesną, drugą późną. Późna bilateralizacja może powstać wtedy, kiedy zdawało się, że chory jest już praktycznie zdrowy, tzn. że od dawna nie ma objawów chorobowych, czuje się zupełnie dobrze i nie odpluwa plwociny. Bila- teralizacji tego okresu nie można, rzecz prosta, przypisywać odrnie. Dołączenie się, czynnej sprawy gruźliczej w drugim płucu może na- stąpić zupełnie niepostrzeżenie bez żadnych objawów. Czasami pierwszym objawem bilateralizacji bywa szczególny upadek sil (asthenia). Może mu towarzyszyć gorączka lub – rzadziej wychudnienie. Gorączka poja- wia się częściej dopiero po wysiłku i znika po półgodzinnym wypo- czynku, bywa przeważnie niewysoka. nie przekracza 38,5° C. Bilatera- lizacja może rozpoczynać się także nieznacznymi objawami czynnościo- wymi lub fizycznymi w postaci: nawrotu kaszlu, czasami krwioplucia lub plwociny, w której po długiej przerwie stwierdza się znowu prątki gruźlicy, oraz nieprawidłowych objawów osłuchowych (rzężeń suchych lub wilgotnych, trzeszczeń itp.). Dla ostatecznego rozpoznania sprawy niezbędne jest badanie radiologiczne płuc, przede wszystkim zdjęcia wy- konywane systematycznie w niewielkich odstępach czasu. W innych przypadkach bilateralizacja rozpoczyna się ostro dreszczami, wysoką go- rączką, kłuciem w boku, kaszlem itd., a badanie fizyczne wykrywa ognisko zagęszczenia w płucu dotychczas zdrowym. Dalszy los tych zmian bywa różny: mogą one częściowo cofać się albo też dawać po- czątek stopniowo lub szybko rozwijającym się suchotom płuc. Rozpoznanie bilateralizacji wymaga nieraz dłuższej obserwacji, gdyż nie każda sprawa powstająca w toku odmy leczniczej w drugim płucu jest przez to samo sprawą gruźliczą. Dla wczesnego rozpoznania jest niezbędne przy leczeniu odmą opłucną częste badanie płuca nie tylko chorego, ale i zdrowego. Jest to konieczne zwłaszcza w przypad- kach, w których po pewnej poprawie stan chorego pogarsza się albo pomimo skuteczności odmy w plwocinie pojawiają się znowu po dłuższej przerwie prątki gruźlicy. [podobne: , biustonosze do karmienia, balsam do włosów, wózki dziecięce ]