Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

OBLED PRZESLADOWCZY (PARANOJA PERSECTJTORlA) Obled

Tuesday, July 12th, 2016

OBŁĘD PRZEŚLADOWCZY (PARANOJA PERSECTJTORlA) Obłęd prześladowczy odznacza się przewagą nie urojeń ksobnych, jak w pa- ranoi sensytywnej, lecz urojeń prześladowczych. Cierpienie to w przewlekłej postaci zdaje się być jeszcze rzadsze niż poprzednie. Zazwyczaj wybucha ono u starszych osób, ktorym zdaje się, że rodzina pragnie zawładnąć ich mająt- kiem, pozbyć się ich jako ciężaru lub osiągnąć inne, z zasady nikczemne cele. Prześladowcą, który jakoby osaczał chorego siecią tajemnych i podstępnych knowań, bywa często homoseksualny lub heteroseksualny kochanek, który za- mienił się na skutek intryg ludzkich lub własnej podłości we wroga. Wszelkie niepowodzenia życiowe, nieotrzymanie posady, przegrany proces, straty finan- sowe, wypadek samochodowy, choroba itd. – wszystko to ma być wynikiem wrogich, szatańsko chytrych, zamaskowanych działań jednego człowieka lub całej szajki. Urojenia ksobne mogą tu być ledwie zaznaczone. Urojeń wielkoś- ciowych trudno się czasem dopatrzyć. Chory broniąc się atakuje swoich do- mniemanych wrogów we wszelki dostępny sposób: paszkwilami, donosami, listami obraźliwej treści itd. Gdy nic nie pomaga, ucieka się do czynnych na- paści i próby zabójstwa. To są właśnie przypadki, które określa się po fran- cusku persecutes persścuteurs – prześladowani prześladowcy. Nie wszyscy paranoicy są skłonni do gwałtownych działań. Są też typy skryte, które urojenia swoje przechowują w tajemnicy. Nikt nie rozumie, dlaczego nagle zmieniają miejsce pracy lub zamieszkania, zrywają z przyjaciółmi wszel- kie stosunki lub okazują jakieś postępowanie w oczach ludzi niezgodne z inte- resami życiowymi ich samych, ich rodzin lub grupy społecznej, wśród której byli dotąd czynni. Niektórzy natomiast prowadzą jawną walkę z domniema- nymi wrogami zachowując się zresztą tak jak każdy normalny człowiek bro- niący namiętnie i z przekonaniem jakiejś sprawy. Ponieważ brak jest jakichkol- wiek oznak rozpadu, nic dziwnego, że potrafią oni niejednego obrońcę pozy- skać i wciągnąć w wir walki. Chorzy ci bardzo często zaopatrzeni są w świa- dectwa zdrowia psychicznego uzyskane od lekkomyślnych lekarzy. Bardzo często dopiero orzeczenie sądowo-psychiatryczne, przygotowywane z powodu jakichś przestępczych czynów chorego, wydobywa na światło dzienne długo utajony jego system prześladowczy. Choroba psychiczna stanowi wówczas nie- spodziankę dla najbliższych krewnych i współpracowników chorego. Chorzy ci sami nigdy nie mają poczucia swej choroby. [więcej w: , badania psychologiczne, olej do włosów, ból pleców ]