Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Powiklania w toku leczenia odma

Tuesday, July 12th, 2016

Powikłania w toku leczenia odmą opłucną Podczas wytwarzania oraz dopełniania odmy opłucnej mogą powstawać powikłania w obrębie narządu oddechowego i innych narządów, Według zestawienia statystycznego, opartego na 29.000 odm opłucnych leczni- czych, stosowanych w sanatoriach w Leysinie, Arosie, Montreux i Davosie, zdarzyły się powikłania nagłe przy wytwarzaniu i dopełnianiu odmy 83 razy, co stanowi 0,275 promille. Czwarta część powikłań dotyczyła pierwszej odmy, a % zdarzyły się w czasie jej dopełniania (Frommel iDemole). Najgroźniejszym powikłaniem jest zespół opisany przez Forlaniniego pod nazwą ,,rzucawka lub “padaczka opłucna”. W postaci klasycznej zespół ten objawia się nagłą zupełną utratą przytomności, drgawkami, kurczami, rzadziej porażeniem lub niedowładem mięśni prążkowanych, zapadem i zaburzeniem oddycha- nia aż do bezdechu włącznie. Chory może odzyskać przytomność dość szybko, już po kilku minutach, w innych natomiast przypadkach bardzo powoli, w ciągu kilku godzin. Utrata przytomności trwa wyjątkowo pra- wie dobę. Drgawki pojawiają się zwykle równocześnie z utratą przytom- ności i dotyczą mięśni głowy (w tym gałki ocznej), szyi, tułowia i koń- czyn po obu stronach albo – znacznie częściej – po jednej stronie. Z od- zyskaniem przytomności drgawki ustępują zwykle zupełnie. W rzadkich przypadkach spostrzega się w napadzie porażenie połowicze, porażenie jednej kończyny lub jednej gromady mięśni (monoplegia) ustępujące po- woli i nie zawsze bez śladu. Czasami dołączają się wymioty. Tętno bywa początkowo wybitnie zwolnione, wkrótce jednak przyśpiesza się, staje się niemiarowe. miękkie, małe, nitkowate, wreszcie może zniknąć. Chory oddycha coraz powierzchowniej i rzadziej, czasami oddech przybiera typ Cheyne-Stokesa lub Kussmaula, wreszcie ustaje. – Stłumienie sercowe znika ustępując miejsca odgłosowi bębenkowemu. W okolicy sercowej wskutek mieszania się powietrza z krwią pojawia się szmer głośny, dągły, wzmagający się podczas skurczu serca (tzw. szmer młyński). Może on trwać od kilku minut do kilku dni. Powłoki skórne i błony śluzowe bledną przybierając jednocześnie odcień siny. W skórze szyi, górnej czę- – ści tułowia i zwłaszcza na twarzy pojawiają się sinawe plamy. Są one ostro odgraniczone od otoczenia, Ieźą gęsto obok siebie, znikają zazwy- czaj już po kilku minutach. Nieraz występuje mimowolne oddawanie moczu i kału. Napad kończy się śmiercią lub ustępuje bez śladu, czasami jednak pozostawia pewne następstwa. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, biustonosze do karmienia, domowe sposoby na trądzik ]

Plyn zatokowy jest prawdopodobnie ciecza

Tuesday, July 12th, 2016

Płyn zatokowy jest prawdopodobnie cieczą surowiczą, która zwilża fizjologicznie obie blaszki opłucne, a u chorych z odmą opłucną groma- dząc się w większej ilości wskutek utrudnienia odpływu drogami natu- ralnymi opada na dno jamy opłucnej. Za takim tłumaczeniem powsta- wada płynu zatokowego, zwanego również “płynem kątowym”, przemawia często krótki czas jego trwania a także to, że stwierdza się go nieraz także w okresie poprawy, przy czym jego powstaniu nie to- warzyszą zmiany stanu ogólnej ciepłoty ciała; tętna, oddechów, szybkości opadania krwinek itd. Przeciwko teorii, która tłumaczy powstawanie płynu zatokowego podrażnieniem opłucnej częstymi nakłuciami, ciepłotą wpro- wadzonego powietrza, samym powietrzem i innymi czynnika i, prze- mawia także to, że płynu często nie ma nawet po silniejszym podrażnie- niu opłucnej, np. po wziernikowaniu jamy opłucnej i po przepalaniu zrostów.
Przyczyny i sposób powstawania zapalenia opłucnej W toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Jedni przypisują rolę czynnika przyczynowego ustawicznemu podrażnieniu opłucnej przez powietrze z następo- wym obniżaniem się odporności opłucnej na prątki gruźlicy, inni uzależ- niają powikłanie odmy opłucnej przez wysiękowe zapalenie opłucnej od rozsunięcia przez powietrze blaszek opłucnej. Sprawa gruźlicy doszedłszy do opłucnej szerzy się na znaczniejszej jej przestrzeni i stwarza warunki do powstawania wysięku, natomiast ogram- cza się tylko do niewielkiej przestrzeni opłucnej wywołując suche jej zapalenie z wytworzeniem zrostów, jeżeli odmy opłucnej nie ma. Olgierd Sokołowski przypuszcza, że do powstania wysięku przyczynia się nad- wrażliwość opłucnej na tle uczulenia już na małe dawki jadu gru- źliczego, który przedtem nie wystarczał do wywołania zapalenia, albo zaostrzenie ognisk gruźliczych drzemiących w zrostach. [hasła pokrewne: , prawo medyczne, artykuły fryzjerskie, odżywka do włosów ]