Plyn zatokowy jest prawdopodobnie ciecza

Płyn zatokowy jest prawdopodobnie cieczą surowiczą, która zwilża fizjologicznie obie blaszki opłucne, a u chorych z odmą opłucną groma- dząc się w większej ilości wskutek utrudnienia odpływu drogami natu- ralnymi opada na dno jamy opłucnej. Za takim tłumaczeniem powsta- wada płynu zatokowego, zwanego również “płynem kątowym”, przemawia często krótki czas jego trwania a także to, że stwierdza się go nieraz także w okresie poprawy, przy czym jego powstaniu nie to- warzyszą zmiany stanu ogólnej ciepłoty ciała; tętna, oddechów, szybkości opadania krwinek itd. Przeciwko teorii, która tłumaczy powstawanie płynu zatokowego podrażnieniem opłucnej częstymi nakłuciami, ciepłotą wpro- wadzonego powietrza, samym powietrzem i innymi czynnika i, prze- mawia także to, że płynu często nie ma nawet po silniejszym podrażnie- niu opłucnej, np. po wziernikowaniu jamy opłucnej i po przepalaniu zrostów.
Przyczyny i sposób powstawania zapalenia opłucnej W toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Jedni przypisują rolę czynnika przyczynowego ustawicznemu podrażnieniu opłucnej przez powietrze z następo- wym obniżaniem się odporności opłucnej na prątki gruźlicy, inni uzależ- niają powikłanie odmy opłucnej przez wysiękowe zapalenie opłucnej od rozsunięcia przez powietrze blaszek opłucnej. Sprawa gruźlicy doszedłszy do opłucnej szerzy się na znaczniejszej jej przestrzeni i stwarza warunki do powstawania wysięku, natomiast ogram- cza się tylko do niewielkiej przestrzeni opłucnej wywołując suche jej zapalenie z wytworzeniem zrostów, jeżeli odmy opłucnej nie ma. Olgierd Sokołowski przypuszcza, że do powstania wysięku przyczynia się nad- wrażliwość opłucnej na tle uczulenia już na małe dawki jadu gru- źliczego, który przedtem nie wystarczał do wywołania zapalenia, albo zaostrzenie ognisk gruźliczych drzemiących w zrostach. [hasła pokrewne: , prawo medyczne, artykuły fryzjerskie, odżywka do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.