Wstępna próba lamiwudyny w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. czesc 4

Posted by admin on December 4th, 2018

Odwrotnie, średnie poziomy aminotransferazy alaninowej były istotnie wyższe w linii podstawowej u 4 pacjentów, u których utrzymywało się zaniknięcie HBeAg (210 . 32 U na litr) i 6 przy utrzymującym się supresji DNA HBV (181 . 28 U na litr) niż u 26 pacjentów z przejściową supresją DNA HBV (96 . 9 U na litr, P <0,001 przez niesparowany test t-Studenta). Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej było związane z późnym ostrym zaostrzeniem choroby, a następnie utrzymującą się supresją DNA HBV u jednego pacjenta, który nie miał odpowiedzi na leczenie interferonem. …read more

Wstępna próba lamiwudyny w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. cd

Posted by admin on December 4th, 2018

Ponadto, podczas terapii zaobserwowaliśmy zależny od dawki trend maksymalnego średniego poziomu aminotransferazy alaninowej: wystąpił po 4 tygodniach w grupie 25 mg, 6 tygodniach w grupie 100 mg i 10 tygodniach w 300 -mg grupa. Po przerwaniu terapii w 24 tygodniu odnotowano drugi szczyt we wszystkich trzech grupach. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki w trzech grupach leczenia. …read more

Wstępna próba lamiwudyny w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. ad

Posted by admin on December 4th, 2018

Poziomy 1,5 pg na mililitr lub mniej były uważane za niewykrywalne. Różnice statystyczne między średnimi obliczono za pomocą testu t Studenta lub testu Manna-Whitneya. Różnice w proporcjach między grupami obliczono za pomocą analizy chi-kwadrat z poprawką Yatesa lub dokładnym testem Fishera (InStat Mac, wersja 2.0, GraphPad Software, San Diego, CA). Znaczenie utraty DNA HBV w czasie podczas terapii obliczono za pomocą testu log-rank.9 Wszystkie wartości P są dwustronne.
Badanie to zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej instytucji, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. …read more

Wstępna próba lamiwudyny w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B.

Posted by admin on December 4th, 2018

Chociaż interferon jest ważnym postępem w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, 1,2, jest skuteczny u mniej niż 40 procent pacjentów, 3 należy podawać we wstrzyknięciu i ma potencjalnie ograniczające dawkę działania niepożądane. Analogi nukleozydów stanowią alternatywne podejście. Lamiwudyna, (-) enancjomer 3 -tiacytydyny, jest doustnym 2 , 3 -dideoksynukleozydem, który hamuje syntezę DNA przez zakończenie powstającego prowirusowego łańcucha DNA; zakłóca aktywność odwrotnej transkryptazy wirusa ludzkiego niedoboru odporności (HIV) i wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). W przeciwieństwie do innych dideoksynukleozydów, lamiwudyna nie hamuje mitochondrialnego DNA ani komórek progenitorowych szpiku w stężeniach, które blokują syntezę DNA HBV i nie jest włączona do DNA mitochondrialnego.4 Lamiwudyna hamuje DNA HBV w liniach komórkowych, kaczkach i szympansach. Wśród pacjentów z zakażeniem wirusem HIV i przewlekłym zapaleniem wątroby typu B lamiwudyna szybko obniżyła poziom HBV DNA do niewykrywalnego poziomu. …read more