Odma sródtkankowa Dosc czestym powiklaniem

Odma śródtkankowa Dość częstym powikłaniem przy wytwarzaniu oraz przy dopełnieniach odmy opłucnej jest odma odskórna (emphysema, subcutaneu.m). Powstaje ona w razie dostania się powietrza pod skórę. Zależnie od ilo- ści powietrza, odma podskórna może ograniczyć się do okolicy nakłucia lub jest bardzo rozległa. Powstaniu tego powikłania sprzyja bardzo silny kaszel oraz doprowadzanie ciśnienia w jamię opłucnej do wysokiego po-: ziomu. Odma podskórna powstaje także wtedy, gdy płuco zostało zra- nione w miejscu przyrośniętym do klatki piersiowej, wskutek czego powietrze z oskrzelków albo z jamy w płucu dostało się pod skórę w du- żej ilości, zwłaszcza podczas kaszlu. Odmę podskórną rozpoznaje się po znamiennym trzeszczeniu przy uciskaniu skóry palcem. W przypadkach rozleglejszej odmy mogą powstawać wypuklenia wypełniające, np. dołek nadobojczykowy. W tych przypadkach chorzy nieraz uskarżają się na bóle w tym miejscu. Inne postaci odmy powietrznej w przebiegu leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną zdarzają się rzadko. Jeżeli podczas wytwarzania lub dopełniania odmy opłucnej powietrze dostaje się między opłucną ścienną a powięź wewnątrzpiersiową (fas cia endothoracica), która pokrywa mięśnie międzyżebrowe i żebra od we- wnątrz, to powstaje odma podpowięziowa (emphysema sub- fasciale). Można ją rozpoznać dopiero wtedy, gdy powietrze szerząc się poza powięź wewnątrz piersiową dotrze do dołka nadmostkówego i dalej rozprzestrzenia się pod skórę. Odma podpowięziowa zazwyczaj nie wywołuje żadnych większych dolegliwości. Jeżeli po zranieniu płuca podczas wytwarzania lub dopełniania odmy powietrze z uszkodzonego miąższu płucnego dostaje się do tkanki śród- miąższowej, to powstaje odma płuc śródmiąższowa, zwana także “odmą płuc międzyzrazikową” (emphysema pulmo- num interstitiaLe s. interlooulare]. Jeżeli przy tym dużo powietrza gro- madzi się w tkance podopłucnej, to sprawa nosi miano: “odma pod- opluena” (emphysema subpLeuraLe). Z tkanki śródmiąższowej powie- trze może dostawać się wzdłuż naczyń i oskrzeli do wnęki płuca i po- przez nią do śródpiersia. Powstaje wtedy odma śródpiersia(em- physema mediastinale). Przebieg tej odmy może być różny. Najczęściej miejsce wtargnięcia powietrza wkrótce zamyka się skrzepem krwi, włóknikiem, strzępkiem opłucnej. W tych przypadkach odma może objawić się tylko jako -odma podskórna w dołku nadmostkowym i na szyi po obu stronach albo też tylko nieznacznym utrudnieniem oddy- chania, bólami za mostkiem lub w okolicy krtani, chrypką, utrudnieniem połykania. Opisano jednak zresztą bardzo rzadkie przypadki (np. przy- padek ogłoszony przez Nadzieję Berdo), w których z każdym wdechem przez miejsce zranienia dostawały się do śródpiersia coraz nowe porcje powietrza, zwłaszcza podczas kaszlu. [hasła pokrewne: , okulista, rehabilitacja, Siłownie zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.