Niezrozumiale z poczatku spostrzezenia przyoblekaja

Niezrozumiałe z początku spostrzeżenia przyoblekają się za jakiś czas w bardziej zrozumiałą formę. Chory domyśla się, że otoczenie ma wobec niego wrogie zamysły, lub że w nim samym musi być coś odrażają- cego, śmiesznego lub grzesznego. Początkowy obraz może więc przypominać obłęd ksobny lub prześladowczy albo hipochondryczny. W tym okresie może się choremu wydawać, że jego twarz jest zniekształcona. Zwierciadło potwier- dza mu tę iluzję (dysmorphophobia). Choremu może się wydawać, że wydziela przykrą woń i w ten sposób tłumaczy sobie spostrzeżenie, że ludzie się od niego odsuwają, że robią miny, że się na jego temat po kryjomu porozumiewają lub wypowiadają złośliwe uwagi. Trzeba mieć dużo wprawy diagnostycznej, aby w tym początkowym okresie nie poprzestać na rozpoznaniu zespołu paranoicz- nego, lecz wniknąć głębiej w jego podłoże. Wyrsch dużą wagę rozpoznawczą przywiązuje do swoistego nastroju schizofrenicznego (schizophrene Stimmung), którym odznacza się świat przeżyć autystyczno-urojeniowych. Jest błędem, je- żeli przy różnicowaniu ma się na myśli wyłącznie możliwość przewlekłej schi- zofrenii paranoidalnej. Jeżeli lekarz w wątpliwym przypadku, jak w przy to- czonych przykładach, nie znajduje omamów i innych cech zespołu paranoidal- nego, to uważa, że ma prawo rozpoznać paranoję. Tymczasem pamiętać należy o możliwości paranoicznego zespołu na podłożu przewlekłej schizofrenii, prostej lub ubytkowej. W przypadkach tych zespół paranoiczny ma typową strukturę: urojenia są logicznie do ćzwarte, wykazują niezłą systematyzację, towarzyszy im konsekwentne napięcie afektywne. Dokładniejsze badanie wskazane jest w przypadkach urojeń niedorzecznych, nazbyt kłócących się z rzeczywistością i z doświadczeniem. Absurdalność urojeń zakrawa wówczas na dereizm. Do- kładniejsze badanie wykryje w przypadkach tych wiele innych objawów roz- szczepiennych. Nie trzeba wówczas, jak to się czasem błędnie czyni, odrzucać rozpoznania paranoi. Obydwa rozpoznania są bowiem trafne, ponieważ leżą w innej płaszczyźnie, w innej warstwie etioepigenetycznej. Dotyczy to zwłasz- cza tak stosunkowo częstych przypadków obłędu zazdrości, obłędu religijnego ze skłonnością do sekciarstwa, również rzadszych przypadków obłędu genea- logicznego. Jeżeli tego rodzaju reakcje paranoiczne wystąpią na podłożu gru- bych zmian organicznych, np. otępienia starczego lub miażdżycowego, zmian psychoorganicznych alkoholowych itd., to etioepigenetyczna złożoność struk- tury takich obrazów klinicznych jest dla wszystkich zrozumiała. Natomiast ubytki schizofreniczne są znacznie trudniejsze do wykrycia. Jeżeli są jeszcze przeciwnicy wyodrębniania paranoi z kręgu schizofrenicznego, to pogląd swój opierają oni prawdopodobnie na analizie takich złożonych przypadków obłędu, powstałego na podłożu schizofrenicznym. [hasła pokrewne: , Depilacja laserowa, olejek makadamia, olej kokosowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.