Liraglutyd i nerkowe wyniki w cukrzycy typu 2 cd

Poziomy kreatyniny (zarówno moczu, jak i surowicy) mierzono enzymatycznie, kalibrowano do wartości spektrometrii masowej rozcieńczenia izotopowego (Roche-Hitachi), a stężenie albuminy w moczu oceniano za pomocą immunoprecypitacji (Roche-Hitachi). Poziom kreatyniny w surowicy i stosunek albuminy do kreatyniny mierzono i obliczano losowo, corocznie i po zakończeniu próby; poziom kreatyniny w osoczu był również mierzony w 6. miesiącu. GFR oszacowano za pomocą czteroskładnikowej modyfikacji diety w formule choroby nerek, jak określono w protokole badania.16 Mikroalbuminurię (lub poziom albuminy o dużej zawartości moczu) zdefiniowano jako stężenie od 30 do 300 mg albuminy na gram kreatyniny i makroalbuminurii (lub bardzo wysokiego poziomu albuminy w moczu) w stężeniu przekraczającym 300 mg albuminy na gram kreatyniny. Jeżeli pomiary stężenia albuminy w moczu były poniżej dolnej granicy oznaczalności (5 mg na litr), wartość 2,5 mg na litr została przypisana do analizy statystycznej. Analiza statystyczna
Plan analizy statystycznej jest dostępny z protokołem 14, a dodatkowe szczegóły znajdują się w sekcji Dodatkowe metody w dodatkowym dodatku. W tej drugorzędnej analizie, wymagana wielkość próbki była oparta na pierwotnym wyniku sercowo-naczyniowym.15 Chociaż badanie nie miało wpływu na wyniki nerek, obliczyliśmy post hoc, że badanie miało 85% mocy do wykrycia ryzyka złożonego wyniku nerek, który był 22% niższe w grupie liraglutydowej niż w grupie placebo. Wyniki leczenia nerek nie zostały uwzględnione w hierarchicznej strategii badań, która była stosowana w pierwotnym wyniku sercowo-naczyniowym. Wszystkie analizy przeprowadzono na nominalnym poziomie alfa 0,05 bez korekcji dla testowania wielu hipotez.
W analizowanych wcześniej analizach czasu do zdarzenia zastosowaliśmy model proporcjonalnych zagrożeń Coxa z grupą próbną jako współzmienną. Analizy wrażliwości wykonano ze śmiercią jako konkurującym ryzykiem. Wszyscy pacjenci, którzy zostali poddani randomizacji, byli włączani i przestrzegani od czasu randomizacji do śmierci lub do końca okresu obserwacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Z góry ustalone porównania między grupami przeprowadzono po 36 miesiącach, co było ostatnią wizytą kontrolną, podczas której przeprowadzono testy laboratoryjne w tym samym punkcie czasowym w całej populacji. Oszacowaliśmy stosunek grup badanych do oszacowanego współczynnika GFR i stosunku albuminy do kreatyniny w moczu za pomocą modelu mieszanych efektów dla powtarzanych pomiarów wartości przekształconych logarytmicznie (patrz rozdział Metody dodatkowe w Dodatku uzupełniającym). Podgrupy pacjentów ze zwiększonym ryzykiem niewydolności nerek (zgodnie z szacunkowym stosunkiem GFR i albuminy do kreatyniny na początku badania) określono przed odślepieniem.
Wyniki
Populacja próbna
W sumie 9340 pacjentów poddano randomizacji, przy czym 4668 pacjentów otrzymało leczenie liraglutydem, a 4672 – placebo. Średni czas obserwacji pacjentów wynosił 3,84 roku, a średni odsetek czasu, w którym pacjenci przyjmowali schemat badania, wynosił 83,0%.
Charakterystyka pacjentów na początku badania była zasadniczo zrównoważona między grupami badanymi (tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku)
[przypisy: kursy rehabilitacyjne, Fordanserki, dilaterol ]
[przypisy: nfz przegladarka skierowan do sanatorium, urojenia ksobne, przychodnia salus ]

Tags: , ,

No Responses to “Liraglutyd i nerkowe wyniki w cukrzycy typu 2 cd”

 1. Weronika says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: laryngolog[...]

 2. Olaf says:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 3. 57 Pixels says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stół do masażu[...]

 4. Lidia says:

  U mnie marchewka jest zawsze obok buraka, selera czy jabłka.

 5. Dangle says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu bład medyczny firmy odszkodowawcze[...]

 6. Patrycja says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: nfz przegladarka skierowan do sanatorium przychodnia salus urojenia ksobne