Liraglutyd i nerkowe wyniki w cukrzycy typu 2 ad 7

Podobieństwo częstości zdarzeń niepożądanych dotyczy również podgrup zdefiniowanych według oszacowanego GFR na początku badania. Szczegóły podano w tabelach S12A i S12B w dodatkowym dodatku. Dyskusja
Wśród pacjentów, którzy otrzymywali zwykłą terapię, liraglutyd powodował znacznie niższe odsetki wyników nerek niż placebo wśród pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy byli obciążeni dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wynik ten był spowodowany głównie mniejszą częstością występowania makroalbuminurii w grupie liraglutydowej niż w grupie placebo. Stwierdzono nieistotne zmniejszenie ryzyka podwojenia poziomu kreatyniny w surowicy i schyłkowej niewydolności nerek liraglutydem w porównaniu z placebo w okresie do 5 lat obserwacji.
Pojawienie się trwałej makroalbuminurii jest efektem, który zazwyczaj wiąże się z postępującym zmniejszaniem GFR u pacjentów z cukrzycą typu 2. 17 Na przykład w badaniu ONTARGET (w toku telmisartanu w monoterapii iw połączeniu z testem globalnego punktu końcowego Ramipril) i transcendem (telmisartan z randomizacją Badanie oceniające u osób z nietolerancją ACE z chorobą sercowo-naczyniową), makroalbuminuria o nowym początku była związana z ryzykiem schyłkowej niewydolności nerek lub podwojeniem poziomu kreatyniny w surowicy, która była 3 do 5 razy większa od ryzyka u pacjentów, u których nowo- początek makroalbuminurii nie rozwinęło się.18 Podobne wyniki leczenia nerek związane z nowymi początkami makroalbuminurii odnotowano w badaniu ADVANCE (badanie dotyczące cukrzycy i choroby naczyniowej: Preterax i Diamicron Modified Release Controlled Evaluation) 19 i potwierdzono je analizą meta-regresji.17 Makroalbuminuria jest również czynnik ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych.17,20
W niniejszej próbie ryzyko podwojenia poziomu kreatyniny w surowicy i schyłkowej niewydolności nerek nie różniło się istotnie pomiędzy grupą liraglutydową a grupą placebo, prawdopodobnie ze względu na umiarkowany spadek szacowanego GFR obserwowanego w tej kohorcie i niewielu pacjentów z zaawansowaną chorobą nerek podczas randomizacji. Początkowe zmiany w oszacowanym GFR są trudne do zinterpretowania21, ale może wystąpić potencjalne spowolnienie redukcji oszacowanego GFR przy użyciu liraglutydu u pacjentów z niskim wyjściowym oszacowanym GFR.
Mechanizm działania liraglutydu na wyniki leczenia nerek jest niejasny. Dostosowanie statystyczne poziomu glikowanej hemoglobiny na początku badania i podczas badania nie wpłynęło istotnie na wpływ liraglutydu na wyniki leczenia nerek. Jednak w metaanalizie, zintensyfikowana kontrola glikemii była związana z mniejszą częstością występowania nowych makroalbuminurii niż w przypadku zwykłej opieki.4 W brytyjskim badaniu prospektywnym dotyczącym cukrzycy (UKPDS) różnica 1-procentowego poziomu hemoglobiny glikowanej między po 10 latach obserwacji kojarzyły się one ze stałą korzyścią tylko z wyników leczenia mikrokrążenia.22 W badaniu ACCORD (Badanie dotyczące ryzyka sercowo-naczyniowego w cukrzycy) różnica 0,8 punktu procentowego w poziomie hemoglobiny glikowanej była związana z znacznie wcześniejszą korzyść z makroalbuminurii, ale bez zmiany ryzyka związanego z podwojeniem poziomu kreatyniny w surowicy lub schyłkowej niewydolności nerek z 4-letnim okresem obserwacji.23 Badanie ADVANCE wykazało różnicę 0,8 punktu procentowego na poziomie hemoglobiny glikowanej i znaczne korzyści w odniesieniu do albuminurii o nowym początku w ciągu 5-letniej obserwacji, bez znaczącej zmiany ryzyka podwojenia poziomu kreatyniny w surowicy, ale tendencja i mniejsze ryzyko schyłkowej niewydolności nerek.24 Inne duże, randomizowane badania z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 również donoszą o zdarzeniach mikronaczyniowych.25-28 Tak jak w obecnym badaniu, próby te wykazały różnice między grupami w hemoglobinie glikowanej. poziom między 0,2 a 0,4 punktu procentowego, a korzyści substancji czynnych dla albuminurii, ale nie dla innych wyników nerek
[patrz też: kabiny toaletowe, difenhydramina, u lekarza po angielsku ]
[przypisy: psychoterapia grupowa warszawa, megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja psychoterapia grupowa warszawa