Etiologia reaktywnych stanów paranoicznych zawarta

Etiologia reaktywnych stanów paranoicznych zawarta jest w dużym stopniu w samym tym określeniu. Nie rozstrzygnięto dotąd kwestii, o ile i jaką rolę odgrywa w powstaniu takich reakcji dyspozycja wrodzona. Preformiści powołują się na sta- tystyczny fakt, iż wśród przodków chorych na, paranoję ma być mniej więcej tyleż samo schizofreników co u chorych na schizofrenię. Nawet gdy, nie ma dowodów obciążenia dziedzicznego, preformiści przyjmują dyspozycję wrodzoną, tkwiącą w konstytucji. Nikt jednak nie może zaprzeczyć, że istotną, niemal wyłączną rolę w powstawaniu zespołów paranoicznych odgrywają czynniki reaktywne. Chodzi bo- wiem zawsze o osobniczą reakcję na szkodliwe, urażające wpływy środowiskowe. Natomiast etiologia paranoi przewlekłej nie jest Wyjaśniona, chociaż i tutaj czyn- niki reaktywne mają. swój poważny współudział. Brodschi:ill i Strotzka (1957) prze- prowadzili katamnestyczne badania 55 przypadków prawdziwej paranoi spośród przeszło 10000 chorych hospitalizowanych, tyle bowiem ostało się przypadków po uwierzytelnieniu rozpoznań szpitalnych. Natomiast 36 przypadków rozpoznanych jako obłęd trzeba było odrzucić, gdyż rozpoznanie okazało się mylne. Autorzy stwierdzili przemożny udział czynników reaktywnych w powstaniu psychozy, jed- nakże za warunek poczytują “konstytucyjną lub nabytą słabość jaźni” (w termino- logii psychoanalitycznej) w znaczeniu “charakteru degeneratywnego” i ufiksowania na stadium erotyki analnej. W 22 przypadkach przeprowadzono badanie metodą Rorschacha, wyniki przemawiają przeciw schizofrenii. Nozograficzne ujęcie paranoi i parafrenii pokrywa się całkowicie z ujęciem w niniejszej książce. W sporze tym rozstrzygające znaczenie zdaje się mieć ocena wyników leczenia paranoi largaktytern (Bilikiewicz, Sulestrowski i Wdowiak, 1957), pod wpływem którego ustępują endo- genne postacie, co byłoby nie do pomyślenia, gdyby etiologia obłędu była wyłącznie natury reaktywnej lub była uwarunkowana konstytucyjnie. Patogoneza i patofizjologia pozostają w sferze hipotez. Pawłow w skłonności paranoika do tworzenia systemu urojeniowego widział kliniczne ujaw- nienie się “chorego punktu” w korze mózgowej, w którym zachodzi patologiczny bezwład procesu pobudzenia, podczas gdy równocześnie na podstawie prawa indukcji ujemnej zachodzą na obwodzie procesy biernego hamowania. [więcej w: , odżywki do rzęs, infekcje intymne, olej do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.